Rulers: Thailand

Ministries, etc.


Key ministries


Foreign Affairs

Ministers
10 Dec 1932 - 24 Jun 1933 Phya Srivisaravaja (1st time)   (b. 1897 - d. 1968)
 1 Sep 1933 - 22 Sep 1934 Phya Abhibanrajamaitri
22 Sep 1934 - 1 Aug 1935 Phya Phaholphonphayuhasena     (b. 1889 - d. 1958)
 1 Aug 1935 - 12 Feb 1936 Phya Srisena
12 Feb 1936 - 21 Dec 1938 Pridi Banomyong          (b. 1900 - d. 1983)
21 Dec 1938 - 14 Jul 1939 Chao Phya Sridharmadhibes     (b. 1885 - d. 1976)
14 Jul 1939 - 22 Aug 1941 Plaek Pibulsongkram (1st time)   (b. 1897 - d. 1964)
22 Aug 1941 - 15 Dec 1941 Direk Jayanama (1st time)     (b. 1905 - d. 1967)
15 Dec 1941 - 19 Jun 1942 Plaek Pibulsongkram (2nd time)   (s.a.)
19 Jun 1942 - 20 Oct 1943 Wichit Wichitwathakan       (b. 1898 - d. 1962)
20 Oct 1943 - 2 Aug 1944 Direk Jayanama (2nd time)     (s.a.)
 2 Aug 1944 - 19 Sep 1945 Srisena Sampatisiri        (b. 1889 - d. 1982)
19 Sep 1945 - 24 Mar 1946 Seni Pramoj            (b. 1905 - d. 1997)
24 Mar 1946 - 6 Feb 1947 Direk Jayanama (3rd time)     (s.a.)
 6 Feb 1947 - 31 May 1947 Thawan Thamrongnawasawat      (b. 1901 - d. 1988)
31 May 1947 - 11 Nov 1947 Arthakitti Banomyong        (b. 1907 - d. 1956)
11 Nov 1947 - 15 Apr 1948 Phya Srivisaravaja (2nd time)   (s.a.)
15 Apr 1948 - 28 Jun 1949 M.C. Priditheppong Devakul     (b. 1893 - d. 1970)
28 Jun 1949 - 13 Oct 1949 Plaek Pibulsongkram (3rd time)   (s.a.)
13 Oct 1949 - 1 Mar 1950 Pote Sarasin            (b. 1905 - d. 2000)
 1 Mar 1950 - 28 Mar 1952 Warakan Bancha           (b. 1903 - d. 1974)
28 Mar 1952 - 10 Feb 1959 Prince Wan Waithayakon       (b. 1891 - d. 1976)
10 Feb 1959 - 26 Nov 1971 Thanat Khoman           (b. 1914 - d. 2016)
26 Nov 1971 - 16 Oct 1973 Thanom Kittikachorn        (b. 1911 - d. 2004)
16 Oct 1973 - 21 Feb 1975 Charunphan Isarangkun Na Ayuthaya (b. 1914 - d. 1991)
21 Feb 1975 - 17 Mar 1975 Bhichai Rattakul (1st time)    (b. 1926 - d. 2022)
