Rulers: China

Administrative divisions


Note: Until c. 1983 the title of the local party leaders was "first secretary" rather than "secretary."

Provinces


Anhui

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1952 -    1962 Zeng Xisheng            (b. 1904 - d. 1968)
    1962 -    1967 Li Baohua             (b. 1909 - d. 2005)
    1969 -    1974 Li Desheng             (b. 1916 - d. 2011)
    1975 -  May 1977 Song Peizhang           (b. 1919 - d. 1988)
  May 1977 -  Mar 1980 Wan Li               (b. 1916 - d. 2015)
  Mar 1980 -  Apr 1982 Zhang Jingfu            (b. 1914 - d. 2015)
  Apr 1982 - 31 Mar 1983 Zhou Zijian (acting)        (b. 1914 - d. 2003)
31 Mar 1983 - 17 Jun 1986 Huang Huang            (b. 1946)
17 Jun 1986 - 28 Apr 1988 Li Guixian             (b. 1937)
28 Apr 1988 -  Sep 1998 Lu Rongjing            (b. 1933)
  Sep 1998 - 6 Jan 2000 Hui Liangyu            (b. 1944)
 6 Jan 2000 - 16 Dec 2004 Wang Taihua            (b. 1945)
16 Dec 2004 - 1 Dec 2007 Guo Jinlong            (b. 1947)
 1 Dec 2007 - 31 May 2010 Wang Jinshan            (b. 1945)
31 May 2010 - 1 Jun 2015 Zhang Baoshun           (b. 1950)
 1 Jun 2015 - 29 Aug 2016 Wang Xuejun            (b. 1952)
29 Aug 2016 - 30 Sep 2021 Li Jinbin             (b. 1958)
30 Sep 2021 - 14 Mar 2023 Zheng Shanjie           (b. 1961)
14 Mar 2023 -       Han Jun              (b. 1963)

Military governors 27 Apr 1912 - 30 Jun 1913 Bai Wenwei (b. 1875/76 - d. 1947) 30 Jun 1913 - 27 Jul 1913 Sun Duosen (b. 1867 - d. 1919) 27 Jul 1913 - 10 Apr 1916 Ni Sichong (1st time) (b. 1868 - d. 1924) 10 Apr 1916 - 8 Jul 1917 Zhang Xun (b. 1854 - d. 1923) 29 May 1917 - 16 Sep 1920 Ni Sichong (2nd time) (s.a.) (in rebellion to 8 Jul 1917) 16 Sep 1920 - 7 Oct 1922 Zhang Wensheng (b. 1884 - d. 1932) 7 Oct 1922 - 28 Nov 1924 Ma Lianjia (b. 1864 - d. 1924) 28 Nov 1924 - 24 Apr 1925 Wang Yitang (b. 1877 - d. 1948) 24 Apr 1925 - 29 Aug 1925 Zheng Shiqi (b. 1873 - d. 1935) 29 Aug 1925 - 25 Nov 1925 Jiang Dengxuan (b. 1881 - d. 1925) 25 Nov 1925 - 4 Mar 1927 Deng Ruzhuo (b. ... - d. 1944) 1 Dec 1925 - 4 Mar 1927 Chen Diaoyuan (in rebellion) (b. 1886 - d. 1943) Civil governors 1911 - 1912 Sun Yuyun (b. 1872 - d. 1924) Mar 1912 - Jun 1913 Bai Wenwei (s.a.) Jun 1913 - Jul 1913 Sun Duosen (s.a.) Jul 1913 - Jul 1914 Ni Sichong (1st time) (s.a.) 15 Jul 1914 - 31 Jul 1915 Han Guojun (b. 1857 - d. 1942) 31 Jul 1915 - 22 Apr 1916 Li Zhaozhen (1st time) (b. 1846 - d. 1927) 22 Apr 1916 - 8 Sep 1917 Ni Sichong (2nd time) (s.a.) 8 Sep 1917 - 21 Nov 1918 Huang Jiajie (b. 18... - d. 1918) 21 Nov 1918 - 11 Jan 1919 Gong Xinzhan (b. 1869 - d. 1943) 21 Nov 1918 - 11 Jan 1919 Liu Daozhang (acting for Gong) 11 Jan 1919 - 31 Dec 1919 Lu Diaoyuan (b. 1865 - d. 1932) 11 Jan 1919 - Mar 1919 Li Weiyuan (acting for Lu) 31 Dec 1919 - 21 Aug 1921 Nie Xianfan (b. 1880 - d. 1933) 21 Aug 1921 - 29 Sep 1921 Li Zhaozhen (2nd time) (s.a.) 29 Sep 1921 - 3 Feb 1923 Xu Shiying (b. 1873 - d. 1964) 3 Feb 1923 - 10 Feb 1923 Ruan Zhongzhi (acting) 10 Feb 1923 - 11 Dec 1923 Chen Diaoyuan (s.a.) 11 Dec 1923 - 28 Nov 1924 Ma Lianjia (s.a.) 28 Nov 1924 - 18 Jun 1925 Wang Yitang (s.a.) 18 Jun 1925 - 28 Oct 1925 Wu Bingxiang (b. ... - d. 1930) 23 Nov 1925 - 1 Dec 1925 Jiang Shaojie 1 Dec 1925 - 16 Apr 1926 Wang Pu (b. 1890 - d. 1958) 16 Apr 1926 - 24 Dec 1926 Gao Shidu 24 Dec 1926 - 4 Mar 1927 He Binglin Chairmen of the government Mar 1927 - Oct 1927 He Jian (b. 1887 - d. 1956) Oct 1927 - May 1929 Chen Diaoyuan (1st time) (s.a.) May 1929 - Oct 1929 Fang Zhenwu (b. 1885 - d. 1941) Oct 1929 - Jan 1930 Shi Yousan (b. 1891 - d. 1940) Jan 1930 - Jul 1930 Ma Fuxiang (b. 1876 - d. 1932) Jul 1930 - Apr 1932 Chen Diaoyuan (2nd time) (s.a.) Apr 1932 - May 1933 Wu Zhongxin (b. 1884 - d. 1959) May 1933 - Jan 1937 Liu Zhenhua (b. 1883 - d. 1956) Jan 1937 - Nov 1937 Liu Shangqing (b. 1868 - d. 1945) Nov 1937 - Jan 1938 Jiang Zuobin (b. 1884 - d. 1942) Jan 1938 - Sep 1938 Li Zongren (b. 1890 - d. 1969) Sep 1938 - Oct 1939 Liao Lei (b. 1890 - d. 1939) Oct 1939 - Sep 1948 Li Pinxian (b. 1890 - d. 1987) Sep 1948 - Mar 1949 Xia Wei (b. 1893 - d. 1973) Mar 1949 - Apr 1949 Zhang Yichun (b. ... - d. 1982) Apr 1949 - Mar 1950 Song Richang (North Anhui) (b. 1906 - d. 1995) Mar 1949 - Aug 1952 Huang Yan (South Anhui) (b. 1912 - d. 1989) Dec 1950 - Aug 1952 Wei Ming (North Anhui) Aug 1952 - Mar 1955 Zeng Xisheng (s.a.) Governors Mar 1955 - Mar 1967 Huang Yan (s.a.) Mar 1967 - Apr 1968 Qian Jun (b. 1905 - d. 1990) Chairmen of the Revolutionary Committee Apr 1968 - Dec 1974 Li Desheng (s.a.) May 1975 - Jun 1977 Song Peizhang (s.a.) Jun 1977 - Dec 1979 Wan Li (s.a.) Governors Dec 1979 - Mar 1981 Zhang Jingfu (s.a.) Mar 1981 - Apr 1983 Zhou Zijian (s.a.) Apr 1983 - Jun 1987 Wang Yuzhao (b. 1926) Jun 1987 - Apr 1989 Lu Rongjing (acting to Feb 1988) (s.a.) Apr 1989 - Dec 1994 Fu Xishou (b. 1931) Dec 1994 - 9 Oct 1998 Hui Liangyu (s.a.) (acting to Feb 1995) 9 Oct 1998 - Jan 2000 Wang Taihua (s.a.) (acting to 10 Feb 1999) Jan 2000 - 14 Oct 2002 Xu Zhonglin (b. 1943) (acting to 28 Jan 2000) 14 Oct 2002 - 2 Dec 2007 Wang Jinshan (s.a.) (acting to Jan 2003) 2 Dec 2007 - 12 Dec 2011 Wang Sanyun (b. 1952) (acting to 31 Jan 2008) 12 Dec 2011 - 27 Mar 2013 Li Bin (f) (acting to 15 Feb 2012) (b. 1954) 27 Mar 2013 - 8 Jun 2015 Wang Xuejun (s.a.) (acting to 20 Jun 2013) 8 Jun 2015 - 1 Sep 2016 Li Jinbin (acting to 28 Jul 2015) (s.a.) 1 Sep 2016 - 1 Feb 2021 Li Guoying (acting to 21 Jan 2017) (b. 1964) 1 Feb 2021 - Wang Qingxian (b. 1963)

Fujian

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1954 Zhang Dingcheng          (b. 1898 - d. 1981)
    1954 -    1958 Ye Fei               (b. 1914 - d. 1999)
    1958 -    1970 Jiang Yizhen (acting)       (b. 1915 - d. 1994)
    1971 -    1973 Han Xianchu            (b. 1913 - d. 1986)
    1974 -    1982 Liao Zhigao            (b. 1913 - d. 2000)
    1982 -  May 1986 Xiang Nan             (b. 1918 - d. 1997)
  May 1986 - 30 Dec 1993 Chen Guangyi            (b. 1933)
30 Dec 1993 - 28 Oct 1996 Jia Qinglin            (b. 1940)
28 Oct 1996 - 12 Dec 2000 Chen Mingyi            (b. 1940)
12 Dec 2000 - 13 Dec 2004 Song Defu             (b. 1946 - d. 2007)
13 Dec 2004 - 30 Nov 2009 Lu Zhangong            (b. 1952)
30 Nov 2009 - 19 Dec 2012 Sun Chunlan (f)          (b. 1950)
19 Dec 2012 - 28 Oct 2017 You Quan              (b. 1954)
28 Oct 2017 - 1 Dec 2020 Yu Weiguo             (b. 1955)
 1 Dec 2020 - 13 Nov 2022 Yin Li               (b. 1962)
13 Nov 2022 -       Zhou Zuyi             (b. 1965)

Military governors Nov 1911 - 5 Dec 1913 Sun Daoren (b. 1867 - d. 1932) 5 Dec 1913 - 18 Jul 1914 Liu Guanxiong (b. 1861 - d. 1927) 18 Jul 1914 - 12 Jan 1923 Li Houji (b. 1869 - d. 1942) 17 Jan 1923 - 20 Mar 1923 Wang Yongquan (b. 1886 - d. 1942) 20 Mar 1923 - 13 May 1924 Sun Chuanfang (b. 1885 - d. 1935) 13 May 1924 - 5 Dec 1926 Zhou Yinren (b. 1885 - d. 1956) Civil governors Nov 1911 - Sep 1912 Peng Shousong (b. 1866 - d. 1918) Sep 1912 - Nov 1912 Liu Ciyuan (1st time) Nov 1912 - 20 Nov 1913 Zhang Yuanqi (b. 1860 - d. 1922) 9 May 1913 - 15 Jul 1913 Jiang Shejing (acting for Zhang) 15 Jul 1913 - 20 Nov 1913 Liu Ciyuan (2nd time) (acting for Zhang) 20 Nov 1913 - 3 May 1914 Wang Shengling 3 May 1914 - 6 May 1916 Xu Shiying (b. 1873 - d. 1964) 17 Apr 1916 - 15 Oct 1922 Li Houji (s.a.) (acting for Xu to 6 May 1916) 6 Jul 1916 - 18 Jul 1917 Hu Ruilin (acting for Li) (b. 1864 - d. 1943) 15 Oct 1922 - 8 Nov 1922 Sa Zhenbing (1st time) (b. 1859 - d. 1952) 8 Nov 1922 - 30 Nov 1922 Wang Yongquan (s.a.) 30 Nov 1922 - 1 Mar 1923 Lin Sen (b. 1867 - d. 1943) 1 Mar 1923 - 4 Dec 1926 Sa Zhenbing (2nd time) (s.a.) 4 Dec 1926 - Jul 1927 Fang Shengtao (b. 1885 - d. 1934) Chairmen of the government Jul 1927 - Jan 1930 Yang Shuzhuang (b. 1882 - d. 1934) Jan 1930 - Dec 1932 Fang Shengtao (s.a.) Dec 1932 - Nov 1933 Jiang Guangnai (b. 1888 - d. 1967) Nov 1933 - Sep 1941 Chen Yi (b. 1883 - d. 1950) Sep 1941 - Sep 1948 Liu Jianxu (b. 1892 - d. 1978) Sep 1948 - Jan 1949 Li Hanhun (b. 1895 - d. 1987) Jan 1949 - May 1949 Zhu Shaoliang (b. 1891 - d. 1963) May 1949 - Dec 1949 Fang Zhi (b. 1898 - d. 1989) Aug 1949 - Oct 1954 Zhang Dingcheng (s.a.) Oct 1954 - Feb 1955 Ye Fei (s.a.) Governors Feb 1955 - Jan 1959 Ye Fei (s.a.) Jan 1959 - Dec 1962 Jiang Yizhen (s.a.) Dec 1962 - Apr 1967 Wei Jinshui (b. 1906 - d. 1992) Chairmen of the Revolutionary Committee Apr 1967 - Dec 1973 Han Xianchu (s.a.) Dec 1973 - Dec 1979 Liao Zhigao (s.a.) Governors Dec 1979 - Jan 1983 Ma Xingyuan (b. 1917 - d. 2005) Jan 1983 - Sep 1987 Hu Ping (b. 1930 - d. 2020) Sep 1987 - Apr 1991 Wang Zhaoguo (acting to 1988) (b. 1941) Apr 1991 - Apr 1994 Jia Qinglin (s.a.) Apr 1994 - 28 Oct 1996 Chen Mingyi (s.a.) 28 Oct 1996 - 9 Aug 1999 He Guoqiang (acting to Apr 1997) (b. 1943) 9 Aug 1999 - 13 Oct 2002 Xi Jinping (acting to 27 Jan 2000) (b. 1953) 13 Oct 2002 - 16 Dec 2004 Lu Zhangong (acting to Jan 2003) (s.a.) 16 Dec 2004 - 11 Apr 2011 Huang Xiaojing (b. 1946) (acting to 23 Jan 2005) 11 Apr 2011 - 26 Nov 2015 Su Shulin (acting to 21 Jul 2011) (b. 1962) 26 Nov 2015 - 2 Jan 2018 Yu Weiguo (acting to 15 Jan 2016) (s.a.) 2 Jan 2018 - 2 Jul 2020 Tang Dengjie (b. 1964) (acting to 31 Jan 2018) 2 Jul 2020 - 22 Oct 2021 Wang Ning (acting to 15 Sep 2020) (b. 1961) 22 Oct 2021 - Zhao Long (acting to 25 Jan 2022) (b. 1967)

Gansu

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1954 Zhang Desheng           (b. 1909 - d. 1965)
    1954 -    1961 Zhang Zhongliang          (b. 1907 - d. 1983)
    1961 -    1966 Wang Feng             (b. 1910 - d. 1998)
    1966 -    1967 Hu Jizong             (b. 1920 - d. 1974)
    1970 -    1977 Xian Henghan            (b. 1911 - d. 1991)
    1977 -    1981 Song Ping             (b. 1917)
    1981 -    1983 Feng Jixin             (b. 1916 - d. 2005)
    1983 -    1990 Li Ziqi              (b. 1923 - d. 2014)
    1990 - 12 Oct 1993 Gu Jinchi             (b. 1932)
12 Oct 1993 -    1998 Yan Haiwang            (b. 1939)
    1998 - 3 Jan 2001 Sun Ying              (b. 1936)
 3 Jan 2001 -  Aug 2003 Song Zhaosu            (b. 1941)
  Aug 2003 - 28 Apr 2007 Su Rong              (b. 1948)
28 Apr 2007 - 28 Apr 2012 Lu Hao               (b. 1947)
28 Apr 2012 - 26 May 2017 Wang Sanyun            (b. 1952)
26 May 2017 - 31 Mar 2021 Lin Duo              (b. 1956)
31 Mar 2021 - 7 Dec 2022 Yin Hong              (b. 1963)
 7 Dec 2022 -       Hu Changsheng           (b. 1963)

Military governors Mar 1912 Huang Yue 15 Mar 1912 - 1 May 1913 Zhao Weixi (b. 1860 - d. 1917) 1 May 1913 - 6 Mar 1914 Zhang Binghua (acting) 6 Mar 1914 - 31 Dec 1920 Zhang Guangjian (b. 1867? - d. 1938?) 31 Dec 1920 - 29 Aug 1925 Lu Hongtao (b. 1866 - d. 1927) 29 Aug 1925 - 9 Jan 1926 Feng Yuxiang (b. 1882 - d. 1948) 29 Aug 1925 - 9 Jan 1926 Liu Yufen (acting for Feng) (b. 1886 - d. 1943) 9 Jan 1926 - Jun 1927 Li Mingzhong (b. 1887 - d. 1949) Civil governors Mar 1912 - Sep 1912 Peng Yingjia Sep 1912 - Feb 1913 He Zouchi Feb 1913 - May 1913 Zhao Weixi (s.a.) May 1913 - Jun 1914 Zhang Binghua Jun 1914 - 31 Dec 1920 Zhang Guangjian (s.a.) 31 Dec 1920 - 6 Oct 1921 Cai Chengxun (b. 1871 - d. 1946) 6 Oct 1921 - 13 Jul 1922 Pan Linggao 13 Jul 1922 - 28 Mar 1924 Lin Xiguang 28 Mar 1923 - 9 Oct 1925 Lu Hongtao (s.a.) 30 Sep 1925 - 9 Oct 1925 Yang Si (acting for Lu) 9 Oct 1925 - Jun 1927 Xue Dubi (b. 1892 - d. 1973) Jun 1927 - Nov 1928 Liu Yufen (s.a.) Chairmen of the Provincial Council Nov 1928 - Aug 1929 Liu Yufen (s.a.) Aug 1929 - Apr 1930 Sun Lianzhong (b. 1893 - d. 1990) Apr 1930 - Nov 1930 Wang Zhen Nov 1930 - Aug 1931 Ma Hongbin (b. 1884 - d. 1960) Aug 1931 - Dec 1931 Ma Wenche Dec 1931 - Apr 1932 Sun Weiru (b. 1896 - d. 1979) Apr 1932 - Jan 1933 Shao Lizi (b. 1882 - d. 1967) Jan 1933 - May 1934 Deng Baoshan (1st time) (b. 1893 - d. 1968) May 1934 - Nov 1935 Zhu Shaoliang (1st time) (b. 1891 - d. 1963) Nov 1935 - Feb 1937 Yu Xuezhong (b. 1889 - d. 1964) Feb 1937 - May 1937 Tian Jinjiong May 1937 - Dec 1937 He Yaozu (b. 1889 - d. 1961) Dec 1937 - Nov 1940 Zhu Shaoliang (2nd time) (s.a.) Dec 1940 - Dec 1946 Gu Zhenglun (b. 1890 - d. 1953) Dec 1946 - Jul 1949 Guo Jiqiao (b. 1902 - d. 1998) Jul 1949 - Oct 1949 Ding Yizhong Oct 1949 - Jan 1950 Wang Shitai (b. 1910 - d. 2008) Jan 1949 - Dec 1954 Deng Baoshan (2nd time) (s.a.) Governor Dec 1954 - May 1967 Deng Baoshan (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee May 1967 - Jun 1977 Xian Henghan (s.a.) Jun 1977 - Dec 1979 Song Ping (s.a.) Governors Dec 1979 - Jan 1981 Feng Jixin (s.a.) Jan 1981 - Apr 1983 Li Dengying (b. 1914 - d. 1996) Apr 1983 - 17 May 1986 Chen Guangyi (b. 1933) 17 May 1986 - Feb 1993 Jia Zhijie (b. 1935) Feb 1993 - Oct 1993 Yan Haiwang (s.a.) Oct 1993 - Jul 1996 Zhang Wule (b. 1937) Jul 1996 - Apr 1998 Sun Ying (s.a.) Apr 1998 - Jan 2001 Song Zhaosu (acting to Jan 1999) (s.a.) Jan 2001 - 30 Oct 2006 Lu Hao (s.a.) 30 Oct 2006 - 29 Jul 2010 Xu Shousheng (b. 1953 - d. 2020) (acting to 31 Jan 2007) 29 Jul 2010 - 1 Apr 2016 Liu Weiping (b. 1953) (acting to 18 Jan 2011) 1 Apr 2016 - 11 Apr 2017 Lin Duo (acting to 24 May 2016) (s.a.) 11 Apr 2017 - 3 Dec 2020 Tang Renjian (b. 1962) (acting to 5 May 2017) 3 Dec 2020 - Ren Zhenhe (acting to 28 Jan 2021) (b. 1964)

Guangdong

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1955 Ye Jianying            (b. 1897 - d. 1986)
    1955 -    1965 Tao Zhu              (b. 1908 - d. 1969)
    1965 -    1967 Zhao Ziyang (1st time)       (b. 1919 - d. 2005)
    1968 -    1969 Huang Yongsheng          (b. 1910 - d. 1983)
    1969 -    1972 Liu Xingyuan            (b. 1908 - d. 1990)
    1972 -    1973 Ding Sheng             (b. 1913 - d. 1999)
    1974 -    1975 Zhao Ziyang (2nd time)       (s.a.)
    1975 -    1978 Wei Guoqing            (b. 1913 - d. 1989)
    1978 -    1980 Xi Zhongxun            (b. 1913 - d. 2002)
    1980 -    1985 Ren Zhongyi            (b. 1914 - d. 2005)
    1985 -    1991 Lin Ruo              (b. 1924)
    1991 - 2 Mar 1998 Xie Fei              (b. 1932 - d. 1999)
 2 Mar 1998 - 23 Nov 2002 Li Changchun            (b. 1944)
23 Nov 2002 - 1 Dec 2007 Zhang Dejiang           (b. 1946)
 1 Dec 2007 - 18 Dec 2012 Wang Yang             (b. 1955)
18 Dec 2012 - 28 Oct 2017 Hu Chunhua             (b. 1963)
28 Oct 2017 - 28 Oct 2022 Li Xi               (b. 1956)
28 Oct 2022 -       Huang Kunming           (b. 1956)

