Rulers: India

Ministries, etc.


Vice presidents
13 May 1952 - 12 May 1962 Sarvepalli Radhakrishnan      (b. 1888 - d. 1975)
13 May 1962 - 12 May 1967 Zakir Husain            (b. 1897 - d. 1969)
13 May 1967 - 3 May 1969 Varahagiri Venkata Giri      (b. 1894 - d. 1980)
31 Aug 1969 - 30 Aug 1974 Gopal Swarup Pathak        (b. 1896 - d. 1982)
31 Aug 1974 - 30 Aug 1979 Basappa Danappa Jatti       (b. 1912 - d. 2002)
31 Aug 1979 - 30 Aug 1984 Mohammad Hidayatullah       (b. 1905 - d. 1992)
31 Aug 1984 - 24 Jul 1987 Ramaswamy Venkataraman       (b. 1910 - d. 2009)
 3 Sep 1987 - 24 Jul 1992 Shankar Dayal Sharma        (b. 1918 - d. 1999)
21 Aug 1992 - 24 Jul 1997 K.R. Narayanan           (b. 1920 - d. 2005)
21 Aug 1997 - 27 Jul 2002 Krishan Kant            (b. 1927 - d. 2002)
19 Aug 2002 - 11 Aug 2007 Bhairon Singh Shekhawat      (b. 1923 - d. 2010)
11 Aug 2007 - 11 Aug 2017 Hamid Ansari            (b. 1937)
11 Aug 2017 - 11 Aug 2022 M. Venkaiah Naidu         (b. 1949)
11 Aug 2022 -       Jagdeep Dhankhar          (b. 1951)

Foreign Affairs

Ministers
15 Aug 1947 - 27 May 1964 Jawaharlal Nehru          (b. 1889 - d. 1964)
27 May 1964 - 9 Jun 1964 Gulzarilal Nanda          (b. 1898 - d. 1998)
 9 Jun 1964 - 18 Jul 1964 Lal Bahadur Shastri        (b. 1904 - d. 1966)
18 Jul 1964 - 14 Nov 1966 Sardar Swaran Singh (1st time)   (b. 1907 - d. 1994)
14 Nov 1966 - 6 Sep 1967 Mahomedali Currim Chagla      (b. 1900 - d. 1981)
 6 Sep 1967 - 14 Feb 1969 Indira Gandhi (f) (1st time)    (b. 1917 - d. 1984)
14 Feb 1969 - 27 Jun 1970 Dinesh Singh (1st time)      (b. 1925 - d. 1995)
27 Jun 1970 - 10 Oct 1974 Sardar Swaran Singh (2nd time)   (s.a.)
10 Oct 1974 - 26 Mar 1977 Yashwantrao Balwantrao Chavan   (b. 1913 - d. 1984)
27 Mar 1977 - 28 Jul 1979 Atal Bihari Vajpayee (1st time)  (b. 1924 - d. 2018)
28 Jul 1979 - 14 Jan 1980 Shyam Nandan Mishra        (b. 1920 - d. 2004)
14 Jan 1980 - 19 Jul 1984 P.V. Narasimha Rao (1st time)   (b. 1921 - d. 2004)
19 Jul 1984 - 31 Oct 1984 Indira Gandhi (f) (2nd time)    (s.a.)
31 Oct 1984 - 25 Sep 1985 Rajiv Gandhi (1st time)      (b. 1944 - d. 1991)
25 Sep 1985 - 12 May 1986 Bali Ram Bhagat          (b. 1922 - d. 2011)
12 May 1986 - 22 Oct 1986 P. Shiv Shanker          (b. 1929 - d. 2017)
22 Oct 1986 - 25 Jul 1987 Narain Dutt Tiwari         (b. 1925 - d. 2018)
25 Jul 1987 - 25 Jun 1988 Rajiv Gandhi (2nd time)      (s.a.)
25 Jun 1988 - 5 Dec 1989 P.V. Narasimha Rao (2nd time)   (s.a.)
 5 Dec 1989 - 21 Nov 1990 Inder Kumar Gujral (1st time)   (b. 1919 - d. 2012)
21 Nov 1990 - 21 Jun 1991 Vidya Charan Shukla        (b. 1929 - d. 2013)
21 Jun 1991 - 31 Mar 1992 Madhavsinh Solanki         (b. 1927 - d. 2021)
31 Mar 1992 - 18 Jan 1993 P.V. Narasimha Rao (3rd time)   (s.a.)
18 Jan 1993 - 10 Feb 1995 Dinesh Singh (2nd time)      (s.a.)
10 Feb 1995 - 16 May 1996 Pranab Mukherjee (1st time)    (b. 1935 - d. 2020)
16 May 1996 - 21 May 1996 Atal Bihari Vajpayee (2nd time)  (s.a.)
21 May 1996 - 1 Jun 1996 Sikander Bakht           (b. 1918 - d. 2004)
 1 Jun 1996 - 19 Mar 1998 Inder Kumar Gujral (2nd time)   (s.a.)
19 Mar 1998 - 5 Dec 1998 Atal Bihari Vajpayee (3rd time)  (s.a.)
 5 Dec 1998 - 1 Jul 2002 Jaswant Singh           (b. 1938 - d. 2020)
 1 Jul 2002 - 22 May 2004 Yashwant Sinha           (b. 1937)
23 May 2004 - 7 Nov 2005 K. Natwar Singh          (b. 1931)
 7 Nov 2005 - 24 Oct 2006 Manmohan Singh           (b. 1932)
24 Oct 2006 - 23 May 2009 Pranab Mukherjee (2nd time)    (s.a.)
23 May 2009 - 28 Oct 2012 S.M. Krishna            (b. 1932)
28 Oct 2012 - 26 May 2014 Salman Khurshid          (b. 1953)
27 May 2014 - 30 May 2019 Sushma Swaraj (f)         (b. 1952 - d. 2019)
31 May 2019 -       Subrahmanyam Jaishankar      (b. 1955)