17 Mar 1975 - 21 Apr 1976 Chatichai Choonhavan        (b. 1922 - d. 1998)
21 Apr 1976 - 22 Oct 1976 Bhichai Rattakul (2nd time)    (s.a.)
22 Oct 1976 - 11 Feb 1980 Upadit Pachariyangkun       (b. 1920 - d. 2012)
11 Feb 1980 - 26 Aug 1990 Siddhi Savetsila          (b. 1919 - d. 2015)
26 Aug 1990 - 14 Dec 1990 Subin Pinkayan           (b. 1934)
14 Dec 1990 - 23 Feb 1991 Arthit Ourairat          (b. 1938)
 6 Mar 1991 - 17 Apr 1992 Arsa Sarasin (1st time)      (b. 1936)
17 Apr 1992 - 18 Jun 1992 Pongpol Adireksarn         (b. 1942)
18 Jun 1992 - 29 Sep 1992 Arsa Sarasin (2nd time)      (s.a.)
29 Sep 1992 - 25 Oct 1994 Prasong Soonsiri          (b. 1927)
25 Oct 1994 - 16 Feb 1995 Thaksin Shinawatra         (b. 1949)
16 Feb 1995 - 18 Jul 1995 Krasae Chanawongse         (b. 1934)
18 Jul 1995 - 28 May 1996 Kasem S. Kasemsri         (b. 1931)
28 May 1996 - 1 Dec 1996 Amnuay Viravan           (b. 1932 - d. 2023)
 1 Dec 1996 - 14 Nov 1997 Prachuab Chaiyasan         (b. 1944)
14 Nov 1997 - 18 Feb 2001 Surin Pitsuwan           (b. 1949 - d. 2017)
18 Feb 2001 - 11 Mar 2005 Surakiart Sathirathai       (b. 1958)
11 Mar 2005 - 19 Sep 2006 Kantathi Suphamongkhon       (b. 1952)
 9 Oct 2006 - 6 Feb 2008 Nitya Pibulsongkram        (b. 1941 - d. 2014)
 6 Feb 2008 - 14 Jul 2008 Noppadon Pattama          (b. 1961)
27 Jul 2008 - 8 Sep 2008 Tej Bunnag             (b. 1943)
 8 Sep 2008 - 25 Sep 2008 Saroj Chavanaviraj         (b. 1942)
25 Sep 2008 - 22 Dec 2008 Sompong Amornwiwat         (b. 1941)
22 Dec 2008 - 10 Aug 2011 Kasit Piromya           (b. 1944)
10 Aug 2011 - 7 May 2014 Surapong Tovichakchaikul      (b. 1953 - d. 2020)
 8 May 2014 - 22 May 2014 Phongthep Thepkanjana (acting)   (b. 1956)
23 May 2014 - 20 Aug 2015 Thanasak Patimaprakorn       (b. 1953)
20 Aug 2015 - 5 Sep 2023 Don Pramudwinai          (b. 1950)
 5 Sep 2023 -       Parnpree Bahiddha-Nukara      (b. 1957)