Governors-general of Liangguang (Guangdong and Guangxi) 1689 - 1702 Shilin 1702 - 1706 Guo Shilong 1706 - 1716 Zhao Hongcan (b. 16... - d. 1717) 1717 - 171. Lun Shishi 1718 - 171. Manpei 1719 - 1724 Yan Li 1724 - 1729 Sun Yuxun 1729 - 1732 Hao Yulin (b. ... - d. 1745) 1732 - 1738 Xilin-Gioro Ortai (b. 1677 - d. 1745) 1738 - 1741 Martai (1st time) 1741 - 1743 Qingfu (b. ... - d. 1749) 1743 - 1744 Martai (2nd time) 1744 - 1745 Nasautu 1745 - 1748 Cereng (1st time) 1748 - 1750 Shise (b. ... - d. 1757) 1750 - 1751 Zhenda 1751 - 1752 Aligun 1752 Yin Youban 1752 - 1753 Cereng (2nd time) 1753 - 1754 Bandi 1754 - 1757 Yang Yinju (b. ... - d. 1767) 1757 Haonian 1757 - 1758 Li Shiyao (1st time) (b. ... - d. 1788) 1758 Chen Hongmou (b. 1696 - d. 1771) 1758 - 1761 Li Shiyao (2nd time) (s.a.) 1761 - 1764 Su Zhang 1764 - 1765 Li Shiyao (3rd time) (s.a.) 1765 - 1767 Yang Tingshang (b. 1668 - d. 1772) 1767 - 1777 Li Shiyao (4th time) (s.a.) 1777 - 1779 Yang Jingsu 1779 - 1780 Kuilin (b. ... - d. 1792) 1784 - 178. Shuchang 1785 Sun Shiyi (1st time) (b. 1720 - d. 1796) 1785 - 1786 Furgun (b. ... - d. 1795) 1786 - 1789 Sun Shiyi (2nd time) (s.a.) 1789 - 1793 Fu Kang'an (b. ... - d. 1796) 1793 - 1796 Changling (b. 1758 - d. 1838) 1796 Zhu Gui (b. 1731 - d. 1807) 1796 - 1802 Jiqing (b. 17... - d. 1802) 1802 - 1803 Hutuli 1803 - 1804 Woshibu 1804 - 1805 Nayancheng (b. 1764 - d. 1833) 1805 - 1808 Wu Xiongguang (b. 1750 - d. 1833) 1808 - 1809 Yongbao 1809 - 1810 Bailing (b. 1748 - d. 1816) 1811 Malate Songyun (b. 1754 - d. 1835) 1812 - 1817 Jiang Youxian (b. 1766 - d. 1830) 1817 - 1826 Ruan Yuan (b. 1764 - d. 1849) 1826 - 1832 Li Hongbin (b. 1767 - d. 1846) 1832 - 1835 Lu Kun 1836 - 1840 Lu Kun (b. 1776 - d. 1846) 1840 Lin Zexu (b. 1785 - d. 1850) 1840 - 1841 Guarjia Yiliang (b. 1791 - d. 1867) 1842 Borzigit Qishan (b. c.1790 - d. 1854) 1842 - 1844 Qi Kong (b. 1777 - d. 1844) 1844 Cheng Mengcai (b. ... - d. 1854) 1844 - 1848 Aisin-Gioro Qiying (b. 1790 - d. 1858) 1848 - 1852 Xu Guangjin (b. 1797 - d. 1858) 1852 - 1858 Ye Mingchen (b. 1807 - d. 1859) 1859 - 1860 Huang Zonghan (b. ... - d. 1864) 1860 - 1862 Lao Chongguang (b. 1802 - d. 1867) 1862 Liu Changyou (b. 1818 - d. 1887) 1862 - 1863 Yan Duanshu 1863 - 1865 Mao Hongbin (b. 1806 - d. 1868) 1865 - 1874 Ruilin 1874 - 1875 Zhang Yaodong 1875 - 1879 Liu Kunyi (b. 1830 - d. 1902) 1879 - 1880 Yukuan 1880 - 1882 Zhang Shusheng (1st time) (b. 1824 - d. 1884) 1882 - 1883 Zeng Guoquan (b. 1824 - d. 1890) 1883 - 1884 Zhang Shusheng (2nd time) (s.a.) 1884 - 1889 Zhang Zhidong (b. 1837 - d. 1909) 1889 - 1895 Li Hanzhang 1895 - 1899 Tan Zhonglin (b. 18... - d. 1905) 1899 - 1900 Li Hongzhang (b. 1823 - d. 1901) 1900 - 1901 Taomo (b. 18... - d. 1903) 1901 - 1903 De Shou 1903 - 1906 Cen Chunxuan (b. 1861 - d. 1933) 1906 - 1907 Zhou Fu (b. 1837 - d. 1921) 1907 - 1909 Zhang Renjun 1909 - 1910 Yuan Shuxun 1910 - 1911 Zhang Mingqi (b. 1875 - d. 1945) Military governors Nov 1911 - Dec 1911 Hu Hanmin (1st time) (b. 1879 - d. 1936) Dec 1911 - Feb 1912 Chen Jiongming (1st time) (b. 1878 - d. 1933) Feb 1912 - 14 Jun 1913 Hu Hanmin (2nd time) (s.a.) 14 Jun 1913 - 26 Jul 1913 Chen Jiongming (2nd time) (s.a.) 3 Aug 1913 - 6 Jul 1916 Long Jiguang (b. 1867 - d. 1925) 10 Jul 1916 - 10 Apr 1917 Lu Rongting (b. 1858 - d. 1928) 10 Apr 1917 - 29 Oct 1917 Chen Bingkun (b. 1868 - d. 1927) 29 Oct 1917 - Nov 1917 Li Yaohan (b. 1878 - d. 1942) Nov 1917 - 26 Oct 1920 Mo Rongxin (b. 1853 - d. 1930) 29 Nov 1920 - 15 Jan 1923 Chen Jiongming (3rd time) (s.a.) 20 Jan 1923 - 20 Mar 1923 Xu Chongzhi (b. 1887 - d. 1965) 20 Mar 1923 - 18 May 1924 Shen Hongying (b. 1871 - d. 1938) 18 May 1924 - Jul 1925 Lin Hu (b. 1887 - d. 1960) Civil governors Feb 1912 - Jun 1913 Hu Hanmin (1st time) (s.a.) Jun 1913 - 13 Sep 1913 Long Jiguang (1st time) (acting) (s.a.) 13 Sep 1913 - 26 May 1914 Li Kaishen 26 May 1914 - 3 Jul 1915 Li Guoyun 3 Jul 1915 - 18 Oct 1915 Zhang Mingqi (s.a.) 18 Oct 1915 - 6 Jul 1916 Long Jiguang (2nd time) (s.a.) 6 Jul 1916 - 25 Jul 1917 Zhu Qinglan (b. 1874 - d. 1941) 25 Jul 1917 - 31 Aug 1917 Liu Chengen 31 Jul 1917 - 20 Sep 1918 Li Yaohan (b. 1878 - d. 1942) 20 Sep 1918 - 12 Jun 1919 Zhai Wang (b. 1877 - d. 1941) 12 Jun 1919 Zhang Jinfang 12 Jun 1919 - 10 Nov 1920 Mo Rongxin (s.a.) 10 Nov 1920 - 21 Apr 1922 Chen Jiongming (s.a.) 21 Apr 1922 - 23 Jun 1922 Wu Tingfang (b. 1842 - d. 1922) 27 Jun 1922 - 28 Aug 1922 Wei Bangping (b. 1884 - d. 1935) 28 Aug 1922 - 20 Jan 1923 Chen Xiru (b. 1859 - d. 1937) 20 Jan 1923 - 26 Jan 1923 Hu Hanmin (2nd time) (s.a.) 22 Feb 1923 - 7 May 1923 Xu Shaozhen (b. 1861 - d. 1936) 7 May 1923 - 7 Feb 1924 Liao Zhongkai (1st time) (b. 1878 - d. 1925) 7 Feb 1924 - 18 May 1924 Yang Shukan (b. 1881 - d. 1942) 18 May 1924 - 13 Jun 1924 Ye Ju (b. 1881 - d. 1934) 13 Jun 1924 - 13 Sep 1924 Liao Zhongkai (2nd time) (s.a.) 13 Sep 1924 - 1 Jul 1925 Hu Hanmin (3rd time) (s.a.) 1 Jul 1925 - Aug 1925 Xu Chongzhi (s.a.) Aug 1925 - Jul 1926 Chen Shuren (b. 1883 - d. 1948) Jul 1926 - Dec 1928 Li Jishen (b. 1886 - d. 1959) Chairmen of the government Dec 1928 - Feb 1931 Chen Mingshu (b. 1889 - d. 1965) Feb 1931 - May 1931 Xu Chongqing (b. 1888 - d. 1969) May 1931 - Sep 1931 Chen Jitang (b. 1890 - d. 1954) Sep 1931 - 1932 Wu Chaoshu (b. 1887 - d. 1934) 1932 - 1936 Lin Yungai (b. 1884 - d. 1948) 1936 - 1937 Huang Musong (b. 1884 - d. 1937) Mar 1937 - Dec 1938 Wu Tiecheng (b. 1888 - d. 1953) Dec 1938 - Aug 1945 Li Liangron (b. 1895 - d. 1987) Aug 1945 - Aug 1947 Luo Zhuoying (b. 1896 - d. 1961) Aug 1947 - Jan 1949 Song Ziwen (b. 1894 - d. 1971) Jan 1949 - Oct 1949 Xue Yue (b. 1896 - d. 1998) Oct 1949 - Sep 1953 Ye Jianying (s.a.) Sep 1953 - Feb 1955 Tao Zhu (s.a.) Governors Feb 1955 - Aug 1957 Tao Zhu (s.a.) Aug 1957 - Mar 1967 Chen Yu (b. 1902 - d. 1974) Chairmen of the Revolutionary Council Mar 1967 - Nov 1967 Chen De (b. 1914 - d. 1983) Nov 1967 - Jun 1969 Huang Yongsheng (s.a.) Jun 1969 - Apr 1972 Liu Xingyuan (s.a.) Apr 1972 - Apr 1974 Ding Sheng (s.a.) Apr 1974 - Oct 1975 Zhao Ziyang (s.a.) Oct 1975 - Jan 1979 Wei Guoqing (s.a.) Governors Jan 1979 - Feb 1981 Xi Zhongxun (s.a.) Mar 1981 - Apr 1983 Liu Tianfu (b. 1907 - d. 2002) Apr 1983 - Jul 1985 Liang Lingguang (b. 1916 - d. 2006) Jul 1985 - May 1991 Ye Xuanping (b. 1924 - d. 2019) May 1991 - 9 Feb 1996 Zhu Senlin (b. 1930) 9 Feb 1996 - 20 Jan 2003 Lu Ruihua (b. 1938) 20 Jan 2003 - 4 Nov 2011 Huang Huahua (b. 1946) 4 Nov 2011 - 30 Dec 2016 Zhu Xiaodan (b. 1953) (acting to 17 Jan 2012) 30 Dec 2016 - 27 Dec 2021 Ma Xingrui (acting to 23 Jan 2017) (b. 1959) 27 Dec 2021 - Wang Weizhong (b. 1962) (acting to 17 Jan 2023)

Guizhou

    1911        split from Yunnan

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1954 Su Zhenhua             (b. 1912 - d. 1979)
    1954 -    1964 Zhou Lin              (b. 1912 - d. 1997)
    1964 -    1965 Li Dazhang             (b. 1900 - d. 1976)
    1965 -    1967 Jia Qiyun             (b. 1914 - d. 2004)
    1967 -    1969 Li Zaihan             (b. 1919 - d. 1975)
    1969 -    1973 Lan Yinong             (b. 1919)
    1973 -    1977 Lu Ruilin             (b. 1912 - d. 1999)
    1977 -    1979 Ma Li               (b. 1916 - d. 1979)
    1979 -    1985 Chi Biqing             (b. 1917 - d. 2007)
    1985        Zhu Houze             (b. 1931 - d. 2010)
    1985 -  Dec 1988 Hu Jintao             (b. 1942)
  Dec 1988 -    1993 Liu Zhengwei            (b. 1930 - d. 2012)
    1993 -    2001 Liu Fangren            (b. 1936)
    2001 -  Dec 2005 Qian Yunlu             (b. 1944)
  Dec 2005 - 21 Aug 2010 Shi Zongyuan            (b. 1946)
21 Aug 2010 - 18 Jul 2012 Li Zhanshu             (b. 1950)
18 Jul 2012 - 31 Jul 2015 Zhao Kezhi             (b. 1953)
31 Jul 2015 - 15 Jul 2017 Chen Miner             (b. 1960)
15 Jul 2017 - 20 Nov 2020 Sun Zhigang            (b. 1954)
20 Nov 2020 - 9 Dec 2022 Shen Yiqin (f)           (b. 1959)
 9 Dec 2022 -       Xu Lin               (b. 1963)

Military governors Nov 1911 - 18 Mar 1912 Yang Jincheng (b. 1880 - d. 1922) 18 Mar 1912 - 28 Sep 1913 Tang Jiyao (b. 1881 - d. 1927) 28 Sep 1913 - 13 Nov 1920 Liu Xianshi (1st time) (b. 1870 - d. 1927) 28 Jan 1921 - 2 Apr 1922 Lu Tao (b. 1882 - d. 1949) 2 Apr 1922 - 9 Apr 1922 Liu Xianshi (2nd time) (s.a.) 21 Apr 1922 - 12 Mar 1923 Yuan Zuming (b. 1889 - d. 1927) 12 Mar 1923 - 23 Jan 1925 Tang Jiyu (b. 1890 - d. 1925) 23 Jan 1925 - 17 Feb 1925 Peng Hanzhang (b. 1890 - d. 1927) 17 Feb 1925 - 1 Jun 1926 Wang Tianpei (b. 1889 - d. 1927) 1 Jun 1926 - Oct 1928 Zhou Xicheng (b. 1893 - d. 1929) Civil governors Nov 1911 - Mar 1912 Zhou Peiyi (b. 1879 - d. 1958) Mar 1912 - Apr 1912 Tang Eryong 26 Apr 1912 - 24 Jun 1913 Tang Jiyao (s.a.) 24 Jun 1913 - 20 Nov 1915 Dai Kan (1st time) (b. 1880 - d. 1917) 13 Nov 1914 - 15 Jan 1916 Long Jianzhang (b. 1872 - d. 19...) (acting for Dai to 20 Nov 1915) 15 Jan 1916 - 6 Jul 1916 Liu Xianqian (b. 1865 - d. 1937) 6 Jul 1916 - 9 Aug 1916 Dai Kan (2nd time) (s.a.) 9 Aug 1916 - 13 Nov 1920 Liu Xianshi (1st time) (s.a.) 28 Jan 1921 - Mar 1922 Ren Kecheng (b. 1878 - d. 1945) Mar 1922 - 18 Mar 1922 Wang Boqun (b. 1885 - d. 1944) 18 Mar 1922 - 12 Mar 1923 Yuan Zuming (1st time) (s.a.) 19 Apr 1923 - 24 Jan 1925 Liu Xianshi (2nd time) (s.a.) 24 Jan 1925 - 17 Feb 1925 Lu Tao (s.a.) 24 Jan 1925 - 17 Feb 1925 Yuan Zuming (2nd time) (s.a.) (acting for Lu) 17 Feb 1925 - 1 Jun 1926 Peng Hanzhang (s.a.) 1 Jun 1926 - Oct 1928 Zhou Xicheng (s.a.) Chairmen of the government Jun 1929 - Jul 1929 Li Shen (b. 1889 - d. 1930) Jul 1929 - Nov 1931 Mao Guangxiang (b. 1893 - d. 1947) Nov 1931 - May 1935 Wang Jialie (b. 1893 - d. 1966) May 1935 - Aug 1936 Wu Zhongxin (b. 1884 - d. 1959) Aug 1936 - Oct 1936 Gu Zhutong (b. 1891 - d. 1987) Oct 1936 - Sep 1937 Xue Yue Sep 1937 - Apr 1945 Wu Dingchang (b. 1884 - d. 1950) Apr 1945 - Jul 1948 Yang Sen (b. 1887 - d. 1977) Jul 1948 - Nov 1949 Gu Zhenglun (b. 1890 - d. 1953) Dec 1949 - Dec 1954 Yang Yong (b. 1913 - d. 1983) Dec 1954 - Feb 1955 Zhou Lin (s.a.) Governors Feb 1955 - Jul 1965 Zhou Lin (s.a.) Jul 1965 - Feb 1967 Li Li (b. 1908 - d. ...) Feb 1967 - Jul 1968 Li Zaihan (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Jul 1968 - May 1971 Li Zaihan (s.a.) May 1971 - Sep 1973 Lan Yinong (s.a.) Sep 1973 - Feb 1977 Lu Ruilin (s.a.) Feb 1977 - Sep 1979 Ma Li (s.a.) Governors Sep 1979 - Dec 1982 Su Gang (b. 1920 - d. 2002) Dec 1982 - Jan 1993 Wang Chaowen (b. 1930) Jan 1993 - Jul 1996 Chen Shineng (b. 1938) Jul 1996 - Sep 1998 Wu Yixia (b. 1943 - d. 1998) Dec 1998 - Jan 2001 Qian Yunlu (acting to Jan 1999) (s.a.) Jan 2001 - 19 Jul 2006 Shi Xiushi (acting to 17 Jan 2001) (b. 1942) 19 Jul 2006 - 30 Aug 2010 Lin Shusen (acting to 27 Jan 2007) (b. 1946) 30 Aug 2010 - 28 Dec 2012 Zhao Kezhi (acting to 28 Sep 2010) (s.a.) 28 Dec 2012 - 16 Oct 2015 Chen Miner (acting to 30 Jan 2013) (s.a.) 16 Oct 2015 - 6 Sep 2017 Sun Zhigang (s.a.) (acting to 30 Jan 2016) 6 Sep 2017 - 24 Nov 2020 Shen Yiqin (f) (s.a.) (acting to 30 Jan 2018) 24 Nov 2020 - Li Bingjun (acting to 29 Jan 2021) (b. 1963)

Hainan

13 Apr 1988        split from Guangdong

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
 5 Sep 1988 -  Jun 1990 Xu Shijie             (b. 1920 - d. 1991)
  Jun 1990 -  Jan 1993 Deng Hongxun            (b. 1931 - d. 2019)
  Jan 1993 - 19 Feb 1998 Ruan Chongwu            (b. 1933)
19 Feb 1998 -  Aug 2001 Du Qinglin             (b. 1946)
  Aug 2001 - 23 Nov 2002 Bai Keming             (b. 1943)
23 Nov 2002 -  Apr 2003 Wang Qishan            (b. 1948)
  Apr 2003 - 4 Dec 2006 Wang Xiaofeng           (b. 1944)
 4 Dec 2006 -  Aug 2011 Wei Liucheng            (b. 1946)
  Aug 2011 - 28 Apr 2017 Luo Baoming            (b. 1952)
28 Apr 2017 - 1 Dec 2020 Liu Cigui             (b. 1955)
 1 Dec 2020 - 14 Mar 2023 Shen Xiaoming           (b. 1963)
14 Mar 2023 -       Feng Fei              (b. 1962)

Governors 25 Aug 1988 - 14 Sep 1989 Liang Xiang (b. 1919 - d. 1998) 14 Sep 1989 - 3 Feb 1993 Liu Jianfeng (b. 1936) 3 Feb 1993 - 27 Feb 1998 Ruan Chongwu (s.a.) 27 Feb 1998 - 22 Oct 2003 Wang Xiaofeng (acting to Apr 1998) (s.a.) 22 Oct 2003 - 10 Jan 2007 Wei Liucheng (s.a.) (acting to 28 Feb 2004) 10 Jan 2007 - 30 Aug 2011 Luo Baoming (acting to 9 Feb 2007) (s.a.) 30 Aug 2011 - 4 Jan 2015 Jiang Dingzhi (b. 1954) (acting to 13 Feb 2012) 4 Jan 2015 - 7 Apr 2017 Liu Cigui (acting to 13 Feb 2015) (s.a.) 7 Apr 2017 - 2 Dec 2020 Shen Xiaoming (s.a.) (acting to 19 May 2017) 2 Dec 2020 - 2 Apr 2023 Feng Fei (acting to 28 Jan 2021) (s.a.) 2 Apr 2023 - Liu Xiaoming (b. 1964) (acting to 31 May 2023)

Hebei

    1928        Zhili renamed Hebei

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1966 Lin Tie              (b. 1904 - d. 1989)
    1966 -    1967 Liu Zihou (1st time)        (b. 1911 - d. 2001)
    1968 -    1971 Li Xuefeng             (b. 1907 - d. 2003)
    1971 -    1979 Liu Zihou (2nd time)        (s.a.)
    1979 -    1982 Jin Ming              (b. 1913 - d. 1998)
    1982 -    1985 Gao Yang              (b. 1909 - d. 1989)
    1985 -    1993 Xing Chongzhi           (b. 1927 - d. 2000)
    1993 -  Oct 1998 Cheng Weigao            (b. 1933 - d. 2010)
  Oct 1998 - 30 Jun 2000 Ye Liansong            (b. 1935)
30 Jun 2000 - 23 Nov 2002 Wang Xudong            (b. 1946)
23 Nov 2002 - 31 Aug 2007 Bai Keming             (b. 1943)
31 Aug 2007 -  Aug 2011 Zhang Yunchuan           (b. 1946)
  Aug 2011 - 20 Mar 2013 Zhang Qingli            (b. 1951)
20 Mar 2013 - 31 Jul 2015 Zhou Benshun            (b. 1953)
31 Jul 2015 - 28 Oct 2017 Zhao Kezhi             (b. 1953)
28 Oct 2017 - 22 Apr 2022 Wang Dongfeng           (b. 1958)
22 Apr 2022 -       Ni Yuefeng             (b. 1964)

Governors-general of Zhili, Henan, and Shandong 1724 - 1725 Li Weijun 1725 - 1727 Li Fu (b. 1673 - d. 1750) 1727 - 1728 Yi Zhaoxiong 1729 - 17.. He Shiji 1730 - 1731 Tang Zhiyu 1732 Liu Yuyi 1732 - 1738 Li Wei (b. 1686 - d. 1738) 1738 - 1741 Sun Jiagan (b. 1683 - d. 1753) 1742 Gao Bin 1742 - 1745 Shi Yizhi 1745 - 1748 Nasutu 1749 - 1755 Fang Guancheng (1st time) (b. 1698 - d. 1768) 1755 - 1756 ... 1756 - 1768 Fang Guancheng (2nd time) (s.a.) 1768 - 1772 Yang Tingzhang 1772 - 1780 Zhou Yuanli 1780 Yang Jingsuo 1780 - 1782 Yuan Shoutong 1782 - 1783 Zhong Dajin 1783 - 1791 Liu O 1792 - 1799 Liang Kentang 1799 - 1801 Hu Jitang 1801 - 1802 Jiang Sheng 1802 - 1804 Chen Dawen 1804 - 1805 Yan Jian (1st time) 1805 Wu Xiongguang 1805 - 1806 Qui Xingjian (b. 17... - d. 1806) 1807 - 1814 Wen Chenghui 1814 - 1817 Nayancheng (1st time) 1817 - 1822 Fang Aichou 1822 Malate Songyun (1st time) (b. 1754 - d. 1835) 1822 - 1823 Yan Jian (2nd time) 1823 - 1825 Jiang Youxian (b. 1766 - d. 1830) 1825 - 1827 Nayancheng (2nd time) 1827 - 1828 Tu Zhishen 1828 - 1829 Nayancheng (3rd time) 1829 - 1831 Malate Songyun (2nd time) (s.a.) 1831 - 1840 Borzigit Qishan (b. c.1790 - d. 1854) 1840 - 1854 Feimo Narjinge (b. ... - d. 1857) 1854 - 1857 Guiliang (b. 1785 - d. 1862) 1857 - 1859 Tan Tingxiang (b. ... - d. 1870) 1859 - 1860 Qingqi 1860 - 1862 Hengfu 1862 Wen Yu 1862 - 1863 Chonghou (b. 1826 - d. 1893) 1863 - 1867 Liu Changyou (b. 1818 - d. 1887) 1867 - 1868 Guanwen (b. 1798 - d. 1871) 1868 - 1871 Zeng Guofan (b. 1811 - d. 1872) 1871 - 1895 Li Hongzhang (1st time) (b. 1823 - d. 1901) 1895 - 1898 Wang Wenshao (b. 1830 - d. 1908) 1898 Ronglu (b. 1836 - d. 1903) 1898 - 1900 Xitara Yulu (b. c.1844 - d. 1900) 1900 - 1901 Li Hongzhang (2nd time) (s.a.) 1901 - 1907 Yuan Shikai (b. 1859 - d. 1916) 1907 - 1909 Yang Shixiang (b. 1860 - d. 1909) 1909 Natong (acting) 1909 Tokte Duanfang (b. 1861 - d. 1911) 1909 - 1912 Chen Kuilong (b. 1857 - d. 1948) Military governors 15 Mar 1912 - 8 Sep 1912 Zhang Xiluan (b. 1843 - d. 1922) 8 Sep 1912 - 16 Dec 1913 Feng Guozhang (b. 1859 - d. 1919) 16 Dec 1913 - 27 Feb 1914 Zhao Bingjun (b. 1859 - d. 1914) 27 Feb 1914 - 16 Sep 1916 Zhu Jiabao (b. 1860 - d. 1928) 16 Sep 1916 - 12 Apr 1922 Cao Kun (b. 1862 - d. 1938) 12 Apr 1922 - 22 Oct 1923 Yang Yide (acting) (b. 1873 - d. 1944) 22 Oct 1923 - 11 Nov 1924 Wang Chengbin (b. 1874 - d. 1936) 11 Nov 1924 - 11 Dec 1924 Lu Yongxiang (b. 1867 - d. 1933) 11 Dec 1924 - 25 Dec 1925 Li Jinglin (b. 1885 - d. 1931) 25 Dec 1925 - 21 Mar 1926 Sun Yue (b. 1878 - d. 1928) 7 Apr 1926 - 3 Jun 1928 Chu Yupu (b. 1887 - d. 1929) Civil governors 15 Mar 1912 - 8 Sep 1912 Zhang Xiluan (s.a.) 8 Sep 1912 - 17 Jul 1913 Feng Guozhang (s.a.) 17 Jul 1913 - 19 Feb 1914 Liu Ruozeng 19 Feb 1914 - 27 Feb 1914 Zhao Bingjun (s.a.) 27 Feb 1914 - 8 Jul 1917 Zhu Jiabao (s.a.) 8 Jul 1917 - 30 Jan 1918 Cao Kun (s.a.) 8 Jul 1917 - 30 Jan 1918 Wang Shiyuan (acting for Cao) 30 Jan 1918 - 17 Apr 1922 Cao Rui (b. 1868 - d. 1924) 17 Apr 1922 - 18 Jun 1922 Yang Yide (acting) (s.a.) 18 Jun 1922 - 24 Jun 1922 Gao Lingwei (b. 1870 - d. 1940) 24 Jun 1922 - 11 Nov 1924 Wang Chengbin (s.a.) 13 Nov 1924 - 25 Dec 1925 Li Jinglin (s.a.) 25 Dec 1925 - 21 Mar 1926 Sun Yue (s.a.) 7 Apr 1926 - 3 Jun 1928 Chu Yupu (s.a.) Chairmen of the government Jul 1928 - Jul 1929 Shang Zhen (1st time) (b. 1888 - d. 1978) Aug 1929 - Sep 1930 Xu Yongchang (b. 1887 - d. 1959) Oct 1930 - Sep 1932 Wang Shuchang (b. 1886 - d. 1960) Sep 1932 - Jun 1935 Yu Xuezhong (b. 1889 - d. 1964) Jun 1935 - Dec 1935 Shang Zhen (2nd time) (s.a.) Dec 1935 - Nov 1936 Song Zheyuan (b. 1885 - d. 1940) Nov 1936 - Jun 1938 Feng Zhian (b. 1896 - d. 1954) Jun 1938 - Jan 1940 Lu Zhonglin (b. 1884 - d. 1966) Jan 1940 - May 1943 Pang Bingxun (b. 1879 - d. 1963) May 1943 - Sep 1945 Rong Zhen Sep 1945 - Dec 1947 Sun Lianzhong (b. 1893 - d. 1990) Dec 1947 - Jan 1949 Chu Xichun (Nationalist) (b. 1896 - d. 1966) Aug 1947 - Aug 1949 Dong Biwu (Communist) (b. 1886 - d. 1975) Aug 1949 - Dec 1952 Yang Xiufeng (b. 1897 - d. 1983) 1951 - 1954 Liu Lantao (b. 1910 - d. 1997) (chairman North China Administrative Council) Dec 1952 - Feb 1955 Lin Tie (s.a.) Governors Feb 1955 - Apr 1958 Lin Tie (s.a.) Apr 1958 - Feb 1968 Liu Zihou (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Feb 1968 - Feb 1971 Li Xuefeng (s.a.) Feb 1971 - Jan 1980 Liu Zihou (s.a.) Governors Jan 1980 - Aug 1982 Li Erzhong (b. 1914) Aug 1982 - Apr 1983 Liu Bingyan (b. 1915 - d. 1998) Apr 1983 - Mar 1986 Zhang Shuguang (b. 1922 - d. 2002) Mar 1986 - May 1988 Xie Feng (b. 1922 - d. 2004) May 1988 - Jun 1990 Yue Qifeng (b. 1931) Jun 1990 - Jan 1993 Cheng Weigao (s.a.) Jan 1993 - 6 Nov 1998 Ye Liansong (s.a.) 6 Nov 1998 - 21 Dec 2002 Niu Maosheng (b. 1939) (acting to 2 Feb 1999) 21 Dec 2002 - 31 Oct 2006 Ji Yunshi (acting to 18 Jan 2003) (b. 1945) 31 Oct 2006 - 15 Apr 2008 Guo Gengmao (b. 1950) (acting to 28 Jan 2008) 15 Apr 2008 - 15 Dec 2009 Hu Chunhua (acting to 12 Jan 2009) (b. 1963) 15 Dec 2009 - 27 Aug 2011 Chen Quanguo (b. 1955) (acting to 16 Jan 2010) 27 Aug 2011 - 7 Apr 2017 Zhang Qingwei (b. 1961) (acting to 10 Jan 2012) 7 Apr 2017 - 21 Oct 2021 Xu Qin (acting to 26 Apr 2017) (b. 1961) 21 Oct 2021 - Wang Zhengpu (b. 1963) (acting to 20 Jan 2022)

Chahar

    1937 -    1945 Japanese occupation
    1952        divided between Hebei and Shanxi provinces

Governors
  Oct 1912 - 22 Dec 1912 He Zonglian (1st time)       (b. 1864 - d. 1931)
22 Dec 1912 - 22 Dec 1913 Duan Zhigui            (b. 1869 - d. 1925)
22 Dec 1913 - 26 Aug 1915 He Zonglian (2nd time)       (s.a.)
26 Aug 1915 - 30 May 1916 Zhang Huaizhi           (b. 1860 - d. 1934)
30 May 1916 -  Jun 1916 He Yuanchun (acting)
  Jun 1916 - 9 Jun 1916 Zhao Bingnan (acting)
 9 Jun 1916 - 18 Oct 1917 Tian Zhongyu (1st time)      (b. 1869 - d. 1935)
18 Oct 1917 - 29 Mar 1918 Zhang Jingyao           (b. 1881 - d. 1933)
29 Mar 1918 - 26 Dec 1919 Tian Zhongyu (2nd time)      (s.a.)
26 Dec 1919 - 21 Sep 1920 Wang Tingzhen           (b. 1876 - d. 1940)
21 Sep 1920 - 15 May 1922 Zhang Jinghui           (b. 1871 - d. 1959)
15 May 1922 - 29 May 1922 Tan Qinglin (acting)
29 May 1922 - 18 Dec 1924 Zhang Xiyuan            (b. 1870 - d. 1941)
18 Dec 1924 - 23 Mar 1926 Zhang Zhijiang           (b. 1888 - d. 1966)
27 Aug 1926 - 3 Jun 1928 Gao Weiyue             (b. 1875 - d. 1938)
  Jun 1928 - 1 Nov 1928 Zhao Daiwen            (b. 1867 - d. 1943)
Chairmen of the government
  Nov 1928 -    1930 Yang Aiyuan            (b. 1886 - d. 1959)
    1930 -  Aug 1932 Liu Yifei
  Aug 1932 -  Jun 1935 Song Zheyuan            (b. 1885 - d. 1940)
  Jun 1935 -  Aug 1935 Qin Dechun             (b. 1893 - d. 1963)
  Aug 1935 -  Jun 1936 Zhang Zizhong           (b. 1892 - d. 1940)
  Jun 1936 -  Oct 1938 Liu Ruming             (b. 1895 - d. 1975)
  Oct 1938 -  Jan 1939 Zhang Lisheng           (b. 1901 - d. 1971)
  Jan 1939 -  Dec 1940 Shi Yousan
  Dec 1940 -  Sep 1941 Zhang Su (1st time)        (b. 1901 - d. 1988)
  Sep 1941 -  Oct 1946 Feng Qinzai            (b. 1890 - d. 1963)
  Oct 1946 -  Nov 1947 Fu Zuoyi              (b. 1893 - d. 1974)
  Nov 1947 -  Apr 1952 Zhang Su (2nd time)        (s.a.)
  Apr 1952 -  Nov 1952 Yang Gengtian