Defense

Ministers
15 Aug 1947 - 13 May 1952 Baldev Singh            (b. 1902 - d. 1961)
13 May 1952 - 10 Feb 1953 N. Gopalaswami Ayyangar      (b. 1882 - d. 1953)
10 Feb 1953 - 10 Jan 1955 Jawaharlal Nehru (1st time)    (b. 1889 - d. 1964)
10 Jan 1955 - 30 Jan 1957 Kailash Nath Katju         (b. 1887 - d. 1968)
30 Jan 1957 - 17 Apr 1957 Jawaharlal Nehru (2nd time)    (s.a.)
17 Apr 1957 - 31 Oct 1962 V.K. Krishna Menon         (b. 1897 - d. 1974)
31 Oct 1962 - 14 Nov 1962 Jawaharlal Nehru (3rd time)    (s.a.)
14 Nov 1962 - 14 Nov 1966 Yashwantrao Balwantrao Chavan   (b. 1913 - d. 1984)
14 Nov 1966 - 27 Jun 1970 Sardar Swaran Singh (1st time)   (b. 1907 - d. 1994)
27 Jun 1970 - 10 Oct 1974 Jagjivan Ram (1st time)      (b. 1908 - d. 1986)
10 Oct 1974 - 30 Nov 1975 Sardar Swaran Singh (2nd time)   (s.a.)
30 Nov 1975 - 20 Dec 1975 Indira Gandhi (f) (1st time)    (b. 1917 - d. 1984)
20 Dec 1975 - 27 Mar 1977 Bansi Lal             (b. 1927 - d. 2006)
27 Mar 1977 - 30 Jul 1979 Jagjivan Ram (2nd time)      (s.a.)
30 Jul 1979 - 16 Jan 1980 Chidambaram Subramaniam      (b. 1910 - d. 2000)
16 Jan 1980 - 15 Jan 1982 Indira Gandhi (f) (2nd time)    (s.a.)
15 Jan 1982 - 2 Aug 1984 Ramaswamy Venkataraman       (b. 1910 - d. 2009)
 2 Aug 1984 - 31 Dec 1984 Shankarrao Chavan         (b. 1920 - d. 2004)
31 Dec 1984 - 25 Sep 1985 P.V. Narasimha Rao (1st time)   (b. 1921 - d. 2004)
25 Sep 1985 - 24 Jan 1987 Rajiv Gandhi            (b. 1944 - d. 1991)
24 Jan 1987 - 12 Apr 1987 Vishwanath Pratap Singh (1st time) (b. 1931 - d. 2008)
12 Apr 1987 - 5 Dec 1989 Krishna Chandra Pant        (b. 1931 - d. 2012)
 5 Dec 1989 - 21 Nov 1990 Vishwanath Pratap Singh (2nd time) (s.a.)
21 Nov 1990 - 21 Jun 1991 Chandra Shekhar          (b. 1927 - d. 2007)
21 Jun 1991 - 26 Jun 1991 P.V. Narasimha Rao (2nd time)   (s.a.)
26 Jun 1991 - 6 Mar 1993 Sharad Pawar            (b. 1940)
 6 Mar 1993 - 16 May 1996 P.V. Narasimha Rao (3rd time)   (s.a.)
16 May 1996 - 1 Jun 1996 Pramod Mahajan           (b. 1949 - d. 2006)
 1 Jun 1996 - 19 Mar 1998 Mulayam Singh Yadav        (b. 1939 - d. 2022)
19 Mar 1998 - 18 Mar 2001 George Fernandes (1st time)    (b. 1930 - d. 2019)
18 Mar 2001 - 15 Oct 2001 Jaswant Singh           (b. 1938 - d. 2020)
15 Oct 2001 - 22 May 2004 George Fernandes (2nd time)    (s.a.)
23 May 2004 - 24 Oct 2006 Pranab Mukherjee          (b. 1935 - d. 2020)
24 Oct 2006 - 26 May 2014 A.K. Antony            (b. 1940)
27 May 2014 - 9 Nov 2014 Arun Jaitley (1st time)      (b. 1952 - d. 2019)
 9 Nov 2014 - 13 Mar 2017 Manohar Parrikar          (b. 1955 - d. 2019)
13 Mar 2017 - 3 Sep 2017 Arun Jaitley (2nd time)      (s.a.)
 3 Sep 2017 - 30 May 2019 Nirmala Sitharaman (f)       (b. 1959)
31 May 2019 -       Rajnath Singh           (b. 1951)