Defense

Ministers
10 Dec 1932 - 24 Jun 1933 Phya Rajawangsan
24 Jun 1933 - 29 Mar 1934 Phya Prasertsongkram
29 Mar 1934 - 22 Sep 1934 Phya Phaholphonphayuhasena     (b. 1889 - d. 1958)
22 Sep 1934 - 19 Aug 1941 Plaek Pibulsongkram (1st time)   (b. 1897 - d. 1964)
19 Aug 1941 - 15 Dec 1941 Mangkorn Phromyothi
15 Dec 1941 - 15 Nov 1943 Plaek Pibulsongkram (2nd time)   (s.a.)
15 Nov 1943 - 2 Aug 1944 Pichit Kriangsakpichit
 2 Aug 1944 - 19 Sep 1945 Sindhu Kamalanavin
19 Sep 1945 - 24 Mar 1946 Chit Munsilpa Sinadyodharaksa
24 Mar 1946 - 11 Nov 1947 Jira Wichitsongkram
11 Nov 1947 - 28 Jun 1949 Suk Nakrob
28 Jun 1949 - 31 Mar 1957 Plaek Pibulsongkram (3rd time)   (s.a.)
31 Mar 1957 - 23 Sep 1957 Sarit Thanarat           (b. 1908 - d. 1963)
23 Sep 1957 - 26 Nov 1971 Thanom Kittikachorn (1st time)   (b. 1911 - d. 2004)
26 Nov 1971 - 19 Dec 1972 Prapas Charusathiara        (b. 1912 - d. 1997)
19 Dec 1972 - 16 Oct 1973 Thanom Kittikachorn (2nd time)   (s.a.)
16 Oct 1973 - 27 May 1974 Dawee Chullasapya         (b. 1914 - d. 1996)
27 May 1974 - 21 Feb 1975 Kruan Suddhanin          (b. 1899 - d. ...)
21 Feb 1975 - 17 Mar 1975 Tavich Seniwong Na Ayudhya
              (1st time)             (b. 1913 - d. ...)
17 Mar 1975 - 21 Apr 1976 Pramarn Adireksarn         (b. 1913 - d. 2010)
21 Apr 1976 - 23 Apr 1976 Kris Sivara            (b. 1914 - d. 1976)
28 Apr 1976 - 24 Aug 1976 Tavich Seniwong Na Ayudhya
              (2nd time)             (s.a.)
24 Aug 1976 - 25 Sep 1976 Seni Pramoj            (b. 1905 - d. 1997)
25 Sep 1976 - 12 Nov 1977 Sa-ngad Chaloryu          (b. 1915 - d. 1980)
12 Nov 1977 - 11 Aug 1978 Lek Naeomali
11 Aug 1978 - 24 May 1979 Kriangsak Chomanan         (b. 1917 - d. 2003)
24 May 1979 - 11 Aug 1986 Prem Tinsulanonda         (b. 1920 - d. 2019)
11 Aug 1986 - 9 Aug 1988 Panieng Kantarat          (b. 1921 - d. 2010)
 9 Aug 1988 - 30 Mar 1990 Chatichai Choonhavan (1st time)  (b. 1922 - d. 1998)
30 Mar 1990 - 21 Jun 1990 Chavalit Yongchaiyudh (1st time)  (b. 1932)
21 Jun 1990 - 23 Feb 1991 Chatichai Choonhavan (2nd time)  (s.a.)
 6 Mar 1991 - 17 Apr 1992 Prapat Krisnachan
17 Apr 1992 - 18 Jun 1992 Suchinda Kraprayoon        (b. 1933)
18 Jun 1992 - 29 Sep 1992 Banjob Bunnag
29 Sep 1992 - 18 Jul 1995 Wijit Sukmak
18 Jul 1995 - 14 Nov 1997 Chavalit Yongchaiyudh (2nd time)  (s.a.)
14 Nov 1997 - 18 Feb 2001 Chuan Leekpai           (b. 1938)
18 Feb 2001 - 3 Oct 2002 Chavalit Yongchaiyudh (3rd time)  (s.a.)
 3 Oct 2002 - 10 Mar 2004 Thammarak Isarangura (1st time)  (b. 1938)
10 Mar 2004 - 6 Oct 2004 Chetta Thanajaro          (b. 1938)
 6 Oct 2004 - 11 Mar 2005 Samphan Boonyanan         (b. 1943)
11 Mar 2005 - 19 Sep 2006 Thammarak Isarangura (2nd time)  (s.a.)
 9 Oct 2006 - 6 Feb 2008 Boonrod Somtat
 6 Feb 2008 - 25 Sep 2008 Samak Sundaravej          (b. 1935 - d. 2009)
25 Sep 2008 - 22 Dec 2008 Somchai Wongsawat         (b. 1947)
22 Dec 2008 - 10 Aug 2011 Prawit Wongsuwan (1st time)    (b. 1945)
10 Aug 2011 - 23 Jan 2012 Yuthasak Sasiprapha        (b. 1937)
23 Jan 2012 - 30 Jun 2013 Sukumpol Suwanatat
30 Jun 2013 - 7 May 2014 Yingluck Shinawatra (f)      (b. 1967)
 8 May 2014 - 22 May 2014 Niwattumrong Boonsongpaisan    (b. 1948)
              (acting)
23 May 2014 - 31 Aug 2014 Thanasak Patimaprakorn
31 Aug 2014 - 16 Jul 2019 Prawit Wongsuwan (2nd time)    (s.a.)
16 Jul 2019 - 5 Sep 2023 Prayut Chan-o-cha         (b. 1954)
 5 Sep 2023 -       Sutin Klungsang          (b. 1961)