Heilongjiang

    1932 -    1945 part of Manchukuo
    1945 -    1946 Soviet occupation
    1946 -    1954 part of Northeast (see under Liaoning)

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1950 Zhang Qilong            (b. 1900 - d. 1987)
    1950 -    1953 Zhao Dezun             (b. 1913 - d. 2012)
    1953 -    1954 Feng Jixin             (b. 1915 - d. 2005)
    1954 -    1965 Ouyang Qin             (b. 1900 - d. 1978)
    1965 -    1967 Pan Fusheng            (b. 1908 - d. 1980)
    1971 -    1974 Wang Jiadao            (b. 1916 - d. 1992)
    1977        Liu Guangtao            (b. 1920 - d. 2011)
    1977 -    1983 Yang Yichen            (b. 1914 - d. 1997)
    1983 -    1985 Li Lian              (b. 1920)
    1985 -  Apr 1994 Sun Weiben             (b. 1928 - d. 2020)
  Apr 1994 -  Jul 1997 Yue Qifeng             (b. 1931 - d. 2008)
  Jul 1997 -  Mar 2003 Xu Youfang             (b. 1939)
  Mar 2003 -  Dec 2005 Song Fatang            (b. 1940)
  Dec 2005 -  Apr 2008 Qian Yunlu             (b. 1944)
  Apr 2008 - 20 Mar 2013 Ji Bingxuan            (b. 1951)
20 Mar 2013 - 3 May 2017 Wang Xiankui            (b. 1952)
 3 May 2017 - 19 Oct 2021 Zhang Qingwei           (b. 1961)
19 Oct 2021 -       Xu Qin               (b. 1961)

Military governors 15 Mar 1912 - 16 Jul 1913 Song Xiaolian (b. 1860 - d. 1926) 16 Jul 1913 - 30 Oct 1913 Bi Guifang (1st time) (acting to 8 Aug 1913) 30 Oct 1913 - 3 May 1916 Zhu Qinglan (b. 1874 - d. 1941) 3 May 1916 - 31 Jul 1916 Bi Guifang (2nd time) (acting to 23 Jun 1916) 31 Jul 1916 - 11 Aug 1916 Zhang Guogan (acting) (b. 1876 - d. 1959) 11 Aug 1916 - 16 Jun 1917 Bi Guifang (3rd time) 16 Jun 1917 - 26 Jul 1917 Xu Lanzhou (b. 1872 - d. 1951) 26 Jul 1917 - 6 Jul 1919 Bao Guiqing (b. 1867 - d. 1934) 6 Jul 1919 - 12 Mar 1921 Sun Liechen (b. 1873 - d. 1924) 12 Mar 1921 - 3 Jun 1928 Wu Junsheng (b. 1863 - d. 1928) 5 Jun 1928 - 20 Jun 1928 Wu Taiqin Jun 1928 - Aug 1928 Wan Fulin (b. 1880 - d. 1951) Civil governors Nov 1911 - Feb 1912 Zhou Shumo Feb 1912 - Aug 1912 Song Xiaolian (1st time) (s.a.) 29 Aug 1912 - 24 Dec 1912 Qiu Tongyu 24 Dec 1912 - 10 Jan 1913 Xu Nailin (b. 1867 - d. 1940) 10 Jan 1913 - 17 Jul 1913 Song Xiaolian (2nd time) (s.a.) 17 Jul 1913 - 30 Oct 1913 Bi Guifang (1st time) (acting to 8 Aug 1913) 30 Oct 1913 - 3 May 1916 Zhu Qinglan (s.a.) 3 May 1916 - 31 Jul 1916 Bi Guifang (2nd time) (acting to 23 Jun 1916) 31 Jul 1916 - 11 Aug 1916 Zhang Guogan (s.a.) 11 Aug 1916 - 26 Jul 1917 Bi Guifang (3rd time) 26 Jul 1917 - 6 Jul 1919 Bao Guiqing (s.a.) Jul 1919 - Aug 1919 Wang Shuhan (b. 1880 - d. 1955) 11 Aug 1919 - 12 Mar 1921 Sun Liechen (s.a.) 12 Mar 1921 - 3 Jun 1928 Wu Junsheng (s.a.) 3 Jun 1928 - 23 Jul 1928 Yu Sixing (b. 1882 - d. 19...) 23 Jul 1928 - Jan 1929 Chang Yinhuai (b. 1889 - d. 1929) Chairmen of the government Jan 1929 - Oct 1931 Wan Fulin (s.a.) Oct 1931 - Dec 1932 Ma Zhanshan (1st time) (b. 1885 - d. 1950) May 1940 - Aug 1945 Ma Zhanshan (2nd time) (s.a.) Sep 1945 - Nov 1945 Han Junjie Nov 1945 - Apr 1946 Chen Dafan Apr 1946 - Jan 1947 Yang Yingjie Sep 1947 - Apr 1949 Fan Shiren Apr 1949 - Nov 1952 Yu Yifu (b. 1903 - d. 1982) Nov 1952 - Dec 1953 Zhao Dezun (s.a.) Dec 1953 - Aug 1954 Chen Lei (b. 1917) Aug 1954 - Jan 1955 Han Guang (b. 1912 - d. 2008) Governors Jan 1955 - Jun 1956 Han Guang (s.a.) Jun 1956 - Sep 1958 Ouyang Qin (s.a.) Sep 1958 - Jan 1967 Li Fanwu (b. 1912 - d. 1986) Jan 1967 - Mar 1967 Fan Zhengmei Mar 1967 - Aug 1971 Pan Fusheng (s.a.) Aug 1971 - Dec 1974 Wang Jiadao (s.a.) Dec 1974 - Dec 1977 Liu Guangtao (s.a.) Dec 1977 - Dec 1979 Yang Yichen (s.a.) Dec 1979 - Dec 1985 Chen Lei (b. 1917) Dec 1985 - Dec 1988 Hou Jie (b. 1931 - d. 2000) Dec 1988 - May 1994 Shao Qihui (b. 1934) May 1994 - 8 Jan 2000 Tian Fengshan (acting to 1995) (b. 1940) 8 Jan 2000 - 12 Apr 2003 Song Fatang (acting to Feb 2000) (s.a.) 12 Apr 2003 - 25 Dec 2007 Zhang Zuoji (b. 1945 - d. 2021) (acting to 24 Apr 2003) 25 Dec 2007 - 27 Aug 2010 Li Zhanshu (acting to 27 Jan 2008) (b. 1950) 27 Aug 2010 - 25 Mar 2013 Wang Xiankui (s.a.) (acting to 9 Nov 2010) 25 Mar 2013 - 26 Mar 2018 Lu Hao (acting to 5 Jun 2013) (b. 1967) 26 Mar 2018 - Dec 2020 Wang Wentao (b. 1964) (acting to 15 May 2018) 22 Feb 2021 - 9 Dec 2022 Hu Changsheng (b. 1963) 9 Dec 2022 - Liang Huiling (f) (b. 1962) (acting to 17 Jan 2023)

Nenjiang

Governors
  Sep 1945 -  Apr 1946 Peng Jiqun (Nationalist)
  Nov 1945 -  Jan 1947 Yu Yifu (1st time) (Communist)   (s.a.)
  Sep 1947 -  Apr 1949 Yu Yifu (2nd time)         (s.a.)

Heinen

Governor
  Jan 1947 -  Sep 1947 Yu Yifu              (s.a.)

Henan

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Zhang Xi              (b. 1912 - d. 1959)
    1952 -    1958 Pan Fusheng            (b. 1908 - d. 1980)
    1958 -    1961 Wu Zhipu              (b. 1906 - d. 1967)
    1961 -    1966 Liu Jianxun (1st time)       (b. 1913 - d. 1983)
    1966 -    1967 Wen Minsheng (acting)       (b. 1915 - d. 1997)
    1971 -    1978 Liu Jianxun (2nd time)       (s.a.)
    1978 -    1981 Duan Junyi             (b. 1910 - d. 2004)
    1981 - 25 May 1985 Liu Jie              (b. 1915 - d. 2018)
25 May 1985 - 28 Mar 1990 Yang Xizong            (b. 1928)
28 Mar 1990 -    1992 Hou Zongbin            (b. 1929 - d. 2017)
    1992 - 2 Mar 1998 Li Changchun            (b. 1944)
 2 Mar 1998 -  Oct 2000 Ma Zhongchen            (b. 1936)
  Oct 2000 -  Dec 2002 Chen Kuiyuan            (b. 1941)
  Dec 2002 - 13 Dec 2004 Li Keqiang             (b. 1955 - d. 2023)
13 Dec 2004 - 30 Nov 2009 Xu Guangchun            (b. 1944 - d. 2022)
30 Nov 2009 - 20 Mar 2013 Lu Zhangong            (b. 1952)
20 Mar 2013 - 26 Mar 2016 Guo Gengmao            (b. 1950)
26 Mar 2016 - 21 Mar 2018 Xie Fuzhan             (b. 1954)
21 Mar 2018 - 1 Jun 2021 Wang Guosheng           (b. 1956)
 1 Jun 2021 -       Lou Yangsheng           (b. 1959)

Military governors 15 Mar 1912 - 23 Mar 1912 Qi Yaolin (b. 1863 - d. 19...) 23 Mar 1912 - 13 Feb 1914 Zhang Zhenfang (b. 1863 - d. 1933) (acting to 28 Oct 1912) 13 Feb 1914 - 3 Apr 1914 Duan Qirui (acting) (b. 1865 - d. 1936) 3 Apr 1914 - 20 Sep 1914 Tian Wenlie (b. 1853 - d. 1924) 20 Sep 1914 - 10 May 1922 Zhao Ti (b. 1871 - d. 1933) 10 May 1922 - 31 Oct 1922 Feng Yuxiang (b. 1882 - d. 1948) 31 Oct 1922 - 1 Nov 1924 Zhang Fulai (b. 1871 - d. 1925) 6 Dec 1924 - 10 Apr 1925 Hu Jingyi (b. 1892 - d. 1925) 24 Apr 1925 - 5 Mar 1926 Yue Weijun (b. 1883 - d. 1932) 17 Mar 1926 - 1 Jun 1927 Kou Yingjie Civil governors Feb 1912 - Jul 1912 Ni Sichong (b. 1868 - d. 1924) Jul 1912 - Jan 1913 Wang Zutong (b. 18... - d. 1919) Jan 1913 - 5 Jul 1913 Zhang Zhenfang (s.a.) 5 Jul 1913 - 11 Feb 1914 Zhang Fengtai (1st time) (b. 1857 - d. 1925) 11 Feb 1914 - 1 Dec 1917 Tian Wenlie (s.a.) 4 Dec 1917 - 26 Feb 1920 Zhao Ti (s.a.) 26 Feb 1920 - 24 Jul 1920 Wang Yinchuan (b. 1878 - d. 1939) 24 Jul 1920 - 12 Dec 1923 Zhang Fengtai (2nd time) (s.a.) 12 Dec 1923 - 7 Nov 1924 Li Jichen 7 Nov 1924 - 29 Aug 1925 Sun Yue (b. 1878 - d. 1928) 29 Aug 1925 - 5 Mar 1926 Yue Weijun (s.a.) 5 Mar 1926 - 31 May 1926 Jin Yune (b. 1881 - d. 1935) 31 May 1926 - Dec 1926 Kou Yingjie Dec 1926 - May 1927 Xiong Bingqi (b. 1884 - d. 1959) Chairmen of the government May 1927 - Dec 1928 Feng Yuxiang (s.a.) Dec 1928 - Apr 1930 Han Fuju (b. 1890 - d. 1938) Apr 1930 - May 1930 Wan Xuancai (b. ... - d. 1930) May 1930 - Oct 1930 Zhang Fang (1st time) (b. 1886 - d. 1966) Oct 1930 - Dec 1935 Liu Zhi (b. 1892 - d. 1971) Dec 1935 - Jul 1937 Shang Zhen (b. 1888 - d. 1978) Jul 1937 - Feb 1938 Zhang Fang (2nd time) (s.a.) Feb 1938 - Feb 1939 Zheng Qian Feb 1939 - Sep 1939 Fang Ce Sep 1939 - Jan 1942 Wei Lihuang (b. 1897 - d. 1960) Jan 1942 - Jul 1944 Li Peiji (b. 1885 - d. 1970) Jul 1944 - Aug 1948 Liu Maoen (b. 1898 - d. 1981) Aug 1948 - Jun 1949 Zhang Zhen (b. 1894 - d. 1981) Jun 1949 - Dec 1949 Zhao Zili (Nationalist) (b. 1908 - d. 1992) Apr 1949 - Feb 1955 Wu Zhipu (Communist) (s.a.) Governors Feb 1955 - Jul 1962 Wu Zhipu (s.a.) Jul 1962 - Jun 1967 Wen Minsheng (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Jun 1967 - 23 Oct 1978 Liu Jianxun (s.a.) 23 Oct 1978 - Sep 1979 Duan Junyi (s.a.) Governors Sep 1979 - Dec 1981 Liu Jie (s.a.) Dec 1981 - Apr 1983 Dai Suli (b. 1919 - d. 2000) Apr 1983 - Jun 1987 He Zhukang (b. 1932) Jun 1987 - Jun 1990 Cheng Weigao (b. 1933 - d. 2010) Jun 1990 - Dec 1992 Li Changchun (acting to Mar 1991) (s.a.) Dec 1992 - Jul 1998 Ma Zhongchen (acting to Apr 1993) (s.a.) Jul 1998 - Jan 2003 Li Keqiang (acting to 6 Feb 1999) (s.a.) 18 Jan 2003 - Apr 2008 Li Chengyu (b. 1946) Apr 2008 - 2 Apr 2013 Guo Gengmao (s.a.) (acting to 17 Jan 2009) 2 Apr 2013 - 7 Apr 2016 Xie Fuzhan (s.a.) 7 Apr 2016 - 25 Oct 2019 Chen Run'er (b. 1957) 6 Dec 2019 - 2 Apr 2021 Yin Hong (acting to 14 Jan 2020) (b. 1963) 2 Apr 2021 - Wang Kai (acting to 16 Jun 2021) (b. 1962)

Pingyuan

Chairman of the government
  Sep 1949 -  Nov 1952 Chao Zhefu             (b. 1894 - d. 1970)

Hubei

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1954 Li Xiannian            (b. 1909 - d. 1992)
    1954 -    1966 Wang Renzhong           (b. 1917 - d. 1992)
    1966 -    1967 Zhang Tixue            (b. 1915 - d. 1973)
    1970 -    1973 Zeng Siyu             (b. 1911 - d. 2012)
    1973 -    1978 Zhao Xinchu            (b. 1915 - d. 1991)
    1978 -    1982 Chen Pixian            (b. 1916 - d. 1995)
    1983 -  Dec 1994 Guan Guangfu            (b. 1931 - d. 2016)
  Dec 1994 -  Jan 2001 Jia Zhijie             (b. 1935)
  Jan 2001 - 7 Dec 2001 Jiang Zhuping           (b. 1937)
 7 Dec 2001 - 27 Oct 2007 Yu Zhengsheng           (b. 1945)
27 Oct 2007 -  Dec 2010 Luo Qingquan            (b. 1945 - d. 2021)
  Dec 2010 - 29 Oct 2016 Li Hongzhong            (b. 1956)
29 Oct 2016 - 13 Feb 2020 Jiang Chaoliang          (b. 1957)
13 Feb 2020 - 29 Mar 2022 Ying Yong             (b. 1957)
29 Mar 2022 -       Wang Menghui            (b. 1960)

Governors 1699 - 1703 Kuo Xiu (b. 1638 - d. 1715) 1703 - 1705 Yu Chenglong 1705 - 1707 Shi Wensheng 1707 - 1710 Ku Shilong 1710 - 1713 Ohai 1713 - 1716 Olunte 1716 - 1722 Manpei 1722 - 1725 Yang Zongren 1725 - 1726 Li Chenglong 1726 - 1727 Fumin (b. 1673 - d. 1756) 1727 - 1735 Maigui 1735 Zhang Guangsi (b. ... - d. 1749) 1735 - 1737 Shi Yizhi (b. 1682 - d. 1763) 1737 - 1739 Depei (b. 1688 - d. 1752?) 1739 - 1740 Bandi (b. ... - d. 1755) 1740 - 1741 Nasutu 1741 - 1743 Sun Jiagan (b. 1683 - d. 1753) 1743 - 1744 Arsai 1744 - 1745 Ortai (b. 1680 - d. 1745) 1745 - 1748 Sai Leng'e 1748 - 1749 Xin Gui 1749 Hunbao 1749 - 1750 Yongxing 1750 - 1751 Aligun (b. ... - d. 1770) 1751 - 1753 Yongchang (b. ... - d. 1755) 1753 - 1755 Kaitai 1755 - 1759 Shise 1759 - 1761 Su Zhang 1761 - 1763 Aibida 1763 - 1764 Li Shiyao (1st time) (b. ... - d. 1788) 1764 - 1766 Udashan (1st time) (b. ... - d. 1771) 1766 Liu Zao 1766 - 1768 Ding Zhang 1768 - 1771 Udashan (2nd time) (s.a.) 1771 - 1772 Fu Ming'an 1772 Haiming 1772 - 1773 Fu Leigun (1st time) 1773 - 1776 Wen Shou 1776 - 1777 Fu Leigun (2nd time) 1777 - 1779 San Bao 1779 Tu'ende 1779 - 1780 Fu Leigun (3rd time) 1780 - 1784 Shuchang (b. ... - d. 1799) 1784 - 1786 Techeng'e 1786 - 1787 Li Shiyao (2nd time) (s.a.) 1787 - 1788 Chang Qing (b. ... - d. 1793) 1788 - 1794 Bi Yuan (1st time) (b. 1730 - d. 1797) 1794 - 1795 Funing 1795 - 1796 Bi Yuan (2nd time) (s.a.) 1796 - 1797 Feimo Lebao (b. 1740 - d. 1819) 1797 - 1799 Jing'an 1799 - 1800 Woshenbu 1800 Jiang Sheng 1800 - 1801 Gao Shulin (b. 17... - d. 1801) 1801 - 1805 Wu Xiongguang (b. 1750 - d. 1833) 1805 Bailing (b. 1748 - d. 1810) 1805 - 1806 Quan Bao 1806 - 1810 Wang Zhiyi (b. 1743 - d. 1818) 1810 - 1816 Ma Huiyu 1816 - 1817 Ruan Yuan (b. 1764 - d. 1849) 1817 - 1820 Qing Bao 1820 Zhang Yinhan 1820 - 1822 Chen Ruolin 1822 - 1826 Li Hongbin (b. 1767 - d. 1846) 1826 - 1830 Song Fu 1830 - 1832 Lu Kun (b. 1772 - d. 1835) 1832 - 1837 Narjingke 1837 - 1839 Lin Zexu (b. 1785 - d. 1850) 1839 Guiliang (b. 1785 - d. 1862) 1839 - 1840 Zhou Tianjue (b. ... - d. 1853) 1841 - 1851 Yutai (b. 1788 - d. 1851) 1851 - 1852 Cheng Yucai (b. ... - d. 1858) 1852 Xu Guangxin (b. c.1786 - d. c.1858) 1852 - 1853 Zhang Lianji (b. 1807 - d. 1871) 1853 - 1854 Wu Wenrong 1854 - 1855 Yang Pai 1855 - 1867 Guanwen (b. 1798 - d. 1871) 1867 Li Hanzhang (1st time) (b. 1821 - d. 1899) 1867 - 1869 Kuo Boyin 1869 - 1870 Li Hongzhang (b. 1823 - d. 1901) 1870 - 1875 Li Hanzhang (2nd time) (s.a.) 1875 - 1876 ... 1876 - 1882 Li Hanzhang (3rd time) (s.a.) 1882 - 1883 Xu Zongying 1883 - 1885 Bian Baodi 1885 - 1889 Yulu (b. ... - d. 1900) 1889 - 1894 Zhang Zhidong (1st time) (b. 1837 - d. 1909) 1894 - 1895 Tan Jixun 1895 - 1902 Zhang Zhidong (2nd time) (s.a.) 1902 - 1904 Duanfang (b. 1861 - d. 1911) 1904 - 1907 Zhang Zhidong (3rd time) (s.a.) 1907 - 1908 Zhao Erxun (b. 1844 - d. 1927) 1908 Chen Kuilong (b. 1857 - d. 1948) 1908 - 1911 Borzigit Ruizheng (b. 1864 - d. 1912) 1911 Duan Qirui (b. 1864 - d. 1936) Military governors 11 Oct 1911 - 19 Dec 1913 Li Yuanhong (b. 1864 - d. 1928) 19 Dec 1913 - 1 Feb 1914 Duan Qirui (acting) (s.a.) 1 Feb 1914 - 22 Aug 1915 Duan Zhigui (b. 1869 - d. 1925) 22 Aug 1915 - 22 Dec 1915 Zhang Xiluan (b. 1843 - d. 1922) 22 Dec 1915 - 9 Aug 1921 Wang Zhanyuan (b. 1861 - d. 1934) 9 Aug 1921 - 14 Feb 1926 Xiao Yaonan (b. 1875 - d. 1926) 14 Feb 1926 - 10 Oct 1926 Chen Jiamo Civil governors Jan 1912 - Apr 1912 Liu Xinyuan (1st time) 19 Apr 1912 - 13 May 1912 Fan Zengxiang (b. 1846 - d. 1931) 13 May 1912 - 30 Oct 1912 Liu Xinyuan (2nd time) (acting) 30 Oct 1912 - 25 Sep 1913 Xia Shoukang (1st time) (b. 1871 - d. 1923) 25 Sep 1913 - 12 Dec 1913 Rao Hanxiang (b. 1883 - d. 1927) 12 Dec 1913 - 7 Oct 1914 Lu Diaoyuan (b. 1865 - d. 1932) 7 Oct 1914 - 2 May 1916 Duan Shuyun 2 May 1916 - 24 Jul 1916 Fan Shouyou (b. 18... - d. 1916) (acting to 16 Jul 1916) 24 Jul 1916 - 29 Mar 1919 Wang Zhanyuan (s.a.) 29 Mar 1919 - 28 Aug 1920 He Peirong (b. 1880 - d. 1942) 28 Aug 1920 - 18 Sep 1920 Sun Zhenjia 18 Sep 1920 - 8 Mar 1921 Xia Shoukang (2nd time) (s.a.) 8 Mar 1921 - 6 Jul 1922 Liu Chengen 6 Jul 1922 - 8 Jan 1924 Tang Xiangming (b. 1885 - d. 1975) 8 Jan 1924 - 14 Feb 1926 Xiao Yaonan (s.a.) 14 Feb 1926 - 21 Feb 1926 Du Xijun (b. 1880 - d. 1951) 21 Feb 1926 - 10 Oct 1926 Liu Zuolong (b. 1874 - d. 1934) Oct 1926 - Apr 1927 Deng Yanda (b. 1895 - d. 1931) Apr 1927 - Nov 1927 Kong Geng (b. 1876 - d. 1950) Chairmen of the government Dec 1927 - Apr 1929 Zhang Zhiben (b. 1881 - d. 1976) Apr 1929 - May 1929 Xiao Xuan May 1929 - Dec 1929 Fang Benren (b. 1880 - d. 1951) Dec 1929 - Mar 1932 He Chengjun (1st time) (b. 1882 - d. 1961) Mar 1932 - Jul 1933 Xia Douyin (b. 1884 - d. 1951) Jul 1933 - Dec 1935 Zhang Qun (b. 1889 - d. 1990) Dec 1935 - 25 Oct 1936 Yang Yongtai (b. 1880 - d. 1936) Oct 1936 - Dec 1936 Lu Zhi Dec 1936 - Nov 1937 Huang Shaohong (b. 1895 - d. 1966) Nov 1937 - Jun 1938 He Chengjun (2nd time) (s.a.) Jun 1938 - Feb 1939 Chen Cheng (1st time) (b. 1898 - d. 1965) Feb 1939 - Aug 1940 Yan Lisan (b. 1892 - d. 1944) Aug 1940 - Feb 1943 Chen Cheng (2nd time) (s.a.) Feb 1943 - Jul 1944 Zhu Huaibing (b. 1881 - d. 1968) Jul 1944 - Apr 1946 Wang Dongyuan (b. 1899 - d. 1997) Apr 1946 - May 1948 Wan Yaohuang (b. 1893 - d. 1977) May 1948 - Feb 1949 Zhang Dulun (b. 1894 - d. 1958) Feb 1949 - Dec 1949 Zhu Dingqing (b. 1902 - d. 1982) Apr 1949 - 1951 Li Xiannian (s.a.) (also chairman Central South Administrative Council [Guangdong, Guangxi, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsi], 1950-54) 1951 - 1954 Liu Jianxun (b. 1913 - d. 1983) May 1954 - Feb 1955 Liu Zihou (b. 1911 - d. 2001) Governors Feb 1955 - Jan 1956 Liu Zihou (s.a.) Jan 1956 - Jul 1967 Zhang Tixue (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Government Jul 1967 - Mar 1974 Zeng Siyu (s.a.) Mar 1974 - Aug 1978 Zhao Xinchu (s.a.) Governors Aug 1978 - Dec 1979 Chen Pixian (s.a.) Jan 1980 - Apr 1983 Han Ningfu (b. 1915 - d. 1995) Apr 1983 - Jan 1986 Huang Zhizhen (b. 1920 - d. 1993) Jan 1986 - May 1990 Guo Zhenqian (b. 1933 - d. 2019) (acting to May 1986) May 1990 - Feb 1993 Guo Shuyan (b. 1935) Feb 1993 - Feb 1995 Jia Zhijie (s.a.) Feb 1995 - 14 Jan 2001 Jiang Zhuping (s.a.) 14 Jan 2001 - Oct 2002 Zhang Guoguang (b. 1945) (acting to 18 Feb 2001) Oct 2002 - 6 Dec 2007 Luo Qingquan (acting to Jan 2003) (s.a.) 6 Dec 2007 - 16 Dec 2010 Li Hongzhong (s.a.) (acting to 29 Jan 2008) 16 Dec 2010 - 14 Sep 2016 Wang Guosheng (b. 1956) (acting to 26 Feb 2011) 14 Sep 2016 - 7 May 2021 Wang Xiaodong (b. 1960) (acting to 20 Jan 2017) 7 May 2021 - Wang Zhonglin (b. 1962) (acting to 30 May 2021)