Finance

Ministers
15 Aug 1947 - 22 Sep 1948 Sir R.K. Shanmukham Chetty     (b. 1892 - d. 1953)
22 Sep 1948 - 26 May 1950 John Matthai            (b. 1886 - d. 1959)
26 May 1950 - 24 Jul 1956 Chintaman Deshmukh         (b. 1896 - d. 1982)
24 Jul 1956 - 30 Aug 1956 Jawaharlal Nehru (1st time)    (b. 1889 - d. 1964)
30 Aug 1956 - 13 Feb 1958 T.T. Krishnamachari (1st time)   (b. 1899 - d. 1974)
13 Feb 1958 - 13 Mar 1958 Jawaharlal Nehru (2nd time)    (s.a.)
13 Mar 1958 - 29 Aug 1963 Morarji Desai (1st time)      (b. 1896 - d. 1995)
29 Aug 1963 - 31 Dec 1965 T.T. Krishnamachari (2nd time)   (s.a.)
 1 Jan 1966 - 13 Mar 1967 Sachindra Chaudhuri        (b. 1903 - d. 1992)
13 Mar 1967 - 16 Jul 1969 Morarji Desai (2nd time)      (s.a.)
16 Jul 1969 - 27 Jun 1970 Indira Gandhi (f)         (b. 1917 - d. 1984)
27 Jun 1970 - 10 Oct 1974 Yashwantrao Balwantrao Chavan   (b. 1913 - d. 1984)
10 Oct 1974 - 27 Mar 1977 Chidambaram Subramaniam      (b. 1910 - d. 2000)
27 Mar 1977 - 24 Jan 1979 H.M. Patel             (b. 1904 - d. 1993)
24 Jan 1979 - 28 Jul 1979 Charan Singh            (b. 1902 - d. 1987)
28 Jul 1979 - 14 Jan 1980 Hemwati Nandan Bahuguna      (b. 1919 - d. 1989)
14 Jan 1980 - 15 Jan 1982 Ramaswamy Venkataraman       (b. 1910 - d. 2009)
15 Jan 1982 - 31 Dec 1984 Pranab Mukherjee (1st time)    (b. 1935 - d. 2020)
31 Dec 1984 - 24 Jan 1987 Vishwanath Pratap Singh      (b. 1931 - d. 2008)
24 Jan 1987 - 25 Jul 1987 Rajiv Gandhi            (b. 1944 - d. 1991)
25 Jul 1987 - 25 Jun 1988 Narain Dutt Tiwari         (b. 1925 - d. 2018)
25 Jun 1988 - 5 Dec 1989 Shankarrao Chavan         (b. 1920 - d. 2004)
 5 Dec 1989 - 21 Nov 1990 Madhu Dandavate          (b. 1924 - d. 2005)
21 Nov 1990 - 21 Jun 1991 Yashwant Sinha (1st time)     (b. 1937)
21 Jun 1991 - 16 May 1996 Manmohan Singh (1st time)     (b. 1932)
16 May 1996 - 1 Jun 1996 Jaswant Singh (1st time)      (b. 1938 - d. 2020)
 1 Jun 1996 - 21 Apr 1997 Palaniappan Chidambaram (1st time) (b. 1945)
21 Apr 1997 - 1 May 1997 Inder Kumar Gujral         (b. 1919 - d. 2012)
 1 May 1997 - 19 Mar 1998 Palaniappan Chidambaram (2nd time) (s.a.)
19 Mar 1998 - 1 Jul 2002 Yashwant Sinha (2nd time)     (s.a.)
 1 Jul 2002 - 22 May 2004 Jaswant Singh (2nd time)      (s.a.)
23 May 2004 - 30 Nov 2008 Palaniappan Chidambaram (3rd time) (s.a.)
30 Nov 2008 - 23 May 2009 Manmohan Singh (2nd time)     (s.a.)
24 Jan 2009 - 26 Jun 2012 Pranab Mukherjee (2nd time)    (s.a.)
              (acting for Singh to 23 May 2009)
26 Jun 2012 - 31 Jul 2012 Manmohan Singh (3rd time)     (s.a.)
31 Jul 2012 - 26 May 2014 Palaniappan Chidambaram (4th time) (s.a.)
27 May 2014 - 30 May 2019 Arun Jaitley            (b. 1952 - d. 2019)
14 May 2018 - 23 Aug 2018  Piyush Goyal           (b. 1964)
               (acting for Jaitley)
31 May 2019 -       Nirmala Sitharaman (f)       (b. 1959)