Interior

Ministers
10 Dec 1932 - 24 Jun 1933 Phya Jasaenyabodeesriboriban
24 Jun 1933 - 16 Dec 1933 Phya Udompongpensawasdi
16 Dec 1933 - 29 Mar 1934 Phya Phaholphonphayuhasena     (b. 1889 - d. 1958)
29 Mar 1934 - 12 Feb 1936 Pridi Banomyong          (b. 1900 - d. 1983)
12 Feb 1936 - 21 Dec 1938 Thawan Thamrongnawasawat      (b. 1901 - d. 1988)
21 Dec 1938 - 22 Aug 1941 Plaek Pibulsongkram (1st time)   (b. 1897 - d. 1964)
22 Aug 1941 - 10 Mar 1942 Chuang Kwancherd
10 Mar 1942 - 2 Aug 1944 Mangkorn Brahmayodhi
 2 Aug 1944 - 19 Sep 1945 Bung Suphachalasai
19 Sep 1945 - 2 Feb 1946 Thawi Bunyaket           (b. 1904 - d. 1971)
 2 Feb 1946 - 24 Mar 1946 Srisena Sampatisiri
24 Mar 1946 - 31 May 1947 Chuang Chawengsaksongkram
31 May 1947 - 11 Nov 1947 Phya Sundarapipit
11 Nov 1947 - 25 Feb 1948 Chit Munsilpa Sinadyodharaksa
25 Feb 1948 - 15 Apr 1948 Khuang Aphaiwong          (b. 1902 - d. 1968)
15 Apr 1948 - 28 Jun 1949 Plaek Pibulsongkram (2nd time)   (s.a.)
28 Jun 1949 - 29 Nov 1951 Mangkorn Phromyothi
29 Nov 1951 - 12 Dec 1953 Banyati Devahasdin Na Ayudhya
12 Dec 1953 - 2 Aug 1955 Luang Sunavin Vivat
 2 Aug 1955 - 31 Mar 1957 Plaek Pibulsongkram (3rd time)   (s.a.)
31 Mar 1957 - 23 Sep 1957 Phao Sriyanond           (b. 1910 - d. 1960)
23 Sep 1957 - 16 Oct 1973 Prapas Charusathiara        (b. 1912 - d. 1997)
16 Oct 1973 - 27 May 1974 Kamol Vanprapar          (b. 1908 - d. ...)
27 May 1974 - 17 Mar 1975 Atthasit Sithisunthorn
17 Mar 1975 - 8 Jan 1976 Boonthang Thongswasdi
 8 Jan 1976 - 21 Apr 1976 Kukrit Pramoj           (b. 1911 - d. 1995)
21 Apr 1976 - 22 Oct 1976 Seni Pramoj            (b. 1905 - d. 1997)
22 Oct 1976 - 12 Nov 1977 Samak Sundaravej          (b. 1935 - d. 2009)
12 Nov 1977 - 11 Aug 1978 Kriangsak Chomanan         (b. 1917 - d. 2003)
11 Aug 1978 - 11 Feb 1980 Lek Naeomali
11 Feb 1980 - 23 Jun 1981 Prathuang Kirtiputra
23 Jun 1981 - 11 Aug 1986 Sitthi Chirarochana        (b. 1920)
11 Aug 1986 - 9 Aug 1988 Prachuab Suntrangkoon       (b. 1920 - d. 1992)
 9 Aug 1988 - 9 Jan 1990 Pramarn Adireksarn (1st time)   (b. 1913 - d. 2010)
 9 Jan 1990 - 14 Dec 1990 Banharn Silpa-archa (1st time)   (b. 1932 - d. 2016)
14 Dec 1990 - 23 Feb 1991 Pramarn Adireksarn (2nd time)   (s.a.)
 6 Mar 1991 - 17 Apr 1992 Issarapong Noonpackdee       (b. 1933 - d. 2017)
17 Apr 1992 - 18 Jun 1992 Anan Kalinta
18 Jun 1992 - 29 Sep 1992 Pow Sarasin            (b. 1929 - d. 2013)
29 Sep 1992 - 17 Dec 1994 Chavalit Yongchaiyudh       (b. 1932)
17 Dec 1994 - 18 Jul 1995 Sanan Kachornprasart (1st time)  (b. 1935 - d. 2013)
18 Jul 1995 - 1 Dec 1996 Banharn Silpa-archa (2nd time)   (s.a.)
 1 Dec 1996 - 14 Nov 1997 Snoh Thienthong
14 Nov 1997 - 11 Apr 2000 Sanan Kachornprasart (2nd time)  (s.a.)
11 Apr 2000 - 18 Feb 2001 Banyat Bantadtan          (b. 1942)
18 Feb 2001 - 3 Oct 2002 Purachai Piemsomboon        (b. 1950)
 3 Oct 2002 - 10 Mar 2004 Wan Muhamad Noor Matha       (b. 1944)
10 Mar 2004 - 11 Mar 2005 Bhokin Bhalakula          (b. 1952)
11 Mar 2005 - 2 Aug 2005 Chidchai Vanasatidya        (b. 1946)
 2 Aug 2005 - 19 Sep 2006 Kongsak Wantana          (b. 1945)
 9 Oct 2006 - 2 Oct 2007 Aree Wong-araya          (b. 1935)
 2 Oct 2007 - 6 Feb 2008 Surayud Chulanont         (b. 1943)
 6 Feb 2008 - 6 Aug 2008 Chalerm Yoobamrung
 6 Aug 2008 - 22 Dec 2008 Kowit Wattana           (b. 1947)
22 Dec 2008 - 10 Aug 2011 Chavarat Charnvirakul       (b. 1936)
10 Aug 2011 - 1 Nov 2012 Yongyuth Wichaidit         (b. 1942)
 1 Nov 2012 - 22 May 2014 Charupong Ruangsuwan        (b. 1946)
23 May 2014 - 31 Aug 2014 Thanasak Patimaprakorn
31 Aug 2014 - 5 Sep 2023 Anupong Paochinda         (b. 1949)
 5 Sep 2023 -       Anutin Charnvirakul        (b. 1966)