Hunan

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Huang Kecheng           (b. 1902 - d. 1986)
    1952 -    1953 Jin Ming              (b. 1913 - d. 1998)
    1953 -    1957 Zhou Xiaozhou           (b. 1912 - d. 1966)
    1957 -    1959 Zhou Hui              (b. 1918 - d. 2004)
    1959 -    1966 Zhang Pinghua           (b. 1907 - d. 2001)
  Jul 1966 -  Jan 1967 Wang Yanchun            (b. 1910 - d. 1984)
    1970        Li Yuan              (b. 1917)
  Dec 1970 -  Jun 1977 Hua Guofeng            (b. 1921 - d. 2008)
  Jun 1977 -  Apr 1988 Mao Zhiyong            (b. 1929 - d. 2019)
  Apr 1988 -  Sep 1993 Xiong Qingquan           (b. 1927 - d. 2022)
  Sep 1993 -  Oct 1998 Wang Maolin            (b. 1934)
  Oct 1998 -  Dec 2005 Yang Zhengwu            (b. 1941)
  Dec 2005 -  Apr 2010 Zhang Chunxian           (b. 1953)
  Apr 2010 - 20 Mar 2013 Zhou Qiang             (b. 1960)
20 Mar 2013 - 28 Aug 2016 Xu Shousheng            (b. 1953 - d. 2020)
28 Aug 2016 - 20 Nov 2020 Du Jiahao             (b. 1955)
20 Nov 2020 - 19 Oct 2021 Xu Dazhe              (b. 1956)
19 Oct 2021 - 14 Mar 2023 Zhang Qingwei           (b. 1961)
14 Mar 2023 -       Shen Xiaoming           (b. 1963)

Military governors 23 Oct 1911 - 31 Oct 1911 Jiao Dafeng (b. 1887 - d. 1911) 31 Oct 1911 - 24 Oct 1913 Tan Yankai (1st time) (b. 1879 - d. 1930) 24 Oct 1913 - 4 Jul 1916 Tang Xiangming (b. 1885 - d. 1975) 4 Jul 1916 - 6 Jul 1916 Zeng Jiwu (acting) (b. 1878 - d. 1944) 6 Jul 1916 - 16 Jul 1916 Chen Huan (b. 1870 - d. 1939) 16 Jul 1916 - 3 Aug 1916 Liu Renxi (acting) (b. 1844 - d. 1919) 3 Aug 1916 - 6 Aug 1917 Tan Yankai (2nd time) (s.a.) 6 Aug 1917 - 18 Nov 1917 Fu Liangzuo (b. 1873 - d. 1924) 18 Nov 1917 - 7 Dec 1917 Wang Ruxian (acting) (b. 1874 - d. 1944) 7 Dec 1917 - 27 Mar 1918 Tan Yankai (3rd time) (s.a.) 27 Mar 1918 - 29 Jun 1920 Zhang Jingyao (b. 1881 - d. 1933) 29 Jun 1920 - 29 Jul 1920 Wu Guangxin (b. 1881 - d. 1939) 29 Jul 1920 - 23 Nov 1920 Tan Yankai (4th time) (s.a.) 26 Nov 1920 - 11 Mar 1926 Zhao Hengti (b. 1880 - d. 1971) 11 Mar 1926 - 14 Jul 1926 Tang Shengzhi (b. 1889 - d. 1970) Civil governors 12 Sep 1912 - 7 Oct 1913 Tan Yankai (1st time) (s.a.) 7 Oct 1913 - 24 Oct 1913 Wang Hu (b. 1865 - d. 1933) 24 Oct 1913 - 15 Jul 1914 Tang Xiangming (1st time) (s.a.) (acting to 2 Apr 1914) 15 Jul 1914 - 25 May 1915 Liu Xinyuan 25 May 1915 - 31 Jul 1915 Tao Sicheng 31 Jul 1915 - 26 Sep 1915 Han Guojun (b. 1857 - d. 1942) 31 Jul 1915 - 26 Sep 1915 Yan Jiachi (acting for Han) 26 Sep 1915 - 25 Apr 1916 Shen Jinjian 25 Apr 1916 - 4 Jul 1916 Tang Xiangming (2nd time) (s.a.) 6 Jul 1916 - 25 Jul 1916 Chen Huan (s.a.) 25 Jul 1916 - 3 Aug 1916 Liu Renxi (s.a.) 3 Aug 1916 - 9 Oct 1917 Tan Yankai (2nd time) (s.a.) 25 Jul 1917 - 18 Nov 1917 Zhou Zhaoxiang (b. ... - d. 1954) (acting [for Tan to 9 Oct 1917] to 18 Oct 1917) 7 Dec 1917 - 27 Mar 1918 Tan Yankai (3rd time) (s.a.) 27 Mar 1918 - 29 Jun 1920 Zhang Jingyao (s.a.) 29 Jun 1920 - 29 Jul 1920 Wu Guangxin (s.a.) 29 Jul 1920 - 23 Nov 1920 Tan Yankai (4th time) (s.a.) 26 Nov 1920 - 28 Nov 1920 Zhao Hengti (1st time) (s.a.) 28 Nov 1920 - 6 Apr 1921 Lin Zhiyu (b. 1876 - d. 1930) 6 Apr 1921 - 11 Mar 1926 Zhao Hengti (2nd time) (s.a.) 7 Aug 1923 - Nov 1923 Tan Yankai (5th time) (s.a.) (nominated by Southern government) 25 Mar 1926 - Apr 1927 Tang Shengzhi (s.a.) Apr 1927 - Jun 1927 Zhang Yipeng (b. 1876 - d. 1944) Jun 1927 - Feb 1928 Zhou Lan (b. 1892 - d. 1952) Chairmen of the government Feb 1928 - May 1928 Cheng Qian (1st time) (b. 1882 - d. 1968) May 1928 - Feb 1929 Lu Diping (b. 1887 - d. 1935) Feb 1929 - Nov 1937 He Jian (b. 1887 - d. 1956) Nov 1937 - Dec 1938 Zhang Zhizhong (b. 1891 - d. 1969) Feb 1939 - Jun 1945 Xue Yue (b. 1896 - d. 1998) Jun 1945 - Apr 1946 Wu Qiwei (b. 1890 - d. 1953) Apr 1946 - Jul 1948 Wang Dongyuan Jul 1948 - Jul 1949 Cheng Qian (2nd time) (s.a.) Jul 1949 - Apr 1950 Chen Mingren (b. 1903 - d. 1974) Apr 1950 - Dec 1952 Wang Shoudao (b. 1906 - d. 1996) Dec 1952 - Feb 1955 Cheng Qian (3rd time) (s.a.) Governor Feb 1955 - Aug 1967 Cheng Qian (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Aug 1967 - May 1970 Li Yuan (1st time) (s.a.) May 1970 - 1973 Hua Guofeng (s.a.) 1973 - 1976 Li Yuan (2nd time) (s.a.) 1976 - Nov 1977 Zhang Pinghua (s.a.) Nov 1977 - Dec 1979 Mao Zhiyong (s.a.) Governors Dec 1979 - Apr 1983 Sun Guozhi (b. 1917 - d. 2005) Apr 1983 - Jul 1985 Liu Zheng (b. 1929) Jul 1985 - Feb 1989 Xiong Qingquan (s.a.) Feb 1989 - Feb 1995 Chen Bangzhu (b. 1934) Feb 1995 - Sep 1998 Yang Zhengwu (s.a.) Sep 1998 - 16 Aug 2001 Chu Bo (acting to 1 Feb 1999) (b. 1944) 16 Aug 2001 - 31 Mar 2003 Zhang Yunchuan (b. 1946) (acting to 2 Feb 2002) 31 Mar 2003 - 30 Sep 2006 Zhou Bohua (acting to 15 Jan 2004) (b. 1948) 30 Sep 2006 - 29 Jul 2010 Zhou Qiang (acting to 3 Feb 2007) (s.a.) 29 Jul 2010 - 11 Apr 2013 Xu Shousheng (s.a.) (acting to 29 Sep 2010) 11 Apr 2013 - 5 Sep 2016 Du Jiahao (acting to 31 May 2013) (s.a.) 5 Sep 2016 - 27 Nov 2020 Xu Dazhe (acting to 5 Dec 2016) (s.a.) 27 Nov 2020 - Mao Weiming (b. 1961) (acting to 29 Jan 2021)

Jiangsu

    1853 -    1864 under the rule of the Taiping rebels

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1952 -    1954 Ke Qingshi             (b. 1902 - d. 1965)
    1954 -    1967 Jiang Weiqing           (b. 1910 - d. 2000)
    1970 -    1973 Xu Shiyou             (b. 1905 - d. 1985)
    1974 -    1977 Peng Chong             (b. 1915 - d. 2010)
    1977 -    1983 Xu Jiatun             (b. 1916 - d. 2016)
    1983 - 26 Dec 1989 Han Peixin             (b. 1921 - d. 2017)
26 Dec 1989 -  Sep 1993 Shen Daren             (b. 1928 - d. 2017)
  Sep 1993 - 6 Jan 2000 Chen Huanyou            (b. 1934)
 6 Jan 2000 -  Dec 2002 Hui Liangyu            (b. 1944)
  Dec 2002 -  Oct 2007 Li Yuanchao            (b. 1950)
  Oct 2007 -  Dec 2010 Liang Baohua            (b. 1945)
  Dec 2010 - 30 Jun 2016 Luo Zhijun             (b. 1951 - d. 2023)
30 Jun 2016 - 29 Oct 2017 Li Qiang              (b. 1959)
29 Oct 2017 - 19 Oct 2021 Lou Qinjian            (b. 1956)
19 Oct 2021 - 28 Dec 2022 Wu Zhenglong            (b. 1964)
 3 Jan 2023 -       Xin Changxing           (b. 1963)

Governors-general of Liangjiang 1698 - 1700 Zhang Pengge (b. 1649 - d. 1725?) 1700 - 1706 Ashan (b. 16... - d. 1714) 1706 - 1710 Shaomubu 1710 - 1712 Gali (b. 16... - d. 1714) 1712 - 1717 Heshou 1717 - 1722 Zhangnai 1722 - 1726 Chabina 1726 - 1730 Fan Shiyi (b. ... - d. 1741) 1730 Shi Yizhi 1730 - 1731 Gao Qizhuo (1st time) (b. 1676 - d. 1738) 1731 - 1732 Zhangjia Yinjishan (1st time) (b. 1695 - d. 1771) 1732 - 1733 Wei Tingzhen 1733 Gao Qizhuo (2nd time) (s.a.) 1733 - 1737 Zhao Hong'en 1737 Qinfu (b. ... - d. 1749) 1737 - 1739 Nasutu (1st time) 1739 - 1740 Hao Yulin 1740 - 1741 Yang Chaozen 1741 Nasutu (2nd time) 1742 - 1743 Depei 1743 - 1753 Zhangjia Yinjishan (2nd time) (s.a.) 1753 - 1764 Orong'an 1765 - 1779 Gao Jin (b. 1707 - d. 1779) 1779 - 1786 Sazai (b. ... - d. 1786) 1786 - 1787 Li Shijie 1787 - 1790 Gao Shulin (1st time) 1790 Fu Songjian 1790 - 1791 Sun Shiyi 1791 - 1794 Gao Shulin (2nd time) 1794 - 1795 Suling'a (1st time) 1795 - 1796 Funing 1796 Suling'a (2nd time) 1796 - 1798 Li Fenghan 1798 - 1803 Fei Chun 1803 - 1805 Zhen Dawen 1805 - 1809 Donge Tiebao (b. 1752 - d. 1824) 1809 - 1810 Alinbao 1810 - 1811 Malate Songyun (1st time) (b. 1754 - d. 1835) 1811 Feimo Lebao (b. 1740 - d. 1819) 1811 - 1816 Bailing (b. 1748 - d. 1816) 1816 Malate Songyun (2nd time) (s.a.) 1816 - 1824 Sun Yuting 1824 - 1825 Wei Yuanyu 1825 - 1827 Borzigit Qishan (b. c.1790 - d. 1854) 1827 - 1830 Jiang Youxian (b. 1766 - d. 1830) 1830 - 1839 Tao Zhu (b. 1779 - d. 1839) 1839 - 1840 Aisin-Gioro Yilibu (1st time) (b. 1772 - d. 1843) 1840 - 1841 Yuqian (Yutai) (b. 1793 - d. 1841) 1841 Aisin-Gioro Yilibu (2nd time) (s.a.) 1841 - 1842 Niu Jian 1842 - 1843 Aisin-Gioro Qiying (b. 1790 - d. 1858) 1843 - 1847 Bi Zhang 1847 - 1849 Li Xingyuan (b. 1797 - d. 1851) 1849 - 1853 Lu Jianying (b. 1792 - d. 1853) 1853 - 1857 Guarjia Yiliang (b. 1791 - d. 1867) (in Nanchang, Jiangxi) 1857 - 1860 He Guiqing (b. 1816 - d. 1862) (in Nanchang, Jiangxi) 1860 - 1867 Zeng Guofan (1st time) (b. 1811 - d. 1872) (in Nanchang, Jiangxi, to 1864) 1867 - 1868 Li Hongzhang (b. 1823 - d. 1901) 1868 - 1870 Ma Xinyi (b. 1821 - d. 1870) 1870 - 1872 Zeng Guofan (2nd time) (s.a.) 1872 - 1873 Zhang Susheng 1873 - 1874 Li Zongxi 1875 Liu Kunyi (1st time) (b. 1830 - d. 1902) 1875 - 1879 Chen Baichen (b. 1848 - d. 1935) 1879 Wu Yuanbing 1879 - 1881 Liu Kunyi (2nd time) (s.a.) 1882 - 1884 Zuo Zongtang (b. 1812 - d. 1885) 1884 - 1890 Zeng Guoquan (b. 1824 - d. 1890) 1890 - 1891 Chen Bing 1891 - 1894 Liu Kunyi (3rd time) (s.a.) 1894 - 1895 Zhang Zhidong (1st time) 1895 - 1899 Liu Kunyi (4th time) (s.a.) 1899 - 1900 Lu Chuandao 1900 - 1902 Liu Kunyi (5th time) (s.a.) 1902 - 1903 Zhang Zhidong (2nd time) 1903 - 1904 Wen Guangdao 1904 Tokte Duanfang (1st time) (b. 1861 - d. 1911) 1904 - 1906 Zhou Fu 1906 - 1908 Tokte Duanfang (2nd time) (s.a.) 1908 - 1910 Zhang Renji 1910 - 1911 Zhang Mingji 1911 - 1912 Zhang Xun (b. 1854 - d. 1923) Military governors Nov 1911 - 1 Jan 1912 Cheng Dequan (1st time) (b. 1860 - d. 1930) 1 Jan 1912 - 12 Mar 1912 Zhuang Yunkuan (acting) (b. 1867 - d. 1932) 12 Mar 1912 - 17 Jul 1913 Cheng Dequan (2nd time) (s.a.) 17 Jul 1913 - 3 Sep 1913 Zhang Zi (acting) 3 Sep 1913 - 16 Dec 1913 Zhang Xun (s.a.) 16 Dec 1913 - 8 Jul 1917 Feng Guozhang (b. 1859 - d. 1919) 8 Jul 1917 - 6 Aug 1917 Qi Yaolin (acting) (b. 1863 - d. 19...) 6 Aug 1917 - 12 Oct 1920 Li Chun (b. 1875 - d. 1920) 15 Oct 1920 - 11 Dec 1924 Qi Xieyuan (acting to 3 Dec 1920) (b. 1885 - d. 1946) 11 Dec 1924 - 16 Jan 1925 Han Guojun (b. 1857 - d. 1942) 16 Jan 1925 - 3 Aug 1925 Lu Yongxiang (b. 1867 - d. 1933) 29 Aug 1925 - 25 Nov 1925 Yang Yuting (b. 1886 - d. 1929) 25 Nov 1925 - 24 Mar 1927 Sun Chuanfang (b. 1885 - d. 1935) Civil governors Mar 1912 - 19 Nov 1912 Li Pingshu (b. 1854 - d. 1927) 19 Nov 1912 - 6 Sep 1913 Ying Dehong 6 Sep 1913 - 15 Jul 1914 Han Guojun (1st time) (s.a.) 15 Jul 1914 - 18 Sep 1920 Qi Yaolin (s.a.) 18 Sep 1920 - 15 Jun 1922 Wang Hu (b. 1865 - d. 1933) 15 Jun 1922 - 14 Feb 1925 Han Guojun (2nd time) (s.a.) 14 Feb 1925 - 1 Dec 1925 Zheng Qian (b. 1870 - d. 1929) 1 Dec 1925 - 24 Dec 1926 Chen Taoyi (b. 1881 - d. 1946) 24 Dec 1926 - 24 Mar 1927 Xu Dingkang Chairmen of the government Mar 1927 - Jul 1930 Niu Yongjian (b. 1870 - d. 1965) Jul 1930 - Jul 1931 Ye Chucang (b. 1887 - d. 1946) Jul 1931 - Oct 1933 Gu Zhutong (1st time) (b. 1891 - d. 1987) Oct 1933 - Aug 1937 Chen Guofu (b. 1892 - d. 1951) Aug 1937 - Dec 1939 Gu Zhutong (2nd time) (s.a.) Dec 1939 - Jun 1944 Han Deqin (b. 1892 - d. 1988) Jun 1944 - Sep 1948 Wang Maogong (b. 1891 - d. 1961) Sep 1948 - Mar 1949 Ding Zhipan (b. 1894 - d. 1988) Apr 1949 - Mar 1950 He Ximing (North Jiangsu) (b. 1910 - d. 1979) Dec 1950 - Nov 1952 Guan Wenwei (South Jiangsu) (b. 1903 - d. 1993) Mar 1950 - Nov 1952 Hui Yuyu (North Jiangsu) (b. 1909 - d. 1989) Nov 1952 - Feb 1955 Tan Zhenlin (b. 1902 - d. 1983) Governors Feb 1955 - Mar 1967 Hui Yuyu (1st time) (s.a.) Mar 1967 - Dec 1973 Xu Shiyou (s.a.) Nov 1974 - Feb 1977 Peng Chong (s.a.) Feb 1977 - Dec 1979 Xu Jiatun (s.a.) Dec 1979 - Jul 1982 Hui Yuyu (2nd time) (s.a.) Jul 1982 - Apr 1983 Han Peixin (s.a.) Apr 1983 - Apr 1989 Gu Xiulian (f) (b. 1936) Apr 1989 - Sep 1994 Chen Huanyou (s.a.) Sep 1994 - Sep 1998 Zheng Silin (b. 1940) Sep 1998 - 17 Dec 2002 Ji Yunshi (acting to 7 Feb 1999) (b. 1945) 17 Dec 2002 - 4 Jan 2008 Liang Baohua (acting to Feb 2003) (s.a.) 4 Jan 2008 - 8 Dec 2010 Luo Zhijun (acting to 31 Jan 2008) (s.a.) 8 Dec 2010 - 4 Dec 2015 Li Xueyong (acting to 14 Feb 2011) (b. 1950) 4 Dec 2015 - 31 May 2017 Shi Taifeng (b. 1956) (acting to 28 Jan 2016) 31 May 2017 - 20 Oct 2021 Wu Zhenglong (s.a.) (acting to 31 Jan 2018) 20 Oct 2021 - Xu Kunlin (acting to 23 Jan 2022) (b. 1965)

Jiangxi

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Chen Zhengren           (b. 1907 - d. 1972)
    1952 -    1967 Yang Shangkui           (b. 1905 - d. 1967)
    1968 -    1972 Cheng Shiqing           (b. 1918 - d. 2008)
    1974 -    1982 Jiang Weiqing           (b. 1910 - d. 2000)
    1982 - 16 Jun 1985 Bai Dongcai            (b. 1916 - d. 2014)
16 Jun 1985 - 28 Apr 1988 Wan Shaofen (f)          (b. 1929)
28 Apr 1988 -  Apr 1995 Mao Zhiyong            (b. 1929 - d. 2019)
  Apr 1995 -  Apr 1997 Wu Guanzheng            (b. 1938)
  Apr 1997 - 1 Apr 2001 Shu Huiguo             (b. 1938)
 1 Apr 2001 - 30 Nov 2007 Meng Jianzhu            (b. 1947)
30 Nov 2007 - 20 Mar 2013 Su Rong              (b. 1948)
20 Mar 2013 - 29 Jun 2016 Qiang Wei             (b. 1953)
29 Jun 2016 - 21 Mar 2018 Lu Xinshe             (b. 1956)
21 Mar 2018 - 19 Oct 2021 Liu Qi               (b. 1957)
19 Oct 2021 - 7 Dec 2022 Yi Lianhong            (b. 1959)
 7 Dec 2022 -       Yin Hong              (b. 1963)

Military governors 2 Nov 1911 - 12 Nov 1911 Wu Jiezhang 12 Nov 1911 - Dec 1911 Peng Chengwan Dec 1911 - 8 Jan 1912 Ma Yubao (b. 1864 - d. 1933) 8 Jan 1912 - 9 Jun 1913 Li Liejun (b. 1882 - d. 1946) 9 Jun 1913 - 29 Sep 1913 Li Yuanhong (b. 1864 - d. 1928) 9 Jun 1913 - 15 Aug 1913 Ouyang Wu (in rebellion) 29 Sep 1913 - 6 Aug 1917 Li Chun (b. 1875 - d. 1920) 6 Aug 1917 - 15 Jun 1922 Chen Guangyuan (b. 1873 - d. 1939) 15 Jun 1922 - 14 Dec 1924 Cai Chengxun (b. 1871 - d. 1946) 14 Dec 1924 - 24 Mar 1926 Fang Benren (b. 1880 - d. 1951) 24 Mar 1926 - 6 Oct 1926 Deng Ruzhuo (b. ... - d. 1944) 6 Oct 1926 - 8 Nov 1926 Zheng Junyan Civil governors Oct 1911 - 16 Dec 1912 Liu Fengqi 16 Dec 1912 - 11 Mar 1913 Wang Ruikai 11 Mar 1913 - 9 Jun 1913 Zhao Congfan (1st time) (acting) 9 Jun 1913 - 29 Sep 1913 He Guochang (b. 1856 - d. 1919) 29 Sep 1913 - 24 Jan 1914 Li Chun (s.a.) 24 Jan 1914 - 21 Feb 1921 Qi Yang (acting to 25 Mar 1914) (b. 1857 - d. 1945) 21 Feb 1921 - 13 May 1921 Zhao Congfan (2nd time) 21 Feb 1921 - 15 Jun 1922 Yang Qingluan (acting for Zhao to 13 May 1921) 15 Jun 1922 - 23 Mar 1923 Xie Yuanhan 17 Sep 1922 - 4 Oct 1922 Li Tingyu (acting for Xie) 23 Mar 1923 - 11 Dec 1923 Xu Yuanhao 4 Oct 1922 - 1 Dec 1924 Cai Chengxun (s.a.) (in rebellion to 11 Dec 1923) 1 Dec 1924 - 16 Mar 1925 Hu Siyi 16 Mar 1925 - 24 Mar 1925 Wen Qun (b. 1884 - d. 1969) 24 Mar 1925 - Mar 1926 Li Dingkui (b. 1879 - d. 1947) Mar 1926 - Apr 1927 Yang Ruxuan (b. 1888 - d. 1979) Apr 1927 - May 1927 Zhu Peide (b. 1889 - d. 1937) Chairmen of the government May 1927 - Aug 1929 Li Xiehe Aug 1929 - Dec 1931 Lu Diping (b. 1887 - d. 1935) Dec 1931 - 1941 Xiong Shihui (b. 1892 - d. 1974) 1941 - Sep 1945 Cao Haosen (b. 1888 - d. 1952) Sep 1945 - Apr 1948 Wang Lingji (b. 1883 - d. 1967) Apr 1948 - Jan 1949 Hu Jiafeng (b. 1886 - d. 1962) Jan 1949 - May 1949 Fang Tian (b. 1902 - d. 1991) Jun 1949 - Feb 1955 Shao Shiping (b. 1900 - d. 1965) Governors Feb 1955 - Mar 1965 Shao Shiping (s.a.) Mar 1965 - Aug 1967 Fang Zhichun (b. 1905 - d. 1993) Chairmen of the Revolutionary Committee Aug 1967 - Jun 1972 Cheng Shiqing (s.a.) Dec 1974 - Dec 1979 Jiang Weiqing (s.a.) Governors Dec 1979 - Aug 1982 Bai Dongcai (s.a.) Aug 1982 - Jul 1985 Zhao Zengyi (b. 1920 - d. 1993) Jul 1985 - 23 Oct 1986 Ni Xiance (b. 1936) Oct 1986 - Apr 1995 Wu Guanzheng (s.a.) Apr 1995 - 17 May 2001 Shu Shengyou (b. 1936) (acting to 11 Feb 1996) 17 May 2001 - 31 Oct 2006 Huang Zhiquan (b. 1942) 31 Oct 2006 - 8 Jun 2011 Wu Xinxiong (b. 1949) (acting to 29 Jan 2007) 8 Jun 2011 - 8 Jul 2016 Lu Xinshe (acting to 5 Feb 2012) (s.a.) 8 Jul 2016 - 6 Aug 2018 Liu Qi (acting to 28 Sep 2016) (b. 1957) 6 Aug 2018 - 21 Oct 2021 Yi Lianhong (s.a.) (acting to 23 Oct 2018) 21 Oct 2021 - Ye Jianchun (b. 1965) (acting to 20 Jan 2022)

Jilin

    1932 -    1945 part of Manchukuo
    1945 -    1946 Soviet occupation
    1946 -    1954 part of Northeast (see under Liaoning)

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Liu Xiwu              (b. 1904 - d. 1970)
    1952 -    1955 Li Mengling            (b. 1903 - d. 1985)
    1955 -    1966 Wu De               (b. 1913 - d. 1995)
    1966 -    1967 Zhao Lin              (b. 1906 - d. 2003)
    1967 -    1977 Wang Huaixiang           (b. 1920 - d. 2013)
    1977 -    1981 Wang Enmao             (b. 1912 - d. 2001)
    1981 -  May 1985 Qiang Xiaochu           (b. 1918)
  May 1985 - 28 Apr 1988 Gao Di               (b. 1927)
28 Apr 1988 -  Jun 1995 He Zhukang             (b. 1932)
  Jun 1995 -  Sep 1998 Zhang Dejiang           (b. 1946)
  Sep 1998 -  Dec 2006 Wang Yunkun            (b. 1942)
  Dec 2006 - 30 Nov 2009 Wang Min              (b. 1950)
30 Nov 2009 - 18 Dec 2012 Sun Zhengcai            (b. 1963)
18 Dec 2012 - 31 Aug 2014 Wang Rulin             (b. 1953)
31 Aug 2014 - 20 Nov 2020 Bayanqolu             (b. 1955)
20 Nov 2020 -       Jing Junhai            (b. 1960)