Home Affairs

Ministers
15 Aug 1947 - 15 Dec 1950 Sardar Vallabhbhai Patel      (b. 1875 - d. 1950)
26 Dec 1950 - 25 Oct 1951 Chakravarti Rajagopalachari    (b. 1878 - d. 1972)
25 Oct 1951 - 10 Jan 1955 Kailash Nath Katju         (b. 1887 - d. 1968)
10 Jan 1955 - 7 Mar 1961 Govind Ballabh Pant        (b. 1887 - d. 1961)
 4 Apr 1961 - 29 Aug 1963 Lal Bahadur Shastri        (b. 1904 - d. 1966)
29 Aug 1963 - 14 Nov 1966 Gulzarilal Nanda          (b. 1898 - d. 1998)
14 Nov 1966 - 27 Jun 1970 Yashwantrao Balwantrao Chavan
              (1st time)             (b. 1913 - d. 1984)
27 Jun 1970 - 4 Feb 1973 Indira Gandhi (f)         (b. 1917 - d. 1984)
 4 Feb 1973 - 10 Oct 1974 Uma Shankar Dikshit        (b. 1901 - d. 1991)
10 Oct 1974 - 27 Mar 1977 Kasu Brahmananda Reddy       (b. 1909 - d. 1994)
27 Mar 1977 - 1 Jul 1978 Charan Singh            (b. 1902 - d. 1987)
 1 Jul 1978 - 24 Jan 1979 Morarji Desai           (b. 1896 - d. 1995)
24 Jan 1979 - 28 Jul 1979 H.M. Patel             (b. 1904 - d. 1993)
28 Jul 1979 - 14 Jan 1980 Yashwantrao Balwantrao Chavan
              (2nd time)             (s.a.)
14 Jan 1980 - 22 Jun 1982 Zail Singh             (b. 1916 - d. 1994)
22 Jun 1982 - 2 Sep 1982 Ramaswamy Venkataraman       (b. 1910 - d. 2009)
 2 Sep 1982 - 19 Jul 1984 Prakash Chandra Sethi       (b. 1920 - d. 1996)
19 Jul 1984 - 31 Dec 1984 P.V. Narasimha Rao (1st time)   (b. 1921 - d. 2004)
31 Dec 1984 - 12 Mar 1986 Shankarrao Chavan (1st time)    (b. 1920 - d. 2004)
12 Mar 1986 - 12 May 1986 P.V. Narasimha Rao (2nd time)   (s.a.)
12 May 1986 - 5 Dec 1989 Buta Singh             (b. 1934 - d. 2021)
 5 Dec 1989 - 21 Nov 1990 Mufti Mohammad Sayeed       (b. 1936 - d. 2016)
21 Nov 1990 - 21 Jun 1991 Chandra Shekhar          (b. 1927 - d. 2007)
21 Jun 1991 - 16 May 1996 Shankarrao Chavan (2nd time)    (s.a.)
16 May 1996 - 1 Jun 1996 Murli Manohar Joshi        (b. 1934)
 1 Jun 1996 - 29 Jun 1996 H.D. Deve Gowda          (b. 1933)
29 Jun 1996 - 19 Mar 1998 Indrajit Gupta           (b. 1919 - d. 2001)
19 Mar 1998 - 23 May 2004 Lal Krishna Advani         (b. 1927)
23 May 2004 - 30 Nov 2008 Shivraj Patil           (b. 1935)
30 Nov 2008 - 31 Jul 2012 Palaniappan Chidambaram      (b. 1945)
31 Jul 2012 - 26 May 2014 Sushil Kumar Shinde        (b. 1941)
27 May 2014 - 30 May 2019 Rajnath Singh           (b. 1951)
31 May 2019 -       Amit Shah             (b. 1964)