Finance

Ministers
10 Dec 1932 - 24 Jun 1933 Phya Manopakornnitithada      (b. 1884 - d. 1948)
24 Jun 1933 - 22 Sep 1934 Chao Phya Sridharmadhibes     (b. 1885 - d. 1976)
22 Sep 1934 - 1 Aug 1935 Phya Manawarajasewi
 1 Aug 1935 - 12 Feb 1936 Phya Phaholphonphayuhasena     (b. 1889 - d. 1958)
12 Feb 1936 - 21 Dec 1938 Phya Chaiyayotsombat
21 Dec 1938 - 17 Dec 1941 Pridi Banomyong (1st time)     (b. 1900 - d. 1983)
17 Dec 1941 - 2 Aug 1944 Phao Plienlert Boribhandh
              Yutthakit (1st time)
 2 Aug 1944 - 10 Jan 1945 Khuang Aphaiwong          (b. 1902 - d. 1968)
10 Jan 1945 - 19 Sep 1945 Leng Srisomwongsa
19 Sep 1945 - 2 Feb 1946 Direk Jayanama           (b. 1905 - d. 1967)
 2 Feb 1946 - 24 Mar 1946 Phya Srivisaravaja
24 Mar 1946 - 24 Aug 1946 Pridi Banomyong (2nd time)     (s.a.)
24 Aug 1946 - 11 Nov 1947 Wichit Lulitanonta
11 Nov 1947 - 15 Apr 1948 Wiwatchai Jayanta (1st time)
15 Apr 1948 - 30 Nov 1948 Wisut Donavanik
30 Nov 1948 - 13 Oct 1949 Wiwatchai Jayanta (2nd time)
13 Oct 1949 - 18 Jul 1950 Plaek Pibulsongkram        (b. 1897 - d. 1964)
18 Jul 1950 - 29 Nov 1951 Phra Manuwimolsatra
29 Nov 1951 - 8 Dec 1951 Wichit Wichitwathakan
 8 Dec 1951 - 31 Mar 1957 Phao Plienlert Boribhandh
              Yutthakit (2nd time)
31 Mar 1957 - 23 Sep 1957 Warakan Bancha
23 Sep 1957 - 26 Sep 1957 Pote Sarasin (1st time)      (b. 1905 - d. 2000)
26 Sep 1957 - 10 Feb 1959 Serm Vinicchayakul (1st time)   (b. 1908 - d. 1985)
10 Feb 1959 - 1 May 1959 Choti Kunakasem
 1 May 1959 - 11 Dec 1967 Sunthorn Hongladarom        (b. 1912 - d. 2005)
11 Dec 1967 - 26 Nov 1971 Serm Vinicchayakul (2nd time)   (s.a.)
26 Nov 1971 - 19 Dec 1972 Pote Sarasin (2nd time)      (s.a.)
19 Dec 1972 - 16 Oct 1973 Serm Vinicchayakul (3rd time)   (s.a.)
16 Oct 1973 - 27 May 1974 Boonma Wongsawan          (b. 1917)
27 May 1974 - 21 Feb 1975 Sommai Hoontrakul (1st time)    (b. 1918 - d. 1993)
21 Feb 1975 - 17 Mar 1975 Sawet Piamphongsanta (1st time)
17 Mar 1975 - 21 Apr 1976 Boonchu Rojanastien        (b. 1921 - d. 2007)
21 Apr 1976 - 22 Oct 1976 Sawet Piamphongsanta (2nd time)
22 Oct 1976 - 24 May 1979 Suphat Sutatum
24 May 1979 - 11 Feb 1980 Kriangsak Chomanan         (b. 1917 - d. 2003)
11 Feb 1980 - 12 Mar 1980 Sommai Hoontrakul (2nd time)    (s.a.)