Military governors Aug 1908 - 13 Jun 1913 Chen Zhaochang (b. 1867 - d. 1914) 13 Jun 1913 - 3 Jun 1914 Zhang Xiluan (b. 1843 - d. 1922) 13 Jun 1913 - 18 Oct 1917 Meng Enyuan (1st time) (b. 1856 - d. 1933) (acting for Zhang to 3 Jun 1914) 18 Oct 1917 - 29 Mar 1918 Tian Zhongyu (b. 1869 - d. 1935) 29 Mar 1918 - 6 Jul 1919 Meng Enyuan (2nd time) (s.a.) 6 Jul 1919 - 12 Mar 1921 Bao Guiqing (b. 1867 - d. 1934) 12 Mar 1921 - 25 Apr 1924 Sun Liechen (b. 1873 - d. 1924) 28 Apr 1924 - 29 Dec 1928 Zhang Zuoxiang (b. 1881 - d. 1949) Civil governors Mar 1912 - Jun 1913 Chen Zhaochang (s.a.) Jun 1913 - Jul 1914 Qi Yaolin Jul 1914 - Aug 1915 Meng Xianyi Aug 1915 - Apr 1916 Wang Yitang (b. 1877 - d. 1948) Apr 1916 - Oct 1919 Guo Zongxi Oct 1919 - Sep 1920 Xu Nailin (b. 1867 - d. 1940) Sep 1920 - Mar 1921 Bao Guiqing (s.a.) Mar 1921 - Apr 1924 Sun Liechen (s.a.) Apr 1924 - Dec 1924 Zhang Zuoxiang (1st time) (s.a.) Dec 1924 - Jun 1927 Wang Shuhan (b. 1880 - d. 1955) Jun 1927 - Dec 1928 Zhang Zuoxiang (2nd time) (s.a.) Chairmen of the government Dec 1928 - Nov 1931 Zhang Zuoxiang (s.a.) Nov 1931 - Jul 1932 Cheng Yun Jul 1932 - Dec 1932 Ding Chao May 1940 - Aug 1945 Zou Zuohua (b. 1894 - d. 1973) Mar 1948 - Dec 1948 Zheng Dongguo (b. 1903 - d. 1991) Apr 1949 - Apr 1950 Zhou Baozhong (b. 1902 - d. 1964) Apr 1950 - Mar 1952 Zhou Chiheng (b. 1915 - d. 1986) Mar 1952 - Jan 1955 Li Youwen (b. 1901 - d. 1984) Governors Jan 1955 - Mar 1968 Li Youwen (s.a.) Mar 1968 - Feb 1977 Wang Huaixiang (s.a.) Feb 1977 - Apr 1980 Wang Enmao (s.a.) Apr 1980 - Jan 1982 Yu Ke (b. 1913 - d. 2004) Jan 1982 - Apr 1983 Zhang Gensheng (b. 1923) Apr 1983 - May 1985 Zhao Xiu (b. 1921 - d. 1992) May 1985 - Jun 1987 Gao Dezhan (b. 1932) Jun 1987 - Jan 1989 He Zhukang (s.a.) Jan 1989 - Mar 1993 Wang Zhongyu (b. 1933) Mar 1993 - 18 Jun 1995 Gao Yan (b. 1942) 18 Jun 1995 - Sep 1998 Wang Yunkun (acting to 7 Feb 1996) (s.a.) Sep 1998 - 30 Oct 2004 Hong Hu (acting to 10 Feb 1999) (b. 1940) 30 Oct 2004 - Dec 2006 Wang Min (acting to 29 Jan 2005) (s.a.) Dec 2006 - 2 Dec 2009 Han Changfu (b. 1954) (acting to 24 Jan 2007) 2 Dec 2009 - 19 Dec 2012 Wang Rulin (acting to 23 Jan 2010) (s.a.) 19 Dec 2012 - 5 Sep 2014 Bayanqolu (acting to 31 Jan 2013) (s.a.) 5 Sep 2014 - 12 Dec 2016 Jiang Chaoliang (b. 1957) (acting to 29 Oct 2014) 12 Dec 2016 - 2 Jan 2018 Liu Guozhong (b. 1962) (acting to 19 Jan 2017) 2 Jan 2018 - 25 Nov 2020 Jing Junhai (b. 1960) (acting to 31 Jan 2018) 25 Nov 2020 - 2 Apr 2023 Han Jun (acting to 27 Jan 2021) (b. 1963) 2 Apr 2023 - Hu Yuting (acting to 6 May 2023) (b. 1964)

Liaoning

    1929        Fengtian renamed Liaoning
    1932 -    1945 part of Manchukuo
  Aug 1945 -    1946 Soviet occupation
    1946 -    1954 united with Jilin and Heilongjiang as Northeast

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1954 -    1958 Huang Oudong            (b. 1905 - d. 1993)
    1958 -    1971 Huang Huoqing           (b. 1901 - d. 1999)
    1971 -    1973 Chen Xilian            (b. 1915 - d. 1999)
    1975 -    1978 Zeng Shaoshan           (b. 1914 - d. 1995)
    1978 -    1980 Ren Zhongyi            (b. 1914 - d. 2005)
    1980 -  Jun 1985 Guo Feng              (b. 1915 - d. 2005)
  Jun 1985 -    1986 Li Guixian             (b. 1937)
    1986 - 12 Oct 1993 Quan Shuren            (b. 1930)
12 Oct 1993 - 26 Aug 1997 Gu Jinchi             (b. 1932)
26 Aug 1997 - 13 Dec 2004 Wen Shizhen            (b. 1940 - d. 2021)
13 Dec 2004 - 29 Oct 2007 Li Keqiang             (b. 1955 - d. 2023)
29 Oct 2007 - 30 Nov 2009 Zhang Wenyue            (b. 1944)
30 Nov 2009 - 4 May 2015 Wang Min              (b. 1950)
 4 May 2015 - 28 Oct 2017 Li Xi               (b. 1956)
28 Oct 2017 - 1 Sep 2020 Chen Qiufa             (b. 1954)
 1 Sep 2020 - 28 Nov 2022 Zhang Guoqing           (b. 1964)
28 Nov 2022 -       Hao Peng              (b. 1960)

Viceroys of Fengtian Apr 1907 - 1911 Xu Shiliang (b. 1855 - d. 1939) Apr 1911 - Nov 1911 Zhao Erxun (b. 1844 - d. 1927) Military governors Nov 1911 - 15 Mar 1912 Zhang Rong (b. 1884 - d. 1912) 15 Mar 1912 - 3 Nov 1912 Zhao Erxun (s.a.) 3 Nov 1912 - 22 Aug 1915 Zhang Xiluan (b. 1843 - d. 1922) 22 Aug 1915 - 23 Apr 1916 Duan Zhigui (b. 1869 - d. 1925) 23 Apr 1916 - Jun 1928 Zhang Zuolin (b. 1873 - d. 1928) 19 Jun 1928 - 29 Dec 1928 Zhang Xueliang (b. 1901 - d. 2001) Civil governors Nov 1911 - 15 Mar 1912 Wu Jinglian (b. 1873 - d. 1944) 15 Mar 1912 - 3 Nov 1912 Zhao Erxun (s.a.) 3 Nov 1912 - 13 Oct 1913 Zhang Xiluan (1st time) (s.a.) 13 Oct 1913 - 9 Jan 1914 Xu Shiying (b. 1873 - d. 1964) 9 Jan 1914 - 27 Sep 1914 Zhang Xiluan (2nd time) (s.a.) 27 Sep 1914 - 18 Sep 1915 Zhang Yuanqi (b. 1860 - d. 1922) 18 Sep 1915 - 23 Apr 1916 Duan Zhigui (s.a.) 23 Apr 1916 - 18 Jun 1922 Zhang Zuolin (s.a.) 18 Jun 1922 - 7 Apr 1926 Wang Yongjiang (b. 1872 - d. 1927) 7 Apr 1926 - 3 Oct 1927 Mo Dehui (b. 1883 - d. 1968) 3 Oct 1927 - 23 Jul 1928 Liu Shangqing (b. 1868 - d. 1945) Chairmen of the government Jul 1928 - 1929 Zhai Wenxuan 1929 - Mar 1932 Zang Shiyi (b. 1885 - d. 1956) Mar 1932 - 1935 Yuan Jinkai (b. 1870 - d. 1947) Jul 1937 - Aug 1945 Wan Fulin (b. 1880 - d. 1951) Dec 1945 - Feb 1948 Zhang Xuesi (b. 1916 - d. 1970) Feb 1948 - Dec 1948 Wang Tiehan Aug 1954 - Feb 1955 Du Zheheng (b. 1909 - d. 1975) Governors Feb 1955 - Dec 1958 Du Zheheng (s.a.) Dec 1958 - May 1968 Huang Oudong (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee May 1968 - Jul 1973 Chen Xilian (s.a.) Jul 1975 - Sep 1978 Zeng Shaoshan (s.a.) Sep 1978 - Jan 1980 Ren Zhongyi (s.a.) Governors Jan 1980 - Apr 1983 Chen Puru (b. 1918 - d. 1998) Apr 1983 - Apr 1986 Quan Shuren (s.a.) Apr 1986 - Jun 1990 Li Changchun (acting to Mar 1987) (b. 1944) Jun 1990 - May 1994 Yue Qifeng (b. 1931) May 1994 - Jan 1998 Wen Shizhen (acting to Feb 1995) (s.a.) Jan 1998 - Jan 2001 Zhang Guoguang (b. 1945) Jan 2001 - 17 Feb 2004 Bo Xilai (acting to 24 Feb 2001) (b. 1949) 17 Feb 2004 - 22 Dec 2007 Zhang Wenyue (s.a.) (acting to 27 Feb 2004) 22 Dec 2007 - 5 May 2014 Chen Zhenggao (b. 1952) (acting to 28 Jan 2008) 5 May 2014 - 8 May 2015 Li Xi (acting to 17 Oct 2014) (s.a.) 8 May 2015 - 30 Oct 2017 Chen Qiufa (acting to 10 Jun 2015) (s.a.) 30 Oct 2017 - Apr 2020 Tang Yijun (acting to 31 Jan 2018) (b. 1961) 1 Jul 2020 - 20 Oct 2021 Liu Ning (acting to 14 Aug 2020) (b. 1962) 20 Oct 2021 - Li Lecheng (acting to 23 Jan 2022) (b. 1965)

Liaobei

Chairmen of the government
    1946 -    1947 Li Yuwen
    1947 -    1949 Yan Baohang            (b. 1895 - d. 1968)

Liaodong

Chairmen of the government
    1949 -    1950 Liu Lanbo             (b. 1904 - d. 1982)
    1950 -    1952 Gao Yang              (b. 1909 - d. 1989)
    1952 -    1954 Li Tao

Liaoxi

Chairmen of the government
    1949        Luo Chengde            (b. 1909 - d. 1990)
    1949 -    1954 Yang Yichen            (b. 1905 - d. 1980)

Qinghai

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
  Oct 1949 -  Aug 1954 Zhang Zhongliang          (b. 1907 - d. 1983)
  Aug 1954 -  Oct 1961 Gao Feng              (b. 1914 - d. 1976)
  Nov 1961 -  May 1962 Wang Zhao             (b. 1917 - d. 1970)
  May 1962 -  Oct 1966 Yang Zhilin            (b. 1911 - d. 1992)
    1967 -    1977 Liu Xianquan            (b. 1914 - d. 1992)
  Mar 1977 -  Jan 1980 Tan Qilong             (b. 1913 - d. 2003)
  Jan 1980 -  Jan 1983 Liang Buting            (b. 1921 - d. 2021)
  Apr 1983 -  Jul 1985 Zhao Haifeng            (b. 1921 - d. 2006)
  Jul 1985 -  Apr 1997 Yin Kesheng            (b. 1932 - d. 2011)
  Apr 1997 -  Jun 1999 Tian Chengping           (b. 1945)
  Jun 1999 -  Oct 2001 Bai Enpei             (b. 1946)
  Oct 2001 -  Aug 2003 Su Rong              (b. 1948)
  Aug 2003 - 26 Mar 2007 Zhao Leji             (b. 1957)
26 Mar 2007 - 19 Mar 2013 Qiang Wei             (b. 1953)
19 Mar 2013 - 29 Jun 2016 Luo Huining            (b. 1954)
29 Jun 2016 - 21 Mar 2018 Wang Guosheng           (b. 1956)
21 Mar 2018 - 29 Mar 2022 Wang Jianjun            (b. 1958)
29 Mar 2022 - 3 Jan 2023 Xin Changxing           (b. 1963)
 3 Jan 2023 -       Chen Gang             (b. 1965)

Governors Feb 1912 - 14 Jul 1912 Qing Shu 14 Jul 1912 - 31 Aug 1912 Ma Fuxiang (b. 1876 - d. 1932) 31 Aug 1912 - 6 Sep 1915 Lian Xing Oct 1915 - Dec 1928 Ma Qi (b. 1869 - d. 1931) Chairmen of the government Dec 1928 - Sep 1929 Sun Lianzhong (b. 1893 - d. 1990) Sep 1929 - May 1931 Ma Qi (s.a.) May 1931 - Mar 1938 Ma Lin (b. 1875 - d. 1945) Mar 1938 - Sep 1949 Ma Bufang (b. 1903 - d. 1975) Jan 1950 - Nov 1952 Zhao Shoushan (b. 1894 - d. 1965) Nov 1952 - Sep 1954 Zhang Zhongliang (s.a.) Sep 1954 - Mar 1958 Sun Zuobin (b. 1908 - d. 2002) Mar 1958 - Jun 1958 Sun Junyi (b. 1911 - d. 1967) Jun 1958 - Jun 1962 Yuan Renyuan (b. 1898 - d. 1986) Jun 1962 - Feb 1967 Wang Zhao (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Feb 1967 - Feb 1977 Liu Xianquan (s.a.) Feb 1977 - Apr 1979 Tan Qilong (s.a.) Apr 1979 - Sep 1979 Zhang Guosheng (b. 1912 - d. 1997) Governors Sep 1979 - Dec 1982 Zhang Guosheng (s.a.) Dec 1982 - Aug 1985 Huang Jingbo (b. 1919) Aug 1985 - Nov 1989 Song Ruixiang (b. 1939) Nov 1989 - Dec 1992 Jin Jipeng (acting to Apr 1990) (b. 1934) Dec 1992 - 1 Apr 1997 Tian Chengping (acting to 1993) (s.a.) 1 Apr 1997 - Jun 1999 Bai Enpei (acting to Jan 1998) (s.a.) Jun 1999 - 20 Oct 2003 Zhao Leji (acting to 10 Jan 2000) (s.a.) 20 Oct 2003 - 23 Dec 2004 Yang Chuantang (b. 1954) (acting to 14 Jan 2004) 23 Dec 2004 - 12 Jan 2010 Song Xiuyan (f) (b. 1955) (acting to 22 Jan 2005) 12 Jan 2010 - 28 Mar 2013 Luo Huining (s.a.) (acting to 30 Jan 2010) 28 Mar 2013 - 20 Dec 2016 Hao Peng (acting to 28 Apr 2013) (b. 1960) 20 Dec 2016 - 7 Aug 2018 Wang Jianjun (s.a.) (acting to 20 Jan 2017) 7 Aug 2018 - 1 Aug 2020 Liu Ning (acting to 21 Sep 2018) (b. 1962) 1 Aug 2020 - 31 Mar 2022 Xin Changxing (b. 1963) (acting to 26 Aug 2020) 31 Mar 2022 - Wu Xiaojun (acting to 28 May 2022) (b. 1966)

Shaanxi

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Ma Mingfang            (b. 1905 - d. 1974)
    1952 -    1954 Pan Zili              (b. 1904 - d. 1972)
    1954 -    1964 Zhang Desheng           (b. 1909 - d. 1965)
    1964 -    1966 Hu Yaobang             (b. 1915 - d. 1989)
    1966 -    1970 Huo Shilian            (b. 1910 - d. 1996)
    1970 -    1978 Li Ruishan             (b. 1920 - d. 1997)
    1978 -    1979 Wang Renzhong           (b. 1917 - d. 1992)
    1979 -    1984 Ma Wenrui             (b. 1912 - d. 2004)
    1984 -  Sep 1987 Bai Jinian             (b. 1926)
  Sep 1987 -  Dec 1994 Zhang Boxing            (b. 1918)
  Dec 1994 -  Aug 1997 An Qiyuan             (b. 1933 - d. 2024)
  Aug 1997 - 25 Mar 2007 Li Jianguo             (b. 1946)
25 Mar 2007 - 18 Dec 2012 Zhao Leji             (b. 1957)
18 Dec 2012 - 27 Mar 2016 Zhao Zhengyong           (b. 1951)
27 Mar 2016 - 29 Oct 2017 Lou Qinjian            (b. 1956)
29 Oct 2017 - 31 Jul 2020 Hu Heping             (b. 1962)
31 Jul 2020 - 27 Nov 2022 Liu Guozhong            (b. 1962)
27 Nov 2022 -       Zhao Yide             (b. 1965)

Governors-general of Shenzhuan (Shaanxi, Shanxi, and Sichuan) 1699 - 1702 Xirda 1702 - 1704 Jiaoluoweixian 1704 - 1708 Boji 1708 - 1709 Qi Shiwu 1709 - 1713 Yintai 1713 - 1718 Ohai 1718 - 1724 Nian Gengyao (b. 1679 - d. 1726) 1724 - 1729 Yue Chongqi (b. 1686 - d. 1754) 1729 - 1732 Chalang'a (1st time) (b. ... - d. 1747) 1732 - 1736 Liu Yuyi 1736 - 1738 Chalang'a (2nd time) (s.a.) 1738 - 1741 Omida 1741 - 1742 Zhangjia Yinjishan (1st time) (b. 1695 - d. 1771) 1742 - 1743 Martai 1743 - 1747 Qingfu 1747 - 1749 Zhang Guangsi (b. ... - d. 1749) Governors-general of Shengan (Shaanxi, Shanxi, and Gansu) 1749 - 1751 Zhangjia Yinjishan (2nd time) (s.a.) 1751 - 1753 Huang Tinggui (1st time) (b. 1691 - d. 1753) 1753 Zhangjia Yinjishan (3rd time) (s.a.) 1753 - 1754 Yongchang 1754 - 1755 Liu Tongxun (b. 1699 - d. 1773) 1755 - 1759 Huang Tinggui (2nd time) (s.a.) 1759 Udashan (1st time) 1759 - 1760 Yang Yingju (1st time) 1760 - 1763 Kaitai 1763 - 1764 Yang Yingju (2nd time) 1764 - 1770 Artai 1770 - 1771 Defu 1771 Udashan (2nd time) 1771 Wen Shou 1772 - 1781 Lei Erjin 1781 - 1785 Li Shiyao 1785 - 1787 Fu Kang'an 1787 - 1795 Lebao 1795 - 1796 Yimian (1st time) (b. 17... - d. 1812) 1796 - 1797 Lu Youren 1797 - 1800 Yimian (2nd time) (s.a.) 1800 - 1801 Songyun (1st time) 1801 - 1802 Changling (1st time) 1802 - 1804 Huiling (b. 1743 - d. 1804) 1804 Nayancheng (1st time) 1804 - 1806 Woshenbu 1806 - 1807 Quan Bao 1807 - 1809 Changling (2nd time) 1809 - 1810 Songyun (2nd time) 1810 - 1813 Nayancheng (2nd time) 1813 - 1815 Changling (3rd time) 1815 - 1817 Xianfu 1817 - 1822 Changling (4th time) 1822 - 1825 Nayancheng (3rd time) 1825 Changling (5th time) 1825 - 1830 Yang Yuchun (1st time) (b. 1762 - d. 1837) 1830 - 1831 Oshan 1831 - 1835 Yang Yuchun (2nd time) (s.a.) 1835 - 1840 Hu Song'e 1840 - 1845 Funiyang'a 1845 - 1850 Buyantai 1850 - 1851 Qishan 1851 Yutai 1851 - 1853 Ashuxing 1853 - 1856 Yitang 1856 - 1862 Lebin 1862 - 1863 Enling 1863 - 1864 Xiling 1864 Yang Yuebin (1st time) (b. 1822 - d. 1890) 1864 - 1865 Duxinga 1865 - 1866 Yang Yuebin (2nd time) (s.a.) 1866 - 1869 Mutushan 1869 - 1880 Zuo Zongtang 1880 - 1882 Yang Zhangjun (1st time) 1882 - 1888 Tan Zhonglin 1888 - 1895 Yang Zhangjun (2nd time) 1895 - 1899 Taomu 1899 - 1900 Wei Guangdao 1900 Song Fan (1st time) 1900 - 1901 Li Tingxiao 1901 - 1905 Song Fan (2nd time) 1905 - 1908 Shengyun (b. 1858 - d. 1931) 1908 - 1911 Changgeng (b. 18... - d. 1911) Military governors Oct 1911 - Jun 1914 Zhang Fenghui (b. 1881 - d. 1958) 20 Jun 1914 - 10 Jun 1916 Lu Jianzhang (b. 1879 - d. 1918) (acting to 30 Jun 1914) 10 Jun 1916 - 25 May 1921 Chen Shufan (b. 1885 - d. 1949) 25 May 1921 - 23 Aug 1921 Yan Xiangwen (b. ... - d. 1921) 23 Aug 1921 - 10 May 1922 Feng Yuxiang (b. 1880 - d. 1948) 10 May 1922 - 1 May 1925 Liu Zhenhua (b. 1883 - d. 1956) 1 May 1925 - 29 Aug 1925 Wu Xintian 29 Aug 1925 - 25 Dec 1925 Sun Yue (b. 1878 - d. 1928) 19 Jan 1926 - 11 Apr 1926 Li Yunlong (b. 1890 - d. 1954) 11 Apr 1926 - 31 May 1926 Li Huchen 31 May 1926 - 27 Nov 1926 Jin Yune (b. 1881 - d. 1935) Civil governors Jul 1912 - 19 Oct 1913 Zhang Fenghui (s.a.) 19 Oct 1913 - 14 Jan 1914 Gao Zengjue 14 Jan 1914 - 17 Jul 1914 Song Liankui (acting to 31 Mar 1914) 17 Jul 1914 - 7 Oct 1914 Niu Chuanshan (acting) 7 Oct 1914 - 10 Jun 1916 Lu Diaoyuan (b. 1865 - d. 1932) 10 Jun 1916 - 29 Jul 1916 Chen Shufan (1st time) (s.a.) 29 Jul 1916 - 27 Feb 1917 Li Genyuan (b. 1879 - d. 1965) 27 Feb 1917 - 23 Mar 1918 Chen Shufan (2nd time) (s.a.) 23 Mar 1918 - 18 Jun 1922 Liu Zhenhua (1st time) (s.a.) 18 Jun 1922 - 5 Aug 1922 Zhang Shaozeng (b. 1871 - d. 1928) 5 Aug 1922 - 1 May 1925 Liu Zhenhua (2nd time) (s.a.) 1 May 1925 - 11 Apr 1926 Liu Zhizhou 11 Apr 1926 - Oct 1927 Sun Yue (s.a.) Chairmen of the government Oct 1927 - 1928 Song Zheyuan (b. 1885 - d. 1940) 1928 - Aug 1929 Yu Youren (b. 1879 - d. 1964) Aug 1929 - Nov 1930 Liu Yufen (b. 1886 - d. 1943) Nov 1930 - May 1933 Yang Hucheng (b. 1893 - d. 1949) May 1933 - Jan 1937 Shao Lizi (b. 1882 - d. 1967) Jan 1937 - May 1937 Wang Yishan May 1937 - Jul 1938 Sun Weiru (b. 1895 - d. 1979) Jul 1938 - Feb 1939 Jiang Dingwen (b. 1895 - d. 1974) Feb 1939 - Jun 1941 Li Genyuan (s.a.) Jun 1941 - Feb 1944 Xiong Bin (b. 1893 - d. 1964) Feb 1944 - Jul 1948 Zhu Shouzhou Jul 1948 - Dec 1949 ... Jan 1950 - Nov 1952 Ma Mingfang (s.a.) 1950 - 1954 Peng Dehuai (b. 1898 - d. 1974) (chairman Northwest Administrative Council [Gansu, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Xinjiang]) Nov 1952 - Dec 1954 Zhao Shoushan (b. 1894 - d. 1965) Governors Dec 1954 - Jul 1959 Zhao Shoushan (s.a.) Jul 1959 - Mar 1963 Zhao Boping (b. 1902 - d. 1993) Mar 1963 - May 1968 Li Qiming (b. 1915) Chairmen of the Revolutionary Committee May 1968 - Dec 1978 Li Ruishan (s.a.) Dec 1978 - Feb 1979 Wang Renzhong (s.a.) Governors Feb 1979 - Feb 1983 Yu Mingtao (b. 1917) Feb 1983 - Dec 1986 Li Qingwei (acting to May 1983) (b. 1920 - d. 1994) Dec 1986 - 29 Sep 1987 Zhang Boxing (s.a.) (acting to 17 Mar 1987) 29 Sep 1987 - Apr 1990 Hou Zongbin (b. 1929 - d. 2017) (acting to 31 Jan 1988) Apr 1990 - Nov 1994 Bai Qingcai (b. 1932 - d. 2016) Nov 1994 - 20 May 2002 Cheng Andong (acting to 1995) (b. 1936) 20 May 2002 - 28 Oct 2004 Jia Zhibang (acting to Jan 2003) (b. 1946) 28 Oct 2004 - 1 Jun 2006 Chen Deming (acting to 5 Feb 2005) (b. 1949) 1 Jun 2006 - 2 Jun 2010 Yuan Chunqing (b. 1952) (acting to 3 Feb 2007) 2 Jun 2010 - 21 Dec 2012 Zhao Zhengyong (b. 1951) (acting to 22 Jan 2011) 21 Dec 2012 - 1 Apr 2016 Lou Qinjian (s.a.) (acting to 31 Jan 2013) 1 Apr 2016 - 4 Jan 2018 Hu Heping (acting to 27 Apr 2016) (s.a.) 4 Jan 2018 - 2 Aug 2020 Liu Guozhong (s.a.) (acting to 30 Jan 2018) 2 Aug 2020 - 1 Dec 2022 Zhao Yide (acting to 25 Aug 2020) (s.a.) 1 Dec 2022 - Zhao Gang (acting to 16 Jan 2023) (b. 1968)

Shandong

    1941 -    1943 Japanese occupation

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949        Kang Sheng             (b. 1898 - d. 1975)
    1949 -    1950 Fu Qiutao             (b. 1907 - d. 1981)
    1950 -    1954 Xiang Ming             (b. 1908 - d. 1969)
    1954 -    1960 Shu Tong              (b. 1905 - d. 1998)
    1960 -    1961 Zeng Xisheng            (b. 1904 - d. 1968)
    1961 -    1967 Tan Qilong             (b. 1913 - d. 2003)
    1969        Wang Xiaoyu            (b. 1914 - d. 1995)
    1971 -    1974 Yang Dezhi             (b. 1911 - d. 1994)
    1974 -    1982 Bai Rubing             (b. 1912 - d. 1994)
    1982 -    1985 Su Yiran              (b. 1918 - d. 2021)
    1985 -    1988 Liang Buting            (b. 1921 - d. 2021)
    1988 - 1 Nov 1994 Jiang Chunyun           (b. 1930 - d. 2021)
 1 Nov 1994 -  Apr 1997 Zhao Zhihao            (b. 1931)
  Apr 1997 - 23 Nov 2002 Wu Guanzheng            (b. 1938)
23 Nov 2002 - 26 Mar 2007 Zhang Gaoli            (b. 1946)
26 Mar 2007 - 31 Mar 2008 Li Jianguo             (b. 1946)
31 Mar 2008 - 17 Jun 2017 Jiang Yikang            (b. 1953)
17 Jun 2017 - 30 Sep 2021 Liu Jiayi             (b. 1956)
30 Sep 2021 - 29 Dec 2022 Li Ganjie             (b. 1964)
29 Dec 2022 -       Lin Wu               (b. 1962)