Law and Justice

Ministers
- Law -
15 Aug 1947 - 11 Oct 1951 Bhimrao Ramji Ambedkar       (b. 1891 - d. 1956)
 5 Nov 1951 - 13 May 1952 Kailash Nath Katju         (b. 1887 - d. 1968)
13 May 1952 - 17 Apr 1957 Charu Chandra Biswas        (b. 1888 - d. 1960)
17 Apr 1957 - 24 Jan 1966 Asoke Kumar Sen (1st time)     (b. 1913 - d. 1996)
24 Jan 1966 - 13 Mar 1967 Gopal Swarup Pathak        (b. 1896 - d. 1982)
13 Mar 1967 - 23 May 1970 Panampilly Govinda Menon      (b. 1906 - d. 1970)
26 Jun 1970 - 18 Mar 1971 Kengal Hanumanthaiya        (b. 1908 - d. 1980)
- Law and Justice -
18 Mar 1971 - 24 Mar 1977 H.R. Gokhale            (b. 1915 - d. 1978)
26 Mar 1977 - 28 Jul 1979 Shanti Bhushan           (b. 1925 - d. 2023)
30 Jul 1979 - 3 Aug 1979 Hans Raj Khanna          (b. 1912 - d. 2008)
 3 Aug 1979 - 14 Jan 1980 Shyam Nath Kacker         (b. 1922 - d. 1988)
14 Jan 1980 - 15 Jan 1982 P. Shiv Shanker (1st time)     (b. 1929 - d. 2017)
15 Jan 1982 - 31 Dec 1984 Jagannath Kaushal         (b. 1915 - d. 2001)
31 Dec 1984 - 31 Mar 1987 Asoke Kumar Sen (2nd time)     (s.a.)
25 Jul 1987 - 14 Feb 1988 P. Shiv Shanker (2nd time)     (s.a.)
14 Feb 1988 - 25 Jun 1988 Bindeshwari Dubey         (b. 1921 - d. 1993)
25 Jun 1988 - 2 Dec 1989 B. Shankaranand          (b. 1925 - d. 2009)
 6 Dec 1989 - 10 Nov 1990 Dinesh Goswami           (b. 1935 - d. 1991)
21 Nov 1990 - 21 Jun 1991 Subramanian Swamy         (b. 1939)
21 Jun 1991 - 9 Oct 1992 Kotla Vijaya Bhaskara Reddy    (b. 1920 - d. 2001)
 9 Oct 1992 - 16 May 1996 P.V. Narasimha Rao         (b. 1921 - d. 2004)
16 May 1996 - 1 Jun 1996 Ram Jethmalani (1st time)     (b. 1923 - d. 2019)
 1 Jun 1996 - 29 Jun 1996 Palaniappan Chidambaram      (b. 1945)
29 Jun 1996 - 19 Mar 1998 Ramakant Khalap          (b. 1946)
              (minister of state)
19 Mar 1998 - 8 Apr 1999 M. Thambi Durai          (b. 1947)
 9 Apr 1999 - 8 Jun 1999 P.R. Kumaramangalam        (b. 1952 - d. 2000)
 8 Jun 1999 - 23 Jul 2000 Ram Jethmalani (2nd time)     (s.a.)
24 Jul 2000 - 1 Jul 2002 Arun Jaitley (1st time)      (b. 1952 - d. 2019)
              (minister of state to 7 Nov 2000)
 1 Jul 2002 - 29 Jan 2003 K. Jana Krishnamurthy       (b. 1928 - d. 2007)
29 Jan 2003 - 22 May 2004 Arun Jaitley (2nd time)      (s.a.)
23 May 2004 - 22 May 2009 Hansraj Bhardwaj          (b. 1937 - d. 2020)
28 May 2009 - 12 Jul 2011 M. Veerappa Moily         (b. 1940)
12 Jul 2011 - 28 Oct 2012 Salman Khurshid          (b. 1953)
28 Oct 2012 - 11 May 2013 Ashwani Kumar           (b. 1952)
11 May 2013 - 26 May 2014 Kapil Sibal            (b. 1948)
26 May 2014 - 9 Nov 2014 Ravi Shankar Prasad (1st time)   (b. 1954)
 9 Nov 2014 - 5 Jul 2016 D.V. Sadananda Gowda        (b. 1953)
 5 Jul 2016 - 7 Jul 2021 Ravi Shankar Prasad (2nd time)   (s.a.)
 7 Jul 2021 -       Kiren Rijiju            (b. 1971)