12 Mar 1980 - 11 Mar 1981 Amnuay Viravan (1st time)     (b. 1932 - d. 2023)
11 Mar 1981 - 11 Aug 1986 Sommai Hoontrakul (3rd time)    (s.a.)
11 Aug 1986 - 9 Aug 1988 Suthee Singhasaneh (1st time)   (b. 1928 - d. 2013)
 9 Aug 1988 - 26 Aug 1990 Pramual Sabhavasu         (b. 1927 - d. 2002)
26 Aug 1990 - 14 Dec 1990 Virabongsa Ramangkura       (b. 1943)
14 Dec 1990 - 23 Feb 1991 Banharn Silpa-archa        (b. 1932 - d. 2016)
 6 Mar 1991 - 18 Jun 1992 Suthee Singhasaneh (2nd time)   (s.a.)
18 Jun 1992 - 29 Sep 1992 Panas Simasathira         (b. 1932)
29 Sep 1992 - 18 Jul 1995 Tarrin Nimmanahaeminda (1st time) (b. 1945)
18 Jul 1995 - 28 May 1996 Surakiart Sathirathai       (b. 1958)
28 May 1996 - 15 Oct 1996 Bodi Chunnananda
15 Oct 1996 - 1 Dec 1996 Chaiyawat Wibulswasdi (acting)   (b. 1946)
 1 Dec 1996 - 21 Jun 1997 Amnuay Viravan (2nd time)     (s.a.)
21 Jun 1997 - 24 Oct 1997 Thanong Bidaya (1st time)     (b. 1947)
24 Oct 1997 - 14 Nov 1997 Kosit Panpiemras (1st time)    (b. 1943 - d. 2016)
14 Nov 1997 - 18 Feb 2001 Tarrin Nimmanahaeminda (2nd time) (s.a.)
18 Feb 2001 - 8 Feb 2003 Somkid Jatusripitak (1st time)   (b. 1953)
 8 Feb 2003 - 10 Mar 2004 Suchart Jaovisidha         (b. 1940 - d. 2009)
10 Mar 2004 - 2 Aug 2005 Somkid Jatusripitak (2nd time)   (s.a.)
 2 Aug 2005 - 19 Sep 2006 Thanong Bidaya (2nd time)     (s.a.)
 9 Oct 2006 - 1 Mar 2007 Pridiyathorn Devakula       (b. 1947)
 1 Mar 2007 - 7 Mar 2007 Kosit Panpiemras (2nd time)    (s.a.)
              (acting)
 7 Mar 2007 - 6 Feb 2008 Chalongphob Sussangkarn      (b. 1950)
 6 Feb 2008 - 25 Sep 2008 Surapong Suebwonglee        (b. 1957)
25 Sep 2008 - 22 Dec 2008 Suchart Thadathamrongvech
22 Dec 2008 - 10 Aug 2011 Korn Chatikavanij         (b. 1964)
10 Aug 2011 - 23 Jan 2012 Thirachai Phuvanatnaranubala    (b. 1951)
23 Jan 2012 - 7 May 2014 Kittirat Na Ranong         (b. 1958)
 8 May 2014 - 22 May 2014 Tanusak Lekuthai (acting)     (b. 1957)
23 May 2014 - 31 Aug 2014 Prajin Jantong
31 Aug 2014 - 20 Aug 2015 Sommai Phasee           (b. 1944)
20 Aug 2015 - 16 Jul 2019 Apisak Tantivorawong        (b. 1953)
16 Jul 2019 - 12 Aug 2020 Uttama Savanayana         (b. 1960)
12 Aug 2020 - 5 Sep 2023 Predee Daochai           (b. 1958)
 5 Sep 2023 -       Srettha Thavisin          (b. 1962)