Military governors Oct 1911 - Dec 1911 Sun Baoqi (b. 1867 - d. 1931) Dec 1911 - 19 Mar 1912 Hu Ying (b. 1884 - d. 1933) 19 Mar 1912 - 28 Mar 1912 Yu Zeda 28 Mar 1912 - 18 Aug 1913 Zhou Ziqi (b. 1871 - d. 1923) 18 Aug 1913 - 30 May 1916 Jin Yunpeng (b. 1877 - d. 1951) (acting to 17 Sep 1913) 30 May 1916 - 20 Jun 1918 Zhang Huaizhi (b. 1860 - d. 1934) (acting to 6 Jul 1916) 28 Jun 1918 - 26 Dec 1919 Zhang Shuyuan (b. 1879 - d. 1934) (acting to 1 Nov 1918) 26 Dec 1919 - 15 Oct 1923 Tian Zhongyu (b. 1869 - d. 1935) 15 Oct 1923 - 24 Apr 1925 Zheng Shiqi (b. 1873 - d. 1935) 24 Apr 1925 - 3 May 1928 Zhang Zongchang (b. 1881 - d. 1932) Civil governors Mar 1912 - 18 Aug 1913 Zhou Ziqi (s.a.) 18 Aug 1913 - 11 Feb 1914 Tian Wenlie (b. 1853 - d. 1924) (acting to 24 Dec 1913) 11 Feb 1914 - 9 May 1914 Gao Jingqi 9 May 1914 - 6 Jul 1916 Cai Rukai (b. 1867 - d. 19...) 6 Jul 1916 - 7 Oct 1916 Sun Faxu 7 Oct 1916 - 27 Jun 1918 Zhang Huaizhi (s.a.) 28 Jun 1918 - 12 Feb 1919 Zhang Shuyuan (s.a.) 12 Feb 1919 - 27 Jul 1919 Shen Mingchang (b. 1870 - d. 19...) 27 Jul 1919 - 26 Dec 1919 Qu Yingguang (b. 1883 - d. 1973) 26 Dec 1919 - 24 Jun 1920 Tian Zhongyu (1st time) (s.a.) 24 Jun 1920 - 20 Oct 1920 Qi Yaoshan (b. 1879 - d. 1946) 20 Oct 1920 - 5 Apr 1922 Tian Zhongyu (2nd time) (s.a.) 5 Apr 1922 - 15 Jun 1922 Han Guojun (b. 1857 - d. 1942) 15 Jun 1922 - 30 Sep 1922 Wang Hu (b. 1865 - d. 1933) 30 Sep 1922 - 14 Nov 1924 Xiong Bingqi (b. 1884 - d. 1959) 14 Nov 1924 - 8 Jul 1925 Gong Jibing (b. 1871 - d. 19...) (acting to 11 Feb 1925) 8 Jul 1925 - 20 Mar 1928 Zhang Zongchang (s.a.) 20 Mar 1928 - 3 May 1928 Lin Xianzu (b. 1892 - d. 1980) Chairmen of the government May 1928 Sun Liangcheng (b. 1893 - d. 1951) May 1928 - Apr 1929 Shi Jingting (b. 1886 - d. 1969) Apr 1929 - May 1929 Lu Xiuwen May 1929 - Oct 1930 Chen Diaoyuan (b. 1886 - d. 1943) Oct 1930 - Jan 1938 Han Fuju (b. 1890 - d. 1938) Jan 1938 - Jun 1941 Shen Honglie (b. 1882 - d. 1969) Jun 1941 - Nov 1941 Yu Xuezhong (b. 1889 - d. 1964) Nov 1941 - Dec 1944 Mou Zhonggeng (b. 1889 - d. 1981) Dec 1944 - Nov 1946 He Siyuan (b. 1895 - d. 1982) Nov 1946 - Sep 1948 Wang Yaowu (b. 1903? - d. 1968) Oct 1948 - Mar 1949 Qin Dechun (b. 1893 - d. 1963) Mar 1949 - Dec 1954 Kang Sheng (s.a.) Dec 1954 - Mar 1955 Tan Qilong (acting) (s.a.) Governors Mar 1955 - Nov 1958 Zhao Jianmin (b. 1912 - d. 2012) Nov 1958 - Dec 1963 Tan Qilong (s.a.) Dec 1963 - Feb 1967 Bai Rubing (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Feb 1967 - Mar 1971 Wang Xiaoyu (s.a.) Mar 1971 - Nov 1974 Yang Dezhi (s.a.) Nov 1974 - Dec 1979 Bai Rubing (s.a.) Governors Dec 1979 - Dec 1982 Su Yiran (s.a.) Dec 1982 - 3 Jun 1985 Liang Buting (s.a.) 3 Jun 1985 - Jun 1987 Li Changan (b. 1935) Jun 1987 - 5 Mar 1989 Jiang Chunyun (s.a.) (acting to 6 Feb 1988) 5 Mar 1989 - Feb 1995 Zhao Zhihao (s.a.) Feb 1995 - Dec 2001 Li Chunting (b. 1936) Dec 2001 - 12 Jan 2003 Zhang Gaoli (s.a.) (acting to 28 Mar 2002) 12 Jan 2003 - 13 Jun 2007 Han Yuqun (acting to 3 Apr 2003) (b. 1943) 13 Jun 2007 - 29 Mar 2013 Jiang Daming (b. 1953) (acting to 26 Jan 2008) 29 Mar 2013 - 11 Apr 2017 Guo Shuqing (acting to 5 Jun 2013) (b. 1956) 11 Apr 2017 - 17 Apr 2020 Gong Zheng (acting to 26 Apr 2017) (b. 1960) 17 Apr 2020 - 30 Sep 2021 Li Ganjie (acting to 21 Jul 2020) (s.a.) 30 Sep 2021 - Zhou Naixiang (b. 1961) (acting to 27 Oct 2021)

Shanxi

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1950 Cheng Zihua            (b. 1905 - d. 1991)
    1950 -    1952 Lai Ruoyu             (b. 1910 - d. 1958)
    1952        Xie Xuegong (acting)        (b. 1916 - d. 1993)
    1952        Gao Kelin             (b. 1906 - d. 2001)
    1952 -    1965 Tao Lujia             (b. 1917 - d. 2011)
    1965 -    1967 Wei Heng              (b. 1915 - d. 1967)
    1967 -    1971 Liu Geping             (b. 1903 - d. 1992)
    1971 -    1975 Xie Zhenhua            (b. 1916 - d. 2011)
    1975 -    1980 Wang Qian             (b. 1917 - d. 2007)
    1980 -    1983 Huo Shilian            (b. 1910 - d. 1996)
    1983 -    1991 Li Ligong             (b. 1925 - d. 2020)
    1991 -    1993 Wang Maolin            (b. 1934)
    1993 -  Jun 1999 Hu Fuguo              (b. 1937)
  Jun 1999 - 1 Jul 2005 Tian Chengping           (b. 1945)
 1 Jul 2005 - 31 May 2010 Zhang Baoshun           (b. 1950)
31 May 2010 - 1 Sep 2014 Yuan Chunqing           (b. 1952)
 1 Sep 2014 - 30 Jun 2016 Wang Rulin             (b. 1953)
30 Jun 2016 - 30 Nov 2019 Luo Huining            (b. 1954)
30 Nov 2019 - 1 Jun 2021 Lou Yangsheng           (b. 1959)
 1 Jun 2021 - 29 Dec 2022 Lin Wu               (b. 1962)
29 Dec 2022 - 28 Sep 2023 Lan Foan              (b. 1962)
28 Oct 2023 -       Tang Dengjie            (b. 1964)

Military governor Oct 1911 - 3 Jun 1927 Yan Xishan (b. 1883 - d. 1960) Civil governors 15 Mar 1912 - 24 Mar 1912 Li Shengduo (b. 1859 - d. 1937) 24 Mar 1912 - 15 Sep 1912 Zhou Bo (acting to 6 May 1912) 15 Sep 1912 - 30 Dec 1912 Gu Ruyong 30 Dec 1912 - 23 Jan 1913 Zhang Ruiji 23 Jan 1913 - 4 Jun 1913 Zhao Yuan 13 May 1913 - 26 May 1914 Chen Yu (acting for Zhao to 4 Jun 1913) 26 May 1914 - 6 Jul 1916 Jin Yong 6 Jul 1916 - 7 Oct 1916 Shen Mingchang (b. 1870 - d. 19...) 7 Oct 1916 - 3 Sep 1917 Sun Faxu 3 Sep 1917 - Aug 1929 Yan Xishan (s.a.) Chairmen of the government Aug 1929 - Sep 1930 Shang Zhen (b. 1888 - d. 1978) Sep 1930 - Mar 1936 Xu Yongchang (b. 1887 - d. 1959) Mar 1936 - Dec 1943 Sun Weiru (b. 1895 - d. 1979) Dec 1943 - Mar 1949 Yan Xishan (s.a.) Mar 1949 - Apr 1949 Liang Huazhi (b. 1906 - d. 1949) Jul 1949 - Feb 1951 Cheng Zihua (s.a.) Feb 1951 - May 1952 Lai Ruoyu (s.a.) May 1952 - Feb 1955 Pei Lisheng (b. 1906 - d. 2000) Governors Feb 1955 - Apr 1956 Pei Lisheng (s.a.) Apr 1956 - 1957 Wang Shiying (b. 1905 - d. 1968) 1957 - Dec 1965 Wei Heng (acting to Dec 1958) (s.a.) Dec 1965 - Mar 1967 Wang Qian (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Mar 1967 - Apr 1971 Liu Geping (s.a.) Apr 1971 - May 1975 Xie Zhenhua (s.a.) May 1975 - Dec 1979 Wang Qian (s.a.) Governors Dec 1979 - Apr 1983 Luo Guibo (b. 1908 - d. 1995) Apr 1983 - Jan 1993 Wang Senhao (b. 1933 - d. 2022) Jan 1993 - Oct 1993 Hu Fuguo (s.a.) Oct 1993 - Jul 1999 Sun Wensheng (acting to 1994) (b. 1942) Jul 1999 - 10 Jan 2004 Liu Zhenhua (b. 1940) (acting to 28 Jan 2000) 10 Jan 2004 - Jul 2005 Zhang Baoshun (s.a.) (acting to 19 Feb 2004) Jul 2005 - 3 Sep 2007 Yu Youjun (acting to 15 Jan 2006) (b. 1953) 3 Sep 2007 - 14 Sep 2008 Meng Xuenong (b. 1949) (acting to 22 Jan 2008) 14 Sep 2008 - 19 Dec 2012 Wang Jun (acting to 15 Jan 2009) (b. 1952) 19 Dec 2012 - 30 Aug 2016 Li Xiaopeng (b. 1959) (acting to 29 Jan 2013) 30 Aug 2016 - 5 Dec 2019 Lou Yangsheng (s.a.) (acting to 28 Nov 2016) 5 Dec 2019 - 4 Jun 2021 Lin Wu (acting to 18 Jan 2020) (s.a.) 4 Jun 2021 - 30 Dec 2022 Lan Foan (acting to 25 Jun 2021) (s.a.) 30 Dec 2022 - Jin Xiangjun (b. 1964) (acting to 16 Jan 2023)

Sichuan

    1680 -    1731 part of Shenchuan (see under Shaanxi)
    1735 -    1748 part of Shenchuan

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1952 -    1965 Li Jingquan            (b. 1909 - d. 1989)
    1965 -    1966 Liao Zhigao            (b. 1913 - d. 2000)
    1971 -    1972 Zhang Guohua            (b. 1914 - d. 1972)
    1972 -    1975 Liu Xingyuan            (b. 1908 - d. 1990)
    1975 -    1980 Zhao Ziyang            (b. 1919 - d. 2005)
    1980 -  Feb 1983 Tan Qilong             (b. 1913 - d. 2003)
  Feb 1983 -  Apr 1993 Yang Rudai             (b. 1926 - d. 2018)
  Apr 1993 - 6 Jan 2000 Xie Shijie             (b. 1934)
 6 Jan 2000 -  Dec 2002 Zhou Yongkang           (b. 1942)
  Dec 2002 -  Dec 2006 Zhang Xuezhong           (b. 1943)
  Dec 2006 -  Dec 2007 Du Qinglin             (b. 1946)
  Dec 2007 - 21 Nov 2012 Liu Qibao             (b. 1953)
21 Nov 2012 - 21 Mar 2018 Wang Dongming           (b. 1956)
21 Mar 2018 - 22 Apr 2022 Peng Qinghua            (b. 1957)
22 Apr 2022 -       Wang Xiaohui            (b. 1962)

Governors 1731 - 1735 Huang Tinggui (1st time) 1748 - 1749 Bandi 1749?- 1752 Cereng 1752 - 1755 Huang Tinggui (2nd time) 1755 - 1760 Kaitai 1760 - 1763 Yang Yingju (1st time) 1763 - 1764 Artai 1764 - 1765 Yang Yingju (2nd time) 1765 - 1768 Udashan 1768 - 1771 Mingshan 1771 - 1772 Wenshou (1st time) 1772 Kuilin 1772 - 1773 Liu Bingtian 1773 - 1776 Fu Leigun 1776 - 1781 Wenshou (2nd time) 1781 - 1783 Fu Kang'an (1st time) 1783 - 1786 Li Shijie (1st time) 1786 - 1787 Bao Ning 1787 - 1788 Li Shijie (2nd time) 1788 - 1789 Sun Shiyi (1st time) 1789 - 1791 Ohui 1791 - 1793 Huilin 1793 - 1794 Fu Kang'an (2nd time) 1794 - 1795 Helin (b. 1753 - d. 1796) 1795 - 1796 Sun Shiyi (2nd time) 1796 - 1797 Funing 1797 - 1799 Feimo Lebao (1st time) (b. 1740 - d. 1819) 1799 - 1800 Kuilin 1800 - 1810 Feimo Lebao (2nd time) (s.a.) 1810 - 1817 Chang Ming 1817 - 1822 Jiang Youxian (b. 1766 - d. 1830) 1822 - 1823 Chen Ruolin 1823 - 1829 Dai Sanxi 1829 - 1831 Qishan (1st time) 1831 - 1838 Oshan 1838 - 1846 Baoxing 1846 - 1849 Qishan (2nd time) 1849 - 1852 Xu Zeshun 1852 - 1853 Huicheng 1853 - 1854 Yuduan 1854 - 1856 Huang Zonghan (b. ... - d. 1864) 1856 - 1857 Wu Zhenyu 1857 - 1859 Wang Qingyun 1859 - 1860 Zeng Wangyan 1860 - 1861 Chongshi (acting) 1861 - 1867 Lo Bingzhang (b. 1793 - d. 1867) 1868 - 1875 Wutang 1875 - 1876 Wen Ge 1876 - 1886 Ding Daozhen (b. 1820 - d. 1886) 1886 - 1894 Liu Bingzhang 1894 - 1895 Tan Zhongling (b. 18... - d. 1905) 1895 - 1897 Lu Chuanlin (b. 1836 - d. 1910) 1897 Li Bingheng (b. 1830 - d. 1900) 1897 - 1898 Gong Shou 1898 - 1902 Kuijun 1902 - 1903 Cen Chunxuan (1st time) (b. 1861 - d. 1933) 1903 - 1904 ... 1904 - 1907 Bayuete Xiliang (b. 1853 - d. 1917) 1907 Chen Kuilun (b. 1857 - d. 19...) 1907 - 1908 Cen Chunxuan (2nd time) (s.a.) 1908 - 1911 Zhao Erxun (b. 1844 - d. 1927) 1911 Zhao Erfeng Military governors Dec 1911 - 13 Jun 1913 Yin Changheng (b. 1884 - d. 1952) 13 Jun 1913 - 22 Jun 1915 Hu Jingyi (b. 1878 - d. 1950) 22 Jun 1915 - 24 May 1916 Chen Huan (acting to 25 Aug 1915) (b. 1870 - d. 1939) 24 May 1916 - 24 Jun 1916 Zhou Jun 24 Jun 1916 - 8 Nov 1916 Cai E (b. 1882 - d. 1916) 13 Sep 1916 - 20 Apr 1917 Luo Peijin (b. 1878 - d. 1922) (acting for Cai to 8 Nov 1916) 20 Apr 1917 - 17 Jul 1917 Dai Kan (b. 1880 - d. 1917) 17 Jul 1917 - 3 Dec 1917 Zhou Daogang (acting to 12 Nov 1917) 18 Dec 1917 - Feb 1918 Liu Cunhou (1st time) (b. 1885 - d. 1960) Feb 1918 - 19 Nov 1919 Xiong Kewu (b. 1885 - d. 1970) 30 Dec 1919 - 12 Feb 1921 Liu Cunhou (2nd time) (s.a.) 6 Jun 1921 - 24 May 1922 Liu Xiang (1st time) (b. 1890 - d. 1938) 24 May 1922 - 12 Jul 1922 Wang Lingji (acting) (b. 1883 - d. 1967) 12 Jul 1922 - 28 Jul 1923 Liu Chengxun (b. 1884 - d. 1944) 28 Jul 1923 - 27 May 1924 Liu Xiang (2nd time) (s.a.) 27 May 1924 - 16 May 1925 Yang Sen (b. 1887 - d. 1977) 16 May 1925 - 1926 Liu Xiang (3rd time) (s.a.) 1926 - 24 Jan 1927 Deng Xihou (b. 1889 - d. 1964) 1927 - 1929 Lai Xinhui (b. 1884 - d. 1942) Civil governors Dec 1911 - 12 Jul 1912 Yin Changheng (s.a.) 12 Jul 1912 - 16 Sep 1913 Zhang Peijue (b. 1879 - d. 1915) 24 Sep 1913 - 12 Mar 1915 Chen Tingjie 12 Mar 1915 - 1 May 1915 Liu Yingze (acting) 1 May 1915 - 14 Apr 1916 Chen Huan (s.a.) 14 Apr 1916 - 24 May 1916 Huang Guoxuan (acting) 24 May 1916 - 24 Jun 1916 Liu Tiqian (acting) 24 Jun 1916 - Sep 1916 Cai E (s.a.) Sep 1916 - Apr 1917 Luo Peijin (s.a.) Apr 1917 - Aug 1917 Dai Kan (s.a.) Aug 1917 - Dec 1920 Zhang Lan (b. 1872 - d. 1955) Dec 1920 - Jun 1921 Xiong Kewu (s.a.) Jun 1921 - Dec 1922 Liu Xiang (1st time) (s.a.) Dec 1922 - Jul 1923 Liu Chengxun (s.a.) Jul 1923 - 19 Feb 1924 Liu Xiang (2nd time) (s.a.) 19 Feb 1924 - 27 May 1924 Yang Sen (1st time) (s.a.) 27 May 1924 - 6 Feb 1925 Deng Xihou (s.a.) May 1924 - Feb 1925 Xu Xiaogang (acting for Deng) (b. 1880 - d. 1956) 6 Feb 1925 - Mar 1929 Lai Xinhui (s.a.) 15 Aug 1926 - 24 Jan 1927 Yang Sen (2nd time) (s.a.) (in Wan county [now Wanzhou, Chongqing]) Chairmen of the government Mar 1929 - Feb 1935 Liu Wenhui (b. 1895 - d. 1976) Feb 1935 - Jan 1938 Liu Xiang (s.a.) Jan 1938 - May 1938 Deng Hanxiang (b. 1888 - d. 1979) May 1938 - Oct 1939 Wang Zanxu (b. 1885 - d. 1960) Oct 1939 - Oct 1940 He Guoguang (acting) (b. 1885 - d. 1969) Oct 1940 - Jun 1947 Zhang Qun (b. 1889 - d. 1990) Jun 1947 - Apr 1948 Deng Xihou (s.a.) Apr 1948 - Dec 1949 Wang Lingji (s.a.) Dec 1949 - Mar 1950 Tang Shizun (b. 1883 - d. 1950) 1950 - 1954 Liu Bocheng (b. 1892 - d. 1986) (chairman Southwest Administrative Council [Guizhou, Sichuan, Xikang, Yunnan]) 1950 - 1952 Yang Hongyan (eastern region) (b. 1906 - d. 1961) 1950 - 1952 Liu Yaobang (northern region) 1950 - 1952 Li Dazhang (southern region) (b. 1900 - d. 1976) 1950 - 1952 Li Jingquan (western region) (s.a.) Aug 1952 - Jan 1955 Li Jingquan (s.a.) Governor Jan 1955 - Mar 1967 Li Dazhang (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Mar 1967 - May 1967 Yang Chao (b. 1911 - d. ...) May 1967 - Feb 1972 Zhang Guohua (s.a.) Feb 1972 - Oct 1975 Liu Xingyuan (s.a.) Oct 1975 - Dec 1979 Zhao Ziyang (s.a.) Governors Dec 1979 - Dec 1982 Lu Dadong (b. 1915 - d. 1998) Dec 1982 - May 1985 Yang Xizong (b. 1928) May 1985 - Dec 1987 Jiang Minkuan (b. 1930) Dec 1987 - Mar 1993 Zhang Haoruo (b. 1932 - d. 2004) Mar 1993 - 12 Feb 1996 Xiao Yang (b. 1929 - d. 1998) 12 Feb 1996 - 1 Jun 1999 Song Baorui (b. 1937 - d. 2022) 1 Jun 1999 - 23 Jan 2007 Zhang Zhongwei (b. 1942) (acting to 27 Jan 2000) 23 Jan 2007 - 5 Jan 2013 Jiang Jufeng (b. 1948) (acting to 31 Jan 2007) 5 Jan 2013 - 22 Jan 2016 Wei Hong (acting to 29 Jan 2013) (b. 1954) 22 Jan 2016 - 2 Dec 2020 Yin Li (acting to 29 Jan 2016) (b. 1962) 2 Dec 2020 - Huang Qiang (acting to 2 Feb 2021) (b. 1963)

Xikang

    ... -    1939 part of Tibet
    1955        part of Sichuan

Governors
  Jul 1939 -  Apr 1950 Liu Wenhui             (s.a.)
  Apr 1950 -  Jul 1955 Liao Zhigao            (b. 1913 - d. 2000)

Yunnan

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1950 -    1952 Song Renqiong           (b. 1909 - d. 2005)
    1952 -    1959 Xie Fuzhi             (b. 1909 - d. 1972)
    1959 -    1967 Yan Hongyan            (b. 1902 - d. 1967)
    1971 -    1975 Zhou Xing             (b. 1905 - d. 1975)
    1975 -    1977 Jia Qiyun             (b. 1914 - d. 2004)
    1977 -    1985 An Pingsheng            (b. 1917 - d. 1999)
    1985 -  Jun 1995 Pu Chaozhu             (b. 1929 - d. 2002)
  Jun 1995 -  Aug 1997 Gao Yan              (b. 1942)
  Aug 1997 -  Oct 2001 Linghu An             (b. 1946)
  Oct 2001 -  Aug 2011 Bai Enpei             (b. 1946)
  Aug 2011 - 14 Oct 2014 Qin Guangrong           (b. 1950)
14 Oct 2014 - 28 Aug 2016 Li Jiheng             (b. 1957)
28 Aug 2016 - 20 Nov 2020 Chen Hao              (b. 1954)
20 Nov 2020 - 19 Oct 2021 Ruan Chengfa            (b. 1957)
19 Oct 2021 -       Wang Ning             (b. 1961)