Parliament


Lok Sabha

Speakers
15 May 1952 - 27 Feb 1956 G.V. Mavalankar          (b. 1888 - d. 1956)
 8 Mar 1956 - 17 Apr 1962 M. Ananthasayanam Ayyangar     (b. 1891 - d. 1978)
17 Apr 1962 - 17 Mar 1967 Sardar Hukam Singh         (b. 1895 - d. 1983)
17 Mar 1967 - 19 Jul 1969 N. Sanjiva Reddy (1st time)    (b. 1913 - d. 1996)
 8 Aug 1969 - 1 Dec 1975 G.S. Dhillon            (b. 1915 - d. 1992)
15 Jan 1976 - 26 Mar 1977 Bali Ram Bhagat          (b. 1922 - d. 2011)
26 Mar 1977 - 13 Jul 1977 N. Sanjiva Reddy (2nd time)    (s.a.)
21 Jul 1977 - 22 Jan 1980 K.S. Hegde             (b. 1909 - d. 1990)
22 Jan 1980 - 19 Dec 1989 Balram Jakhar           (b. 1923 - d. 2016)
19 Dec 1989 - 10 Jul 1991 Rabi Ray              (b. 1926 - d. 2017)
10 Jul 1991 - 23 May 1996 Shivraj Patil           (b. 1935)
23 May 1996 - 24 Mar 1998 Purno Agitok Sangma        (b. 1947 - d. 2016)
24 Mar 1998 - 3 Mar 2002 Ganti Mohana Chandra Balayogi   (b. 1951 - d. 2002)
10 May 2002 - 4 Jun 2004 Manohar Joshi           (b. 1937 - d. 2024)
 4 Jun 2004 - 3 Jun 2009 Somnath Chatterjee         (b. 1929 - d. 2018)
 3 Jun 2009 - 4 Jun 2014 Meira Kumar (f)          (b. 1945)
 4 Jun 2014 - 6 Jun 2014 Kamal Nath (acting)        (b. 1946)
 6 Jun 2014 - 17 Jun 2019 Sumitra Mahajan (f)        (b. 1943)
17 Jun 2019 - 19 Jun 2019 Virendra Kumar (acting)      (b. 1954)
19 Jun 2019 -       Om Birla              (b. 1962)

Rajya Sabha

Presidents
13 May 1952 -       the vice presidents of India