Parliament


National Assembly

Presidents
24 Jun 1932 - 1 Sep 1932 Chao Phya Thammasakdimontri
              (1st time)
 2 Sep 1932 - 10 Dec 1932 Chao Phya Pichaiyart
15 Dec 1932 - 26 Feb 1933 Chao Phya Thammasakdimontri
              (2nd time)
26 Feb 1933 - 22 Sep 1934 Phya Sorayudthasenee (1st time)
22 Sep 1934 - 31 Jul 1936 Chao Phya Sridharmadhibes
              (1st time)             (b. 1885 - d. 1976)
 3 Aug 1936 - 24 Jun 1943 Phya Manavarajasevee (1st time)
 2 Jul 1943 - 24 Jun 1944 Phya Sorayudthasenee (2nd time)
 2 Jul 1944 - 9 May 1946 Phya Manavarajasevee (2nd time)
 3 Jun 1946 - 24 Aug 1946 Vilas Osatananda
31 Aug 1946 - 8 Nov 1947 Phya Sorayudthasenee (3rd time)
26 Nov 1947 - 29 Nov 1951 Chao Phya Sridharmadhibes
              (2nd time)             (s.a.)
 1 Dec 1951 - 16 Sep 1957 Phra Prachonpachanuk (1st time)
20 Sep 1957 - 14 Dec 1957 Luang Sudhisararonakara (1st time)
27 Dec 1957 - 20 Dec 1958 Phra Prachonpachanuk (2nd time)
 6 Feb 1959 - 17 Apr 1968 Luang Sudhisararonakara (2nd time)
 2 May 1968 - 20 Jun 1968 Thawi Bunyaket           (b. 1904 - d. 1971)
22 Jul 1968 - 17 Nov 1971 Warakan Bancha
18 Dec 1972 -    1973 Siri Siriyodhin
29 Dec 1973 - 7 Oct 1974 Kukrit Pramoj           (b. 1911 - d. 1995)
17 Oct 1974 - 25 Jan 1975 Prapasna Auychai
 7 Feb 1975 - 12 Jan 1976 Prasit Kanchanawat         (b. 1915? - d. 1999)
19 Apr 1976 - 6 Oct 1976 Uthai Pimchaichon (1st time)    (b. 1938)
27 Oct 1976 - 20 Nov 1976 Kamol Thejatunga
28 Nov 1976 - 20 Oct 1977 Harin Hongsakul (1st time)     (b. 1912? - d. 2008)
25 Nov 1977 - 22 Apr 1979 Harin Hongsakul (2nd time)     (s.a.)
 9 May 1979 - 19 Mar 1983 Harin Hongsakul (3rd time)     (s.a.)
26 Apr 1983 - 19 Mar 1984 Charubutr Ruangsuwan
30 Apr 1984 - 21 Apr 1989 Ukrit Mongkolnavin (1st time)
 4 May 1989 - 23 Feb 1991 Wan Sansue
 2 Apr 1991 - 21 Mar 1992 Ukrit Mongkolnavin (2nd time)
 3 Apr 1992 - 26 May 1992 Ukrit Mongkolnavin (3rd time)
28 Jun 1992 - 29 Jun 1992 Meechai Ruchupan (1st time)    (b. 1938)
22 Sep 1992 - 19 May 1995 Marut Bunnag            (b. 1924 - d. 2022)
11 Jul 1995 - 27 Sep 1996 Booneua Prasertsuwan        (b. 1919 - d. 2016)
24 Nov 1996 - 22 Jun 2000 Wan Muhamad Noor Matha (1st time) (b. 1944)
28 Jun 2000 - 9 Nov 2000 Bhichai Rattakul          (b. 1926 - d. 2022)
 5 Feb 2001 - 6 Jan 2005 Uthai Pimchaichon (2nd time)    (s.a.)
 7 Mar 2005 - 24 Feb 2006 Bhokin Bhalakula          (b. 1952)
24 Oct 2006 - 21 Jan 2008 Meechai Ruchupan (2nd time)    (s.a.)
              (president of National Legislative Assembly)
24 Jan 2008 - 15 May 2008 Yongyuth Tiyapairat
15 May 2008 - 2 Aug 2011 Chai Chidchob           (b. 1928 - d. 2020)
 2 Aug 2011 - 22 May 2014 Somsak Kiatsuranont        (b. 1954)
 8 Aug 2014 - 25 May 2019 Pornpetch Wichitcholchai      (b. 1948)
              (president of National Legislative Assembly)
25 May 2019 - 20 Mar 2023 Chuan Leekpai           (b. 1938)
 4 Jul 2023 -       Wan Muhamad Noor Matha (2nd time) (s.a.)