Governors-general of Yungui (Yunnan and Guizhou) 1698 - 1705 Baxi 1705 - 1710 Bei Henuo 1710 - 1716 Kuo Li 1716 - 1720 Jiang Chenxi (b. 1653 - d. 1721) 1720 - 1722 Zhang Wenhuan 1722 - 1725 Gao Qizhou (1st time) (b. 1676 - d. 1738) 1725 Yang Mingshi (b. 1661 - d. 1737) 1726 - 1731 Ortai (governor-general of Yunguang [incl. Guangxi] from 1729) 1731 - 1733 Gao Qizhou (2nd time) (s.a.) 1733 - 1737 Zhangjia Yinjishan (b. 1695 - d. 1771) 1736 - 1740 Zhang Guangsi (1st time) (in Guizhou) 1740 - 1741 Zhang Yunsui (1st time) (in Guizhou) 1741 - 1747 Zhang Guangsi (2nd time) (in Guizhou) 1737 - 1741 Qingfu (in Yunnan) 1741 - 1750 Zhang Yunsui (2nd time) (in Yunnan) 1750 - 1755 Shise 1755 - 1756 Aibida (1st time) 1756 - 1757 Hengwen 1757 - 1761 Aibida (2nd time) 1761 - 1764 Udashan 1764 - 1766 Liu Zao 1766 - 1767 Yang Yingju 1767 - 1768 Mingrui (b. ... - d. 1768) 1768 Oling 1768 - 1769 Agui (b. 1717 - d. 1797) 1769 Mingde 1769 Asiha 1769 - 1774 Peng Bao 1774 - 1777 Tu'ende 1777 - 1780 Li Shiyao 1780 - 1781 Fu Kang'an (1st time) 1781 - 1794 Fugang 1794 - 1795 Fu Kang'an (2nd time) 1795 - 1797 Feimo Lebao (1st time) (b. 1740 - d. 1819) 1797 - 1798 Ohui 1798 - 1799 Feimo Lebao (2nd time) (s.a.) 1799 - 1800 Changling (1st time) 1800 - 1801 Gao Shulin 1801 - 1804 Lang Gan 1804 - 1820 Bailing 1820 - 1822 Shi Zhengguang 1822 - 1824 Mingshan 1824 - 1825 Changling (2nd time) 1825 - 1826 Zhao Chenzhen 1826 - 1835 Ruan Yuan (b. 1764 - d. 1849) 1835 - 1839 Yilibu 1839 - 1845 Guiliang (b. 1785 - d. 1862) 1845 - 1846 He Zhangling (b. 1785 - d. 1848) 1846 - 1847 Li Xingyuan (b. 1797 - d. 1851) 1847 - 1849 Lin Zexu (b. 1785 - d. 1850) 1849 - 1850 Cheng Yuzai (b. ... - d. 1858) 1850 - 1852 Wu Wenyong 1852 - 1854 Luo Radodian 1854 - 1855 Wu Zhenyu (1st time) 1855 - 1857 Heng Chung 1857 - 1858 Wu Zhenyu (2nd time) 1858 - 1860 Zhang Liangji (b. 1807 - d. 1871) 1860 - 1861 Liu Yuanhao 1861 - 1863 Pan Duo (b. ... - d. 1863) 1863 - 1866 Lao Chongguang (b. 1802 - d. 1867) 1866 - 1867 Zhang Kaisong 1867 - 1872 Liu Youzhao 1872 - 1876 Chen Yuying (1st time) (b. 1829 - d. 1889) 1876 - 1883 Liu Changyou 1883 - 1889 Chen Yuying (2nd time) (s.a.) 1889 - 1894 Wang Waenshao (b. 1830 - d. 1908) 1894 Tan Junpei 1894 Song Fan (1st time) 1894 - 1895 Chen Yubao 1895 - 1900 Song Fan (2nd time) 1900 - 1901 Ding Zhenduo (1st time) 1901 - 1902 Wei Guangdao 1902 - 1903 Lin Shaonian 1903 - 1904 Ding Shouduo 1904 - 1906 Ding Zhenduo (2nd time) 1906 - 1907 Cen Chunxuan (b. 1861 - d. 1933) 1907 - 1909 Xilang 1909 - 1911 Li Jingxi (b. 1859 - d. 1925) Military governors Oct 1911 - 28 Sep 1913 Cai E (b. 1882 - d. 1916) 28 Sep 1913 - 4 Oct 1913 Xie Ruyi (acting) (b. 1879 - d. 1914) 4 Oct 1913 - 7 Feb 1921 Tang Jiyao (1st time) (b. 1881 - d. 1927) 7 Feb 1921 - 25 Mar 1922 Gu Pinzhen (b. 1883 - d. 1922) 25 Mar 1922 - 1 Aug 1922 Tang Jiyao (2nd time) (s.a.) Civil governors Feb 1912 - 28 Jan 1913 Cai E (s.a.) 28 Jan 1913 - 14 Oct 1913 Luo Peijin (b. 1878 - d. 1922) 14 Oct 1913 Tang Jiyao (1st time) (s.a.) 4 Oct 1913 - 28 Apr 1914 Li Hongxiang (b. 1879 - d. 1963) (acting for Luo to 14 Oct 1913) 28 Apr 1914 - 10 Aug 1914 Tang Jiyao (2nd time) (s.a.) 10 Aug 1914 - 29 Dec 1915 Ren Kecheng (1st time) (b. 1878 - d. 1945) 29 Dec 1915 - 20 Mar 1916 Liu Zuwu (acting) (b. 1886 - d. 1922) 20 Mar 1916 - 7 Jun 1916 Long Jinguang (b. 1863 - d. 1917) 7 Jun 1916 - 5 Sep 1916 Ren Kecheng (2nd time) (s.a.) 5 Sep 1916 - 7 Feb 1921 Tang Jiyao (3rd time) (s.a.) 7 Feb 1921 - 25 Mar 1922 Gu Pinzhen (acting) (s.a.) 20 Mar 1922 - Feb 1927 Tang Jiyao (4th time) (s.a.) Feb 1927 - Aug 1927 Hu Ruoyu (b. 1894 - d. 1949) Chairmen of the government Aug 1927 - Oct 1945 Long Yun (b. 1884 - d. 1962) Oct 1945 - Dec 1945 Li Zonghuang (b. 1887 - d. 1978) Dec 1945 - Dec 1949 Lu Han (b. 1895 - d. 1974) Jan 1950 - 1950 Li Mi (b. 1902 - d. 1973) (in western Yunnan or Burma) Mar 1950 - Feb 1955 Chen Geng (b. 1903 - d. 1961) Governors Feb 1955 - Nov 1958 Guo Yingqiu (b. 1909 - d. 1985) Nov 1958 - Oct 1964 Yu Yichuan (b. 1917 - d. 1990) Oct 1964 - Jan 1965 Liu Minghui (1st time) (acting) (b. 1914 - d. 2010) Jan 1965 - Apr 1967 Zhou Xing (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Apr 1967 - Aug 1968 Li Chengfang (b. 1914 - d. 1984) Aug 1968 - Oct 1970 Tan Furen (b. 1910 - d. 1970) Oct 1970 - Oct 1975 Zhou Xing (s.a.) Oct 1975 - Feb 1977 Jia Qiyun (s.a.) Feb 1977 - Dec 1979 An Pingsheng (s.a.) Governors Dec 1979 - Apr 1983 Liu Minghui (2nd time) (s.a.) Apr 1983 - Aug 1985 Pu Chaozhu (s.a.) Aug 1985 - Jan 1998 He Zhiqiang (b. 1934) Jan 1998 - 1 Jun 2001 Li Jiating (b. 1944) 1 Jun 2001 - 6 Nov 2006 Xu Rongkai (acting to 29 Jan 2002) (b. 1942) 6 Nov 2006 - 30 Aug 2011 Qin Guangrong (s.a.) (acting to 31 Jan 2007) 30 Aug 2011 - 17 Oct 2014 Li Jiheng (acting to 16 Feb 2012) (s.a.) 17 Oct 2014 - 13 Dec 2016 Chen Hao (acting to 31 Jan 2015) (s.a.) 13 Dec 2016 - 25 Nov 2020 Ruan Chengfa (s.a.) (acting to 21 Jan 2017) 25 Nov 2020 - Wang Yubo (acting to 29 Jan 2021) (b. 1963)

Zhejiang

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Tan Zhenlin            (b. 1902 - d. 1983)
    1952 -    1954 Tan Qilong (1st time)       (b. 1913 - d. 2003)
    1954 -    1967 Jiang Hua             (b. 1907 - d. 1999)
    1968 -    1973 Nan Ping              (b. 1918 - d. 1989)
    1973 -    1977 Tan Qilong (2nd time)       (s.a.)
    1977 -    1983 Tie Ying              (b. 1916)
    1983 -    1987 Wang Fang             (b. 1920)
    1987 -    1988 Xue Ju               (b. 1922)
    1988 -  Sep 1998 Li Zemin              (b. 1934)
  Sep 1998 - 23 Nov 2002 Zhang Dejiang           (b. 1946)
23 Nov 2002 - 25 Mar 2007 Xi Jinping             (b. 1953)
25 Mar 2007 - 18 Dec 2012 Zhao Hongzhu            (b. 1947)
18 Dec 2012 - 26 Apr 2017 Xia Baolong            (b. 1952)
26 Apr 2017 - 1 Sep 2020 Che Jun              (b. 1955)
 1 Sep 2020 - 7 Dec 2022 Yuan Jiajun            (b. 1962)
 7 Dec 2022 -       Yi Lianhong            (b. 1959)

Governors 1696 - 1702 Kuo Shilong 1702 - 1708 Jin Shirong 1708 - 1710 Liang Nai 1710 - 1717 Fan Shichong (b. 16... - d. 1721) 1717 - 1725 Jiaoluomanbao 1725 - 1727 Zhuo Gaoqi 1727 - 1729 Li Wei (1st time) (b. c.1687 - d. 1738) 1729 - 1730 Xing Gui 1730 - 1732 Li Wei (2nd time) (s.a.) 1732 - 1735 Cheng Yuanzhang 1735 - 1739 Hao Yulin 1739 - 1742 Depei 1742 - 1744 Nasutu 1744 - 1746 Martai 1746 - 1757 Garjishan 1757 - 1759 Yang Yingju 1759 - 1764 Yang Tingzhang 1764 - 1768 Su Zhang (b. 1688 - d. 1772) 1768 - 1770 Cui Yangjie 1770 - 1771 Zhong Yin (1st time) (b. ... - d. c.1780) 1771 Fu Ming'an 1771 - 1778 Zhong Yin (2nd time) (s.a.) 1778 - 1779 Yang Jingsu 1779 - 1780 San Bao 1780 - 1781 Fu Leigun (1st time) 1781 - 1782 Chen Huizu (b. 1732 - d. 1783) 1782 - 1785 Fu Leigun (2nd time) 1785 - 1786 Lade 1786 - 1787 Changjing (b. ... - d. 1793) 1787 - 1788 Li Shiyao 1788 - 1789 Fu Kang'an 1789 - 1795 Wulana 1795 - 1796 Helin 1796 - 1798 Kuilun 1798 - 1799 Fuzhang 1799 Zhang Lin 1799 - 1806 Yude (b. 17... - d. 1809) 1806 - 1809 Alinbao (b. 17... - d. 1809) 1809 - 1810 Fang Weidian (b. 1756 - d. 1810) 1810 - 1817 Wang Zhiyi 1817 - 1820 Dong Jiaozeng 1820 - 1822 Qingbao 1822 - 1825 Zhao Shenchen 1825 - 1832 Sun Erzhun (b. 1770 - d. 1832) 1832 - 1836 Cheng Zuluo 1836 - 1839 Zhong Xiang 1839 Zhou Tianjue 1839 - 1840 Guiliang (b. 1785 - d. 1862) 1840 Deng Tingzhen (b. 1776 - d. 1846) 1840 - 1841 Yan Botao (b. 1788 - d. 1855) 1841 - 1842 Yang Guozhen (b. 1782 - d. 1849) 1842 - 1843 Yiliang 1843 - 1850 Liu Yunke 1850 - 1851 Yutai 1851 Ji Zhizhang 1851 Wang Yide (1st time) 1851 - 1852 Yu Rui (acting) 1852 - 1853 Wu Wenrong 1853 - 1854 Huicheng 1854 - 1859 Wang Yide (2nd time) 1859 - 1862 Qingduan 1862 - 1863 Qiling 1863 - 1866 Zuo Congtang 1866 - 1868 Wutang 1868 Ma Xinyi 1868 - 1871 Yinggui 1871 - 1876 Li Henian (b. ... - d. 1890) 1876 - 1884 Hejing 1884 - 1887 Yang Zhangjun 1887 - 1892 Bian 1892 - 1894 Tan Zhonglin 1894 - 1898 Bian Baoquan (b. ... - d. 1898) 1898 - 1903 Xu Yinggui (b. 18... - d. 1903) 1903 - 1904 Li Xingrui 1904 - 1905 Wei Guangdao 1905 - 1911 Songshou (b. 18... - d. 1911) Military governors Nov 1911 - 5 Jan 1912 Tang Shouqian (b. 1856 - d. 1917) 16 Jan 1912 - 23 Jul 1912 Jiang Zungui (1st time) (b. 1882 - d. 1931) 23 Jul 1912 - 11 Apr 1916 Zhu Rui (b. 1882 - d. 1916) 11 Apr 1916 - 5 May 1916 Qu Yingguang (b. 1883 - d. 1973) 5 May 1916 - 1 Jan 1917 Lu Gongwang (b. 1879 - d. 1954) 1 Jan 1917 - 13 Aug 1919 Yang Shande (b. 1873 - d. 1919) 14 Aug 1919 - 7 Sep 1924 Lu Yongxiang (b. 1867 - d. 1933) 20 Sep 1924 - 19 Dec 1926 Sun Chuanfang (b. 1885 - d. 1935) 19 Dec 1926 - 29 Dec 1926 Jiang Zungui (2nd time) (s.a.) 29 Dec 1926 - 17 Feb 1927 Meng Zhaoyue Civil governors Nov 1911 Chen Jieshi Nov 1911 - Feb 1912 Chu Fucheng (b. 1873 - d. 1948) Feb 1912 - Jul 1912 Zhu Zhechen 12 Jul 1912 - 23 Jul 1912 Jiang Zungui (s.a.) 23 Jul 1912 - 10 Sep 1913 Zhu Rui (s.a.) 10 Sep 1913 - 6 Jul 1916 Qu Yingguang (s.a.) 6 Jul 1916 - 1 Jan 1917 Lu Gongwang (s.a.) 1 Jan 1917 - 24 Jun 1920 Qi Yaoshan (b. 1879 - d. 1946) 24 Jun 1920 - 28 Oct 1922 Shen Jinjian (b. 1873 - d. 19...) 28 Oct 1922 - 22 Sep 1924 Zhang Zaiyang (1st time) (b. 1874 - d. 1945) 22 Sep 1924 - 20 Oct 1926 Xia Chao (b. 1882 - d. 1926) 20 Oct 1926 - 29 Oct 1926 Zhang Zaiyang (2nd time) (acting) (s.a.) 29 Oct 1926 - 17 Feb 1927 Chen Yi (b. 1883 - d. 1950) Chairmen of the government Mar 1927 - Aug 1927 Zhang Jingjiang (1st time) (b. 1876 - d. 1950) Aug 1927 - Oct 1927 Zhou Fengqi (b. 1879 - d. 1938) Oct 1927 - May 1928 He Yingqin (b. 1889 - d. 1987) May 1928 - Nov 1928 Jiang Bocheng (b. 1888 - d. 1952) Nov 1928 - Dec 1930 Zhang Jingjiang (2nd time) (s.a.) Dec 1930 - Dec 1931 Zhang Nanxian (b. 1874 - d. 1968) Dec 1931 - Dec 1934 Lu Diping (b. 1887 - d. 1935) Dec 1934 - Dec 1935 Huang Shaohong (1st time) (b. 1895 - d. 1966) Dec 1935 - Nov 1937 Zhu Jiahua (b. 1893 - d. 1963) Nov 1937 - Jun 1946 Huang Shaohong (2nd time) (s.a.) Jun 1946 - Mar 1948 Shen Honglie (b. 1882 - d. 1969) Mar 1948 - Feb 1949 Chen Yi (s.a.) Feb 1949 - Jun 1949 Zhou Yan (b. 1895 - d. 1953) Aug 1949 - Nov 1952 Tan Zhenlin (s.a.) Nov 1952 - Jan 1955 Tan Qilong (s.a.) Governors Jan 1955 - Dec 1957 Sha Wenhan (b. 1908 - d. 1964) Jan 1958 - Mar 1967 Zhou Jianren (b. 1888 - d. 1984) Chairmen of the Revolutionary Committee Mar 1967 - Aug 1967 Long Qian (b. 1913 - d. 1992) Aug 1967 - May 1973 Nan Ping (s.a.) May 1973 - Feb 1977 Tan Qilong (s.a.) Feb 1977 - Dec 1979 Tie Ying (s.a.) Governors Dec 1979 - Apr 1983 Li Fengping (b. 1912 - d. 2008) Apr 1983 - Jan 1988 Xue Ju (s.a.) Jan 1988 - Nov 1990 Shen Zulun (b. 1931 - d. 2023) Nov 1990 - Jan 1993 Ge Hongsheng (acting to Mar 1991) (b. 1931 - d. 2020) Jan 1993 - 15 Apr 1997 Wan Xueyuan (b. 1941) 15 Apr 1997 - 12 Oct 2002 Chai Songyue (b. 1941) (acting to 20 Jan 1998) 12 Oct 2002 - 22 Jan 2003 Xi Jinping (acting) (s.a.) 22 Jan 2003 - 30 Aug 2011 Lu Zushan (b. 1946) 30 Aug 2011 - 21 Dec 2012 Xia Baolong (b. 1952) (acting to 16 Jan 2012) 21 Dec 2012 - 4 Jul 2016 Li Qiang (acting to 31 Jan 2013) (b. 1959) 4 Jul 2016 - 28 Apr 2017 Che Jun (acting to 20 Jan 2017) (s.a.) 28 Apr 2017 - 4 Sep 2020 Yuan Jiajun (acting to 7 Jul 2017) (s.a.) 4 Sep 2020 - 30 Sep 2021 Zheng Shanjie (b. 1961) (acting to 29 Sep 2020) 30 Sep 2021 - Wang Hao (acting to 21 Jan 2022) (b. 1963)

Autonomous regions


Guangxi

    1911        split from Guangdong province
 5 Mar 1958        Guangxi Zhuang Autonomous Region

Secretaries of the Regional Committee of the Communist Party
    1949 -    1953 Zhang Yunyi            (b. 1892 - d. 1974)
    1953 -    1957 Chen Manyuan            (b. 1911 - d. 1986)
    1957 -    1961 Liu Jianxun            (b. 1913 - d. 1983)
    1961 -    1966 Wei Guoqing (1st time)       (b. 1913 - d. 1989)
    1966 -    1967 Qiao Xiaoguang (1st time)     (b. 1918 - d. 2003)
    1970 -    1975 Wei Guoqing (2nd time)       (s.a.)
    1975 -    1977 An Pingsheng            (b. 1917 - d. 1999)
    1977 -  Jun 1985 Qiao Xiaoguang (2nd time)     (s.a.)
  Jun 1985 -  Oct 1990 Chen Huiguang           (b. 1938)
  Oct 1990 -  Jul 1997 Zhao Fulin             (b. 1932)
  Jul 1997 - 29 Jun 2006 Cao Bochun             (b. 1941)
29 Jun 2006 -  Dec 2007 Liu Qibao             (b. 1953)
  Dec 2007 - 19 Nov 2012 Guo Shengkun            (b. 1954)
19 Nov 2012 - 21 Mar 2018 Peng Qinghua            (b. 1957)
21 Mar 2018 - 19 Oct 2021 Lu Xinshe             (b. 1956)
19 Oct 2021 -       Liu Ning              (b. 1962)

Military governors Nov 1911 - Jan 1912 Shen Bingkun (b. 1862 - d. 1913) Jan 1912 - 7 Mar 1916 Lu Rongting (1st time) (b. 1858 - d. 1928) 7 Mar 1916 - 10 Apr 1917 Chen Bingkun (b. 1868 - d. 1927) 10 Apr 1917 - 16 Jul 1921 Tan Haoming (b. 1871 - d. 1925) 1 Oct 1921 - May 1922 Chen Jiongming (b. 1878 - d. 1933) May 1922 - 30 Jan 1923 Liu Zhenhuan (1st time) (b. 1890 - d. 1972) 30 Jan 1923 - 30 Jan 1924 Lin Junting (b. 1876 - d. 1933) 30 Jan 1924 - 9 Oct 1924 Lu Rongting (2nd time) (s.a.) 11 Nov 1924 - 12 May 1925 Li Zongren (b. 1890 - d. 1969) 12 May 1925 - 31 Jul 1925 Liu Zhenhuan (2nd time) (s.a.) Civil governors Jan 1912 - 19 Sep 1913 Lu Rongting (s.a.) 19 Sep 1913 - 24 Oct 1913 Wei Shaogao 24 Oct 1913 - 3 Jul 1915 Zhang Mingqi (b. 1875 - d. 1945) 3 Jul 1915 - 13 Jul 1915 Li Guoyun 3 Jul 1915 - 10 Jul 1915 Lu Rongting (acting for Li) (s.a.) 10 Jul 1915 - 13 Jul 1915 Tian Chengbin (acting for Li) 13 Jul 1915 - 6 Jul 1916 Wang Zutong 6 Jul 1916 - 19 Jul 1916 Luo Peijin (b. 1878 - d. 1922) 19 Jul 1916 - 8 Oct 1916 Chen Bingkun (s.a.) 8 Oct 1916 - 25 Jul 1917 Liu Chengen 25 Jul 1917 - 21 Dec 1917 Zhu Qinglan (b. 1874 - d. 1941) 21 Dec 1917 - Jul 1921 Li Jingcheng (b. 1867 - d. 1944) Jul 1921 - 22 May 1922 Ma Junwu (b. 1882 - d. 1939) 18 Jun 1922 - 21 Mar 1923 Zhang Qihuang (b. 1877 - d. 1927) 21 Mar 1923 - 6 Nov 1924 Lin Junting (acting) (s.a.) 6 Nov 1924 - 31 Jul 1925 Liu Zhenhuan (s.a.) (nominated by Southern government) 11 Nov 1924 - May 1929 Huang Shaohong (b. 1895 - d. 1966) (elected by local parliament) Chairmen of the government May 1929 - Oct 1929 Yu Zuobai (b. 1889 - d. 1959) Oct 1929 - Jun 1930 Lu Huanyan (b. 1892 - d. 1930) Jun 1930 - Nov 1949 Huang Xuchu (b. 1893 - d. 1975) Nov 1949 - Dec 1949 Li Pinxian (b. 1891 - d. 1987) Dec 1949 - Feb 1955 Zhang Yunyi (s.a.) Feb 1955 - Dec 1977 Wei Guoqing (s.a.) Dec 1977 - Dec 1979 Qiao Xiaoguang (s.a.) Dec 1979 - Apr 1983 Qin Yingji (b. 1915 - d. 1992) Apr 1983 - Dec 1989 Wei Chunshu (b. 1922) Dec 1989 - Jan 1998 Cheng Kejie (b. 1933 - d. 2000) Jan 1998 - 1 Apr 2003 Li Zhaozhuo (b. 1944) 1 Apr 2003 - 28 Dec 2007 Lu Bing (acting to Jan 2004) (b. 1944) 28 Dec 2007 - 28 Mar 2013 Ma Biao (acting to 26 Jan 2008) (b. 1954) 28 Mar 2013 - 19 Oct 2020 Chen Wu (acting to 19 Apr 2013) (b. 1954) 19 Oct 2020 - Lan Tianli (acting to 25 Jan 2021) (b. 1962)

Nei Mongol

    1934 -    1945 under Japanese rule
 1 May 1947        Nei Mongol (Inner Mongolia) Autonomous Region

Secretaries of the Regional Committee of the Communist Party
    1947 -    1966 Ulanhu               (b. 1906 - d. 1988)
    1966 -    1967 Xie Xuegong            (b. 1916 - d. 1993)
    1968 -    1969 Deng Haiqing            (b. 1909 - d. 1997)
    1969 -    1971 Zheng Weishan           (b. 1915 - d. 2000)
    1971 -    1978 You Taizhong            (b. 1918 - d. 1998)
    1978 -  Mar 1986 Zhou Hui              (b. 1918 - d. 2004)
  Mar 1986 -  Sep 1987 Zhang Shuguang           (b. 1923 - d. 2002)
  Sep 1987 -  Aug 1994 Wang Qun              (b. 1926 - d. 2017)
  Aug 1994 - 4 Dec 2001 Liu Mingzu             (b. 1936)
 4 Dec 2001 - 30 Nov 2009 Chu Bo               (b. 1944)
30 Nov 2009 - 18 Dec 2012 Hu Chunhua             (b. 1963)
18 Dec 2012 - 29 Aug 2016 Wang Jun              (b. 1952)
29 Aug 2016 - 25 Oct 2019 Li Jiheng             (b. 1957)
25 Oct 2019 - 30 Apr 2022 Shi Taifeng            (b. 1956)
30 Apr 2022 -       Sun Shaocheng           (b. 1960)

Chairman of the Autonomous Political Council; from 1937, chairman of the Inner Mongolia Federation 1934 - 1949 Dewang (b. 1902 - d. 1966) Chairmen of the government May 1947 - Apr 1967 Ulanhu (s.a.) Apr 1967 - Jun 1967 Liu Xianquan (b. 1914 - d. 1992) Jun 1967 - May 1971 Deng Haiqing (s.a.) May 1971 - Oct 1978 You Taizhong (s.a.) Oct 1978 - Dec 1982 Kong Fei (b. 1911 - d. 1993) Dec 1982 - Mar 1993 Bu He (b. 1926 - d. 2017) Mar 1993 - Jan 1998 Wu Liji (b. 1933 - d. 2001) Jan 1998 - 12 Jun 2000 Yun Bulong (b. 1937 - d. 2000) 12 Jun 2000 - 23 Aug 2000 Zhou Dehai (acting) 23 Aug 2000 - 3 Apr 2003 Uyunqimg (f) (b. 1942 - d. 2024) (acting to 23 Feb 2001) 3 Apr 2003 - 3 Apr 2008 Yang Jing (acting to 14 Jan 2004) (b. 1953) 3 Apr 2008 - 30 Mar 2016 Bagatur (acting to 12 Jan 2009) (b. 1955) 30 Mar 2016 - 5 Aug 2021 Bu Xiaolin (f) (b. 1958) (acting to 23 Jun 2016) 5 Aug 2021 - Wang Lixia (f) (b. 1964) (acting to 9 Sep 2021)

Rehe (Jehol)

    1934 -    1945 part of Manchukuo
    1955        part of Nei Mongol

Governors
 6 Apr 1912 - 12 Dec 1912 Jiang Guiti (1st time)       (b. 1843 - d. 1922)
12 Dec 1912 - 31 Jul 1913 Xiong Xiling            (b. 1870 - d. 1937)
 1 Aug 1913 - 11 Sep 1921 Jiang Guiti (2nd time)       (s.a.)
29 Jul 1920 - 11 Sep 1921  Shu Hejun (acting for Jiang)
11 Sep 1921 - 29 May 1922 Ji Jinchun             (b. 1877 - d. 1948)
29 May 1922 - 1 Jul 1924 Wang Huaiqing           (b. 1876 - d. 1953)
 1 Jul 1924 - 11 Dec 1924 Mi Zhenbiao            (b. 1860 - d. 1929)
11 Dec 1924 - 30 Nov 1925 Kan Chaoxi             (b. 1884 - d. 1951)
30 Nov 1925 - 4 Dec 1925 Zhang Pengfei (acting)
 4 Dec 1925 - 5 Apr 1926 Song Zheyuan            (b. 1885 - d. 1940)
Chairmen of the government
 5 Apr 1926 -  Jul 1932 Tang Yulin             (b. 1871 - d. 1935)
  Jul 1932 -    1935 Zhang Bingyi
    1935 -  Dec 1941 Li Yunchang            (b. 1908 - d. ...)
Governors (Nationalist)
  Dec 1941 -  Feb 1948 Liu Duoquan            (b. 1897 - d. 1985)
  Jun 1948 -  Apr 1949 Sun Du               (b. 1898 - d. 1967)
Chairmen of the government
    1945 -    1949 Li Yunchang            (s.a.)
    1949        Li Ziguang             (b. 1902 - d. 1967)
  Apr 1949 -  Jan 1953 Luo Chengde            (b. 1909 - d. 1990)
  Jan 1953 -  Sep 1954 Shen Zhao             (b. 1917)
  Feb 1955 -  May 1955 Wang Guoquan            (b. 1916)

Suiyuan

    1937 -    1945 Japanese occupation
    1954        part of Nei Mongol

Governors
12 Oct 1912 - 21 Apr 1914 Zhang Shaozeng           (b. 1871 - d. 1928)
21 Apr 1914 - 7 Oct 1916 Pan Juying             (b. 1882 - d. 19...)
 7 Oct 1916 - 27 Jul 1917 Jiang Yanxing           (b. 1875 - d. 1941)
27 Jul 1917 - 6 Aug 1917 Chen Guangyuan           (b. 1873 - d. 1939)
 6 Aug 1917 - 31 Dec 1920 Cai Chengxun            (b. 1871 - d. 1946)
31 Dec 1920 - 4 Jan 1925 Ma Fuxiang             (b. 1876 - d. 1932)
31 Dec 1920 - 26 May 1921  Zhu Denggao (acting for Ma)
 4 Jan 1925 - 9 Jan 1926 Li Minzhong            (b. 1887 - d. 1949)
 9 Jan 1926 - 9 Sep 1926 Liu Yufen             (b. 1886 - d. 1943)
 9 Sep 1926 - 13 Nov 1927 Shang Zhen             (b. 1888 - d. 1978)
13 Nov 1927 -  Jun 1928 Ji Jinchun             (b. 1877 - d. 1948)
Chairmen of the government
  Jun 1928 -  Dec 1928 Li Peiji              (b. 1885 - d. 1970)
  Dec 1928 -  Aug 1929 Xu Yongchang            (b. 1887 - d. 1959)
  Aug 1929 -  Aug 1931 Jiang Hongyu
  Aug 1931 -  Nov 1946 Fu Zuoyi              (b. 1893 - d. 1974)
  Nov 1946 -  Aug 1952 Dong Qiwu             (b. 1899 - d. 1989)
  Aug 1952 -  Jun 1954 Ulanhu               (b. 1906 - d. 1988)

Ningxia

    1954        part of Gansu
25 Oct 1958        Ningxia Hui Autonomous Region

Secretaries of the Regional Committee of the Communist Party
    1949 -    1951 Pan Zili              (b. 1904 - d. 1972)
    1951 -    1952 Zhu Min              (b. 1912 - d. 1981)
    1953 -    1954 Li Jinglin (1st time)       (b. 1909 - d. 1980)
    1957 -    1958 Liu Geping             (b. 1903 - d. 1992)
    1958        Wang Feng (1st time)        (b. 1910 - d. 1998)
    1958 -    1959 Li Jinglin (2nd time)       (s.a.)
    1959 -    1961 Wang Feng (2nd time)        (s.a.)
    1961 -    1967 Yang Jingren            (b. 1918 - d. 2001)
    1970 -    1977 Kang Jianmin            (b. 1916 - d. 1977)
    1977 -    1979 Huo Shilian            (b. 1910 - d. 1996)
    1979 -    1986 Li Xuezhi             (b. 1923 - d. 2005)
    1986 -    1989 Shen Daren             (b. 1928 - d. 2017)
    1989 - 26 Aug 1997 Huang Huang            (b. 1946)
26 Aug 1997 -  Mar 2002 Mao Rubai             (b. 1938)
  Mar 2002 -  Jul 2010 Chen Jianguo            (b. 1945)
  Jul 2010 - 19 Mar 2013 Zhang Yi              (b. 1950)
19 Mar 2013 - 10 Jun 2017 Li Jianhua             (b. 1954)
10 Jun 2017 - 25 Oct 2019 Shi Taifeng            (b. 1956)
25 Oct 2019 - 29 Mar 2022 Chen Run'er            (b. 1957)
29 Mar 2022 -       Liang Yanshun           (b. 1962)

Governors 29 Jul 1912 - 20 Sep 1912 Chang Lian 20 Sep 1912 - 31 Dec 1920 Ma Fuxiang (b. 1876 - d. 1932) 7 Jan 1921 - Dec 1928 Ma Hongbin (b. 1883 - d. 1960) Chairmen of the government Dec 1928 - Feb 1929 Men Zhizhong (b. 1888 - d. 1960) Feb 1929 - May 1929 Ji Hongchang (b. 1895 - d. 1934) May 1929 - May 1930 Feng Anbang (b. 1885 - d. 1938) May 1930 - Oct 1930 Ma Hongbin (s.a.) Oct 1930 - Aug 1932 Ma Wenche Aug 1932 - Aug 1949 Ma Hongkui (b. 1892 - d. 1970) Oct 1949 - Oct 1951 Pan Zili (s.a.) Oct 1951 - Sep 1954 Xing Zhaotang (b. 1893 - d. 1961) Mar 1958 - Sep 1960 Liu Geping (s.a.) Sep 1960 - Dec 1967 Yang Jingren (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee Dec 1967 - Jan 1977 Kang Jianmin (s.a.) Jan 1977 - Feb 1979 Huo Shilian (s.a.) Chairmen of the government Feb 1979 - Mar 1983 Ma Xin (b. 1917) Mar 1983 - Apr 1987 Hei Boli (b. 1918) Apr 1987 - Dec 1997 Bai Lichen (b. 1941) Dec 1997 - 12 May 2007 Ma Qizhi (acting to May 1998) (b. 1943) 12 May 2007 - 26 Mar 2013 Wang Zhengwei (b. 1957) (acting to 21 Jan 2008) 26 Mar 2013 - 3 Jul 2016 Liu Hui (f) (b. 1959) (acting to 23 Apr 2013) 3 Jul 2016 - 9 May 2022 Xian Hui (f) (b. 1958) (acting to 19 Sep 2016) 9 May 2022 - Zhang Yupu (acting to 21 May 2022) (b. 1962)

Xinjiang

 1 Oct 1955        Xinjiang Uygur Autonomous Region

Secretaries of the Regional Committee of the Communist Party
    1949 -    1952 Wang Zhen             (b. 1908 - d. 1993)
    1952 -    1967 Wang Enmao (1st time)       (b. 1913 - d. 2001)
    1970 -    1972 Long Shujin            (b. 1910 - d. 2003)
    1972 -    1978 Sai Fuding = Seypidin       (b. 1915 - d. 2003)
    1978 -    1981 Wang Feng             (b. 1910 - d. 1998)
    1981 -  Oct 1985 Wang Enmao (2nd time)       (s.a.)
  Oct 1985 -  Jan 1996 Song Hanliang           (b. 1934 - d. 2000)
  Jan 1996 - 24 Apr 2010 Wang Lequan            (b. 1944)
24 Apr 2010 - 29 Aug 2016 Zhang Chunxian           (b. 1953)
29 Aug 2016 - 25 Dec 2021 Chen Quanguo            (b. 1955)
25 Dec 2021 -       Ma Xingrui             (b. 1959)

Military governors in Kuldja (Yining) 1762 - 1766 Mingrui (b. ... - d. 1768) 1766 - 1768 Agui (b. 1717 - d. 1797) 1768 - 1781 ... 1781 - 1783 Mingliang (1st time) (b. 1735 - d. 1822) 1783 - 1793 ... 1793 - 1795 Pufu 1795 - ... Mingliang (2nd time) (s.a.) 1809 - 18.. Jinchang (b. 17... - d. 1828) 1816 - 1817 Changling (1st time) (b. 1758 - d. 1838) 1817 - 1826 ... 1826 - 1828 Changling (2nd time) (s.a.) 1828 - 183. Teyingshunbao 18.. - 1871 ... Military governors in Dihua (Ürümqi) 1762 - 1780 ... 1780 - 1781 Kuilin (b. ... - d. 1794) 1781 - 1792 ... 1792 - 1799 Yimian 1799 - 1802 Fujun 1802 - 1809 ... 1809 - 1814 Guanming 1814 - 1817 Yichong'a 1817 - 1822 ... 1822 - 1829 Yinghui (b. ... - d. 1832) 1829 - 1858 ... 1858 - 18.. Tokapu 18.. - 1875 ... 1875 - 1880 Zuo Dongtang (b. 1812 - d. 1885) 1877 - 1884 Liu Jintang (civil governor) (b. 1844 - d. 1894) Governors in Tarbagatai (Tacheng) 1881 - 1891 Xinlun 1892 - ... Ngorqinguo Governors-general 1884 - 1889 Liu Jintang (s.a.) 1889 - 1890 Wei Guangdo 1891 - 1896 Dao Mo 1896 - 1902 Yao Yingqi 1903 - 1905 Pan Xiaonu 1905 - 1910 Lian Kui 1910 - 25 Apr 1912 Yuan Dahua Governors 25 Apr 1912 - 7 May 1912 Yuan Hongyou (b. 18... - d. 1912) 7 May 1912 - 6 Jul 1928 Yang Zengxin (b. 1867 - d. 1928) 7 Jul 1928 - 9 Jul 1928 Fan Yaonan (b. 1879 - d. 1928) 9 Jul 1928 - 12 Apr 1933 Jin Shuren (b. 1880 - d. 1941) Apr 1933 - Aug 1933 Liu Wenlong (b. 1870 - d. 1950) Aug 1933 - Mar 1934 Zhu Ruixi (b. 1862 - d. 1934) Mar 1934 - Sep 1944 Sheng Shicai (b. 1897 - d. 1970) Chairmen of the government Sep 1944 - Apr 1946 Wu Zhongxin (b. 1884 - d. 1959) Apr 1946 - May 1947 Zhang Zhizhong (b. 1891 - d. 1969) May 1947 - Dec 1948 Maisi Wude = Mas'ud Sabri (b. 1886/88 - d. 1951) Dec 1948 - Sep 1955 Bao Erhan = Burhan Shahidi (b. 1894 - d. 1988) 1949 - 1971 Yaole Boshi = Hadji Yolbars Khan (b. 1889 - d. 1971) (Nationalist; in Taiwan) 1949 - 1955 Peng Dehuai (political commissar) (b. 1898 - d. 1974) Sep 1955 - Aug 1967 Sai Fuding = Seypidin (s.a.) (chairman People's Council) Chairmen of the Revolutionary Committee Aug 1967 - Dec 1972 Long Shujin (s.a.) Dec 1972 - Jan 1978 Sai Fuding = Seypidin (s.a.) Jan 1978 - Aug 1979 Wang Feng (s.a.) Chairmen of the government Aug 1979 - Dec 1985 Ismail Amat (b. 1935 - d. 2018) Dec 1985 - Mar 1993 Tomur Dawamat (b. 1927 - d. 2018) Mar 1993 - Jan 2003 Abdulahat Abdurixit (b. 1942) Jan 2003 - 28 Dec 2007 Ismail Tiliwaldi (b. 1944) 28 Dec 2007 - 31 Dec 2014 Nur Bekri (acting to 22 Jan 2008) (b. 1961) 31 Dec 2014 - 30 Sep 2021 Shohrat Zakir (b. 1953) (acting to 24 Jan 2015) 30 Sep 2021 - Erkin Tuniyaz (b. 1961) (acting to 27 Jan 2022)

Altay

 1 Jun 1919        Altay special region incorporated into Xinjiang province

Governors-general
17 May 1912 - 7 Nov 1914 Paleta
 9 Jan 1914 - 3 Dec 1915 Liu Changbing
              (acting for Paleta to 7 Nov 1914)
 3 Dec 1915 - 15 Mar 1918 Cheng Ke              (b. 1878 - d. 1936)
15 Mar 1918 - 1 Jun 1919 Zhang Qingtong

Xizang

    1912 -    1950 Tibet de facto independent
 9 Sep 1965        Xizang (Tibet) Autonomous Region

Secretaries of the Regional Committee of the Communist Party
    1951 -    1965 Zhang Jingwu            (b. 1906 - d. 1971)
    1965 -    1970 Zhang Guohua            (b. 1914 - d. 1972)
    1970 -    1980 Ren Rong              (b. 1917 - d. 2017)
    1980 -  Jun 1985 Yin Fatang             (b. 1922)
  Jun 1985 -  Dec 1988 Wu Jinghua             (b. 1931)
  Dec 1988 - 1 Dec 1992 Hu Jintao             (b. 1942)
 1 Dec 1992 -  Oct 2000 Chen Kuiyuan            (b. 1941)
  Oct 2000 - 16 Dec 2004 Guo Jinlong            (b. 1947)
16 Dec 2004 -  May 2006 Yang Chuantang           (b. 1954)
  Nov 2005 -  Aug 2011 Zhang Qingli            (b. 1951)
              (acting for Yang to May 2006)
  Aug 2011 - 28 Aug 2016 Chen Quanguo            (b. 1955)
28 Aug 2016 - 19 Oct 2021 Wu Yingjie             (b. 1956)
19 Oct 2021 -       Wang Junzheng           (b. 1963)

Chinese ambans (representatives of the emperors at the court of the Dalai Lama) 1709 - 1711 Ho Shou (envoy) 1720 - 1721 Yanxin (military commandant) 1721 - 1723 Ts'eban Norbu (military commandant) 1723 - 1724 Orai 1726 - 172. Oci + Bandi 1727 - 1728 Sengko + Mailu (1st time) (envoys) 1728 Jalangga (military commandant) 1728 - 1733 Sengko + Mailu (2nd time) 1733 - 1734 Qingbu + Miyuser 1734 Arxun + Nasutai (1st time) 1734 - 1737 Nasutai (2nd time) 1737 - 1739 Hanggilu 1739 - 1741? Jishan (1st time) 1742 - 1745 Sopai (1st time) 1745 - 1747 Fujing (1st time) (b. ... - d. 1750) 1747 - 1748 Fujing (2nd time) (s.a.) + Sopai (2nd time) 1748 Sopai (3rd time) 1748 - 1749 Labdon = La-bu-dun (b. 1703 - d. 1750) 1749 - 1750 Jishan (2nd time) 1750 - 1751 Jishan (3rd time) + Fujing (3rd time) (s.a.) 1751 Bandi (1st time) 1751 Ts'ebin (commissioner) 1751 - 1752 Bandi (2nd time) + rNamgyal 1752 - 1786 ... 1786 - 1789 Qingli 1791 - 179. Bao-tai 179. - 1804 ... 1804 - 1805 Ts'e-pa-k'e 1805 - 1820 ... 1820 - 1823 Wen-gan 1823 - 1839 ... 1839 - 1842 Mengbao 1843 - 1847 Qishan 1847 - 18.. Binliang 18.. - 1886 ... 1886 - 1888 Wenshi 1888 - 1892 Shengtai 1896 - ... Kuihan 1902 - 1904 Yugang 1904 - 1906 Yutai 1906 - 1912 Lianyu Chinese special envoys to Tibet 9 May 1912 - 2 Apr 1914 Zhong Ying 2 Apr 1914 - 16 May 1924 Lu Xingqi 2 Mar 1916 - 16 May 1924 Li Jiazhe (acting for Lu) Heads of state Mar 1951 - Mar 1959 rJe-btsun-'Jam-dpal-ngag-dbang- blo-bzang-ye-shes-bstan-'dzin- rgya-mtsho (14th Dalai Lama) (b. 1935) Mar 1959 - Dec 1964 Bskal-bzang Tshe-brtan (10th Panchen Lama) (b. 1938 - d. 1989) Jan 1951 - 1967 Zhang Guohua (s.a.) (military commander-in-chief) Chairmen of the government Dec 1964 - Feb 1967 Ngapoi Ngawang Jigme (1st time) (b. 1910 - d. 2009) Feb 1967 - Sep 1968 Yin Fatang (s.a.) Sep 1968 - Nov 1970 Zeng Yongya (b. 1917 - d. 1995) Nov 1970 - Aug 1979 Ren Rong (s.a.) Aug 1979 - Apr 1981 Tian Bao (b. 1917 - d. 2008) Apr 1981 - Feb 1983 Ngapoi Ngawang Jigme (2nd time) (s.a.) Feb 1983 - Nov 1985 Doje Cedain (b. 1924 - d. 2013) Nov 1985 - 31 May 1990 Doje Cering (acting to 1988) (b. 1939) 31 May 1990 - May 1998 Gyaincain Norbu (b. 1932) May 1998 - 16 May 2003 Legqog (b. 1944) 16 May 2003 - 15 Jan 2010 Qiangba Puncog = Jampa Phuntsok (b. 1947) 15 Jan 2010 - 29 Jan 2013 Padma Choling (b. 1951) 29 Jan 2013 - 15 Jan 2017 Losang Gyaltsen (b. 1957) 15 Jan 2017 - 8 Oct 2021 Qi Zhala (b. 1958) 8 Oct 2021 - Yan Jinhai (acting to 7 Jan 2022) (b. 1962)

Municipalities


Beijing

Secretaries of the Municipal Committee of the Communist Party
    1948 -    1966 Peng Zhen             (b. 1902 - d. 1997)
    1966 -    1967 Li Xuefeng             (b. 1907 - d. 2003)
    1967 -    1972 Xie Fuzhi             (b. 1909 - d. 1972)
    1972 -    1978 Wu De               (b. 1913 - d. 1995)
    1978 -  Jan 1981 Lin Hujia             (b. 1916 - d. 2018)
  Jan 1981 -  Jul 1984 Duan Junyi             (b. 1910 - d. 2004)
  Jul 1984 - 17 Dec 1992 Li Ximing             (b. 1926 - d. 2008)
17 Dec 1992 - 27 Apr 1995 Chen Xitong            (b. 1930 - d. 2013)
27 Apr 1995 - 25 Aug 1997 Wei Jianxing            (b. 1931 - d. 2015)
25 Aug 1997 - 22 Oct 2002 Jia Qinglin            (b. 1940)
22 Oct 2002 - 3 Jul 2012 Liu Qi               (b. 1942)
 3 Jul 2012 - 27 May 2017 Guo Jinlong            (b. 1947)
27 May 2017 - 13 Nov 2022 Cai Qi               (b. 1955)
13 Nov 2022 -       Yin Li               (b. 1962)

Mayors 15 Mar 1912 - 24 Dec 1912 Ding Naiyang 24 Dec 1912 - 19 Sep 1913 Zhang Guangjian (b. 1867? - d. 1938?) 16 Oct 1913 - 23 Mar 1914 Wang Zhixin 23 Mar 1914 - 26 Sep 1915 Shen Jinjian (b. 1873 - d. 19...) 26 Sep 1915 - 3 Aug 1920 Wang Da 3 Aug 1920 - 18 Sep 1920 Wang Hu (b. 1865 - d. 1933) 18 Sep 1920 - 19 May 1922 Sun Zhenjia 19 May 1922 - 5 Nov 1924 Liu Menggeng 5 Nov 1924 - 31 Dec 1924 Wang Zhixiang 31 Dec 1924 - 20 Oct 1925 Xue Dubi 20 Oct 1925 - 4 Sep 1926 Liu Ji 4 Sep 1926 - 24 Sep 1927 Li Yuan 24 Sep 1927 - 3 Jun 1928 Zhang Jixin Feb 1949 - Aug 1949 Ye Jianying (b. 1897 - d. 1986) Aug 1949 - Feb 1951 Nie Rongzhen (b. 1899 - d. 1992) Feb 1951 - May 1966 Peng Zhen (s.a.) May 1966 - Apr 1967 Wu De (acting) (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee 20 Apr 1967 - 26 Mar 1972 Xie Fuzhi (s.a.) Mar 1972 - 10 Oct 1978 Wu De (s.a.) 10 Oct 1978 - Dec 1979 Lin Hujia (s.a.) Mayors Dec 1979 - 25 Jan 1981 Lin Hujia (s.a.) 25 Jan 1981 - 24 Mar 1983 Jiao Ruoyu (acting to Apr 1981) (b. 1915 - d. 2020) 24 Mar 1983 - 5 Feb 1993 Chen Xitong (s.a.) 5 Feb 1993 - 29 Oct 1996 Li Qiyan (b. 1938) 29 Oct 1996 - 10 Feb 1999 Jia Qinglin (acting to Feb 1997) (s.a.) 10 Feb 1999 - 19 Jan 2003 Liu Qi (s.a.) 19 Jan 2003 - 22 Apr 2003 Meng Xuenong (b. 1949) 22 Apr 2003 - 30 Nov 2007 Wang Qishan (b. 1948) (acting to 21 Feb 2004) 30 Nov 2007 - 25 Jul 2012 Guo Jinlong (s.a.) (acting to 26 Jan 2008) 25 Jul 2012 - 31 Oct 2016 Wang Anshun (b. 1957) (acting to 28 Jan 2013) 31 Oct 2016 - 27 May 2017 Cai Qi (acting to 20 Jan 2017) (s.a.) 27 May 2017 - 28 Oct 2022 Chen Jining (b. 1964) (acting to 30 Jan 2018) 28 Oct 2022 - Yin Yong (acting to 19 Jan 2023) (b. 1969)

Chongqing

14 Mar 1997        split from Sichuan province

Secretaries of the Municipal Committee of the Communist Party
    1995 -  Jun 1999 Zhang Delin            (b. 1939)
  Jun 1999 - 22 Oct 2002 He Guoqiang            (b. 1943)
22 Oct 2002 -  Dec 2005 Huang Zhendong           (b. 1941)
  Dec 2005 - 1 Dec 2007 Wang Yang             (b. 1955)
 1 Dec 2007 - 15 Mar 2012 Bo Xilai              (b. 1949)
15 Mar 2012 - 20 Nov 2012 Zhang Dejiang           (b. 1946)
20 Nov 2012 - 15 Jul 2017 Sun Zhengcai            (b. 1963)
15 Jul 2017 - 8 Dec 2022 Chen Miner             (b. 1960)
 8 Dec 2022 -       Yuan Jiajun            (b. 1962)

Mayors 27 Sep 1996 - Jun 1999 Pu Haiqing (acting to 10 Jun 1997) (b. 1940) Jun 1999 - 14 Oct 2002 Bao Xuding (acting to 27 Jan 2000) (b. 1939) 14 Oct 2002 - 3 Dec 2009 Wang Hongju (acting to Jan 2003) (b. 1945) 3 Dec 2009 - 30 Dec 2016 Huang Qifan (b. 1952) (acting to 26 Jan 2010) 30 Dec 2016 - 2 Jan 2018 Zhang Guoqing (b. 1964) (acting to 19 Jan 2017) 2 Jan 2018 - 30 Dec 2021 Tang Liangzhi (b. 1960) (acting to 31 Jan 2018) 30 Dec 2021 - Hu Henghua (acting to 21 Jan 2022) (b. 1963)

Shanghai

Secretaries of the Municipal Committee of the Communist Party
    1949 -    1950 Rao Shushi             (b. 1903 - d. 1975)
    1950 -    1954 Chen Yi              (b. 1901 - d. 1972)
    1954 -    1965 Ke Qingshi             (b. 1902 - d. 1965)
    1965 -    1967 Chen Pixian            (b. 1916 - d. 1995)
    1971 -    1976 Zhang Chunqiao           (b. 1917 - d. 2005)
    1976 -    1979 Su Zhenhua             (b. 1912 - d. 1979)
    1979 -    1980 Peng Chong             (b. 1915 - d. 2010)
    1980 -  Jun 1985 Chen Guodong            (b. 1911 - d. 2005)
  Jun 1985 -  Nov 1987 Rui Xingwen            (b. 1927 - d. 2005)
  Nov 1987 - 6 Aug 1989 Jiang Zemin            (b. 1926 - d. 2022)
 6 Aug 1989 - 13 Apr 1991 Zhu Rongji             (b. 1928)
13 Apr 1991 - 29 Sep 1994 Wu Bangguo             (b. 1941)
29 Sep 1994 - 22 Oct 2002 Huang Ju              (b. 1938 - d. 2007)
22 Oct 2002 - 25 Sep 2006 Chen Liangyu            (b. 1946)
25 Sep 2006 - 24 Mar 2007 Han Zheng (1st time) (acting)   (b. 1954)
24 Mar 2007 - 27 Oct 2007 Xi Jinping             (b. 1953)
27 Oct 2007 - 20 Nov 2012 Yu Zhengsheng           (b. 1945)
20 Nov 2012 - 29 Oct 2017 Han Zheng (2nd time)        (s.a.)
29 Oct 2017 - 28 Oct 2022 Li Qiang              (b. 1959)
28 Oct 2022 -       Chen Jining            (b. 1964)

Mayors May 1949 - Nov 1958 Chen Yi (s.a.) 1950 - 1954 Rao Shushi (s.a.) (chairman East China Administrative Council [Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Shanghai, Zhejiang]) Nov 1958 - 9 Apr 1965 Ke Qingshi (s.a.) Dec 1965 - Feb 1967 Cao Diqiu (b. 1909 - d. 1976) Chairmen of the Revolutionary Committee 24 Feb 1967 - Oct 1976 Zhang Chunqiao (s.a.) Nov 1976 - 7 Feb 1979 Su Zhenhua (s.a.) Mayors Feb 1979 - Apr 1981 Peng Chong (s.a.) Apr 1981 - Jul 1985 Wang Daohan (b. 1915 - d. 2005) Jul 1985 - Apr 1988 Jiang Zemin (s.a.) Apr 1988 - Apr 1991 Zhu Rongji (s.a.) Apr 1991 - Feb 1995 Huang Ju (s.a.) Feb 1995 - 7 Dec 2001 Xu Kuangdi (b. 1937) 7 Dec 2001 - 21 Feb 2003 Chen Liangyu (s.a.) (acting to 26 Feb 2002) 21 Feb 2003 - 26 Dec 2012 Han Zheng (s.a.) 26 Dec 2012 - 20 Jan 2017 Yang Xiong (acting to 1 Feb 2013) (b. 1953 - d. 2021) 20 Jan 2017 - 23 Mar 2020 Ying Yong (b. 1957) 23 Mar 2020 - Gong Zheng (acting to 21 Jul 2020) (b. 1960)

Tianjin

11 Feb 1958        part of Hebei province
 2 Jan 1967        separate status restored

Secretaries of the Municipal Committee of the Communist Party
    1949        Huang Kecheng           (b. 1902 - d. 1986)
    1949 -    1953 Huang Jing             (b. 1911 - d. 1958)
    1953 -    1958 Huang Huoqing           (b. 1901 - d. 1999)
    1958 -    1966 Wan Xiaotang            (b. 1916 - d. 1966)
    1967 -    1978 Xie Xuegong            (b. 1916 - d. 1993)
    1978        Lin Hujia             (b. 1916 - d. 2018)
    1978 -    1984 Chen Weida             (b. 1906 - d. 1990)
    1984 -  Sep 1987 Ni Zhifu              (b. 1933 - d. 2013)
  Sep 1987 -  Oct 1989 Li Ruihuan             (b. 1934)
  Oct 1989 - 3 Feb 1993 Tan Shaowen            (b. 1929 - d. 1993)
  Feb 1993 -  Mar 1993 Nie Bichu (acting)         (b. 1928 - d. 2018)
  Mar 1993 -  Aug 1997 Gao Dezhan             (b. 1932)
  Aug 1997 - 25 Mar 2007 Zhang Lichang           (b. 1939 - d. 2008)
25 Mar 2007 - 21 Nov 2012 Zhang Gaoli            (b. 1946)
21 Nov 2012 - 30 Dec 2014 Sun Chunlan (f)          (b. 1950)
30 Dec 2014 - 13 Sep 2016 Huang Xingguo (acting)       (b. 1954)
13 Sep 2016 - 8 Dec 2022 Li Hongzhong            (b. 1956)
 8 Dec 2022 -       Chen Miner             (b. 1960)

Mayors 1949 - 1952 Huang Jing (s.a.) 1952 - 1955 Wu De (b. 1913 - d. 1995) 1955 - 1958 Huang Huoqing (s.a.) 1958 - 1963 Li Gengtao (b. 1912 - d. 1974) 1963 - 1966 Hu Zhaoheng (b. 1915 - d. 1999) Sep 1967 - 6 Dec 1967 Xie Xuegong (s.a.) Chairmen of the Revolutionary Committee 6 Dec 1967 - Jun 1978 Xie Xuegong (s.a.) Jun 1978 - Oct 1978 Lin Hujia (s.a.) Oct 1978 - Jun 1980 Chen Weida (s.a.) Mayors Jun 1980 - Apr 1982 Hu Qili (b. 1929) Apr 1982 - Jun 1989 Li Ruihuan (s.a.) Jun 1989 - 19 Jun 1993 Nie Bichu (acting to 18 Nov 1989) (s.a.) 19 Jun 1993 - May 1998 Zhang Lichang (s.a.) May 1998 - 30 Dec 2002 Li Shenglin (b. 1946) 30 Dec 2002 - 28 Dec 2007 Dai Xianglong (b. 1944) (acting to 24 Jan 2003) 28 Dec 2007 - 13 Sep 2016 Huang Xingguo (s.a.) (acting to 28 Jan 2008) 14 Sep 2016 - 2 Jan 2018 Wang Dongfeng (b. 1958) (acting to 6 Nov 2016) 2 Jan 2018 - 3 Sep 2020 Zhang Guoqing (b. 1964) (acting to 29 Jan 2018) 3 Sep 2020 - 27 Apr 2022 Liao Guoxun (b. 1963 - d. 2022) (acting to 16 Sep 2020) 31 May 2022 - Zhang Gong (acting to 19 Jul 2022) (b. 1